اصول انبار داری

اصول انبار داری,انبار داری,سیستم انبارداری و مزایای آن,نقش انبار در اقتصاد كشور,نقش انبار در صنعت,هدف از استقرار یك سیستم انبار داری
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اصول انبار داری میباشید.

دانلود فایل

فهرست عنوان                                                                       صفحه مقدمه ………………………………………………………5  فصل اول  اصول انبارداری كلیات ………………………………………………..8   تعریف انبار و مخازن …………………………………..9 وظایف انباردار ………………………………………..9 انواع موجودی های انبار ……………………………..10 سازمان انبار …………………………………………11 نقش انبار در اقتصاد كشور ……………………………14 نقش انبار در صنعت ………………………………….15 سیستم انبارداری و مزایای آن ……………………….18 خط مشی های انبارداری …………………………….20 فصل دوم- مراحل اجرایی خرید قسمت اول: خریدهای داخلی ………………………..23 سفارش خرید كالا به فروشنده ………………………..25 دفتر راهنمایی سفارش ها ……………………………27 قسمت دوم: خریدهای خارجی ………………………..30 قیمت براساس (C^F) ………………………………..31 فصل سوم- منابع ورود كالا به انبار از طریق خریدهای داخلی …………………………….33 ورود كالاهای خریداری شده به انبار ………………….. 36 تحویل كالا به انبار ……………………………………..36 درخواست كالا و مواد از انبار …………………………..38 تحویل و خروج كالا از انبار ……………………………..39 رسید انبار مستقیم …………………………………..39 دریافت ابزار آلات از انبار ………………………………40 فصل چهارم – كدگذاری كالا و لوازم قسمت اول: كلیات كدگذاری ………………………….43 روش الفبایی …………………………………………43 روش شماره گذاری ساده …………………………….44 روش الفبا و شماره (حروف و عدد) ……………………44 روش نیمونیك ………………………………………..45 كدگذاری براساس طبقه بندی كالا ……………………45 طبقه بندی و كدگذاری استاندارد بین المللی …………47 روش طبقه بندی و كدگذاری اختصاصی ………………49 قسمت دوم: چیدن جنسی انبار ……………………..51 سیستم كاردكس ……………………………………53 كارت روی قفسه (Bin Card) …………………………56 گزارش موجودی انبار …………………………………57 فصل پنجم- كنترل موجودی های انبار قسمت اول: موجودی برداری «عینی» اجناس ………..60 وظایف انبار در ارتباط با سفارش و موجودی ها ………….63 میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی ………………63 متوسط موجودی ……………………………………..64 تعیین بهای موجودی های انبار …………………………66 روش بهای تمام شده واقعی …………………………..67 روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر كدام كه كمتر است ………71 قسمت دوم: هزینه های انبارداری ……………………………..72 هزینه سفارش ……………………………………………….. 73 قسمت سوم: حسابداری انبار و تداركات ……………………….74 فصل ششم – قانون محاسبات عمومی اموال دولتی …………………………………………78 اظهار نظر و پیشنهاد …………………………………87 نتیجه گیری ………………………………………….88 منابع ………………………………………………..89 مقدمه: در بررسی مؤسسات و سازمان های مختلف، خصوصاً تولیدی و صنعتی، ملاحظه می شود كه اكثر سرمایه های آن ها را مواد لازم و كالاهای مصرفی تشكیل می دهد و قسمت عمده سرمایه آن ها مصرف تهیه اجناسو وسایل مذكور می گردد. اگر موجودی های جنسی یك مؤسسه بیش تر از اندازه مورد احتیاج باشد. قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال ركورد در می آید و اگر این موجودی كمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملیاتیو خدماتی آنها وقفه حاصل می شود. در راستای جلوگیری از ركورد سرمایه و یا ایجاد وقفه در اجرای وظایف سازمان و یا مؤسسه لازم است روشی صحیح، اساسی و مقرون به صرفه در انجام خرید نگهداری و مصرف كالا به مورد اجرا گذارده شود. در سازمان های موفق و پیشرفته، وظایف مربوط به انبار داری و كنترل مواد در درجه اول اهمیت قرار دارد. با توجه به نكات مذكور تهیه تداركات كالا و ارائه خدمات موردنیاز با كیفیت مناسب و رعایت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و كالا و در دسترس قرار دادن سریع آن ها از وظایف عمده كارپردازی و انبار می باشد. استفاده از برنامه هایعلمی و كاربرد آن در تهیه و تدارك كالا و مخصوصاً انبارداری و نتایج زیر را در بر دارد: –      مواد و كالا با حداقل قیمت تهیه و تدارك می شود. –      از ركود سرمایه و كالا جلوگیری می شود. –      ازتوقف و كندی كار جلوگیری می شود. –      بررسی و كنترل موجودی ها، میزان مصرف، تعیین نقطه سفارش و همچنین میزان سفارش به سهولت امكان پذیر می باشد. –      عملیات حسابرسی و حسابداری به آسانی انجام می شود. –      میزان ضایعات انبار تقلیل می یابد. –      حفظ و حراست و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی امكان پذیر می باشد. –      اطلاعات و آمار لازم در اسرع وقت در اختیار مدیریت قرار داده می شود. –      با توجه به نكات مذكور، تهیه و تدارك كالا و ارائه خدمات مورد نیاز با كیفیت مناسب و رعیت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و كالا در دسترس قرار دادن سریع آنها از وظایف عمده كارپردازی و انبار می باشد. فصل اول : اصول انبارداری : كلیات در امور تداركات كارپردازی، سیستم انبار داری، دارای اهمیت خاصی است و همكاری این دو واحد خدوماتی با یكدیگر اجتناب ناپذیر است. سیستم صحیح انبار داری متضمن مزایای زیر است: –      دریافت، حفاظت و در دسترس قرار دادن كالا، مواد و وسایل موردنظر به سهولت و سرغت انجام می شود. –      با اعمال كنترل دقیق از بالا رفتن خارج از حد موجودهای كه ممكن است بر اثر تغییر قیمتها باعث زیان گردد، جلوگیری می شود. –      با استفاده صحیح از سیستم انبار داری، میزان موجودی كالا در انبار و میزان مصرف آن در هر واحد كالا كه پایه و اساس حسابداری صنعتی می باشد محاسبه می گردد. –      كنترل میزان موجود در انبار از نظر قیمت به سهولت صورت می گیرد. –      صدور قیض انبار (رسید جنس به انبار) موجبات تسهیل پرداخت مبلغ كالا به فروشنده و عملیات حسابداری می گردد. –   چون میزان موجودی ها معمولاً به قیمت تمام شده در انبار ها نگهداری می شود، لذا در صورت خسارت ناشی از آتش سوزی و تعیین سایر ضایعات و خسارت وارد شده محاسبه می شود. تعریف انبار و مخزن   به محل و فضایی كه یك یا چند نوع كالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف كه براساس یك سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم می گردد، انبار گفته می شود. انبار از نظر فرم به سه صورت می باشد: 1- انبار های پوشیده: این مكان از تمام اطراف بسته و دارای سقف و وسایل ایمنی كامل می باشد. 2- انبارهای سرپوشیده یا هانگارد: این انبار دارای سقف است ولی چهار طرف آن باز و فاقد حفاظ جانبی می باشد. این نوع انبارها، كالاها را فقط از باران و آفتاب حفظ می كند. 3- انبارهای باز یا محوطه: این انبار به صورت محوطه می باشد و معمولاً برای نگهداری ماشین آلات و لوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. وظایف انبار دار: انبار دار كسی است كه عهده دار وظایف زیر می باشد: –      تحویل اجناس و كالاهای خریداری شده طبق اسناد و مدارك خرید –      صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن كالا صدور حواله انبار هنگام تحویل كالا –      صدور فرمهای رجوعی، برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه –      صدور برگ درخواست خرید كالا در صورت لزوم –      ثبت مشخصات و تعداداجناس وارد و صادر شده در دفاتر و كارتهای انبار   –      همكاری با حسابداری صنعتی و واحد سفارشها در مورد تعیین حداقل، حداكثر و نقطه سفارش –      حفظ و حراست اجناس انبار و رعایت اصول ایمنی –      بایگانی و حراست اجناس انبار و رعایت اصول ایمنی –      بایگانی اسناد و مدارك انبار –      ارائه گزارش های لازم به مقامات ذیربط انواع موجودی های انبار اجناس و كالاهای موجود در انبار اعم از مؤسسات تولیدی یا غیر تولیدی را می توان به پنج دسته به شرح زیر تقسیم نمود: 1- مواد خام یا اولیه    این مواد برای تولیدكالا استفاده می شود. 2- مواد و لوازم مصرفی مواد و لوازم مصرفی به موادی اطلاق می شود كه به طور غیر مستقیم در تولید كالا دخالت دارد و در سازمان های تولیدی برای انجام خدمات جانبی مورد استفاده قرا داده می شود. ایم موارد بر اثر مصرف از بین می رود مانند كاغذ و یا وسایل بسته بندی در سازمان های تولیدی. 3- مواد و لوازم در جریان ساخت به موادی كه مقداری تغییرات در مواد اولیه آن داده شده ولی هنوز به وصرت كامل ساخته نشده است، مواد و لوازم در جریان ساخت گویند. 4- كالای تمام شده به كالاهایی گفته می شود كه از نظر ساخت به مرحله تكمیلی رسیده قابل عرضه به بازار باشد. 5- اجناس خریداری شده جهت فروش این سری از اجناس شامل اجناسی هستند كه بدون هیچ گونه تغییری در آنها به بازرا جهت فروش عرضه می گردد و به طور موقت در انبار نگهداری می شود مانند انبار فروشگاه و مؤسسات بازرگانی. سازمان انبار به طوری كه گفته شد یكی از وظایف انبار طبقه بندی، كدگذاری و تنظیم اجناس و كالاها می باشد. از تركیب چند انبار یك «مخزن» یا «دپو» بوجود می آید. تعداد هریك از مخازن بستگی به نوع و كمیت و همچنین حدود فعالیت آنها دارد. انبار قطعات و مواد اولیه در واحدهای تولیدی معمولاً زیرنظر مدیر فنی كارخانه قرار دارد و در بعضی از كارخانه ها، انبار مستقیماً زیر نظر مدیر كارخانه انجام وظیفه می نماید.

 • دانلود گزارش کارآموزی شرکت مخابرات نیشابور

  امپدانس زیاد سیستم حفاظت صاعقه,انواع زمین کردن,دانلود گزارش کارآموزی,دلایل زمین کردن یا گراندینگ و انواع آن,روش های مختلف زمین کردن حفاظتی,زمین کردن حفاظتی,کارآموزی شرکت مخابرات نیشابور کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود گزارش کارآموزی شرکت…

 • پاورپوینت آشنایی با کارت گرافیک

  اجزای کارت گرافیکی,انواع کارت گرافیک,کارت گرافیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت آشنایی با کارت گرافیک میباشید. دانلود فایل تعریف كارت گرافیك انواع كارت گرافیك شرحی در مورد كارت گرافیكی اجزای كارت گرافیكی تعریف كارت…

 • مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان

  مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان میباشید. دانلود فایل بصورت…

 • گزارش کاراموزی مهندسی صنایع

  دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع,صنایع,کاراموزی مهندسی صنایع,کارورزی مهندسی صنایع,گزارش کاراموزی مهندسی صنایع,مهندسی,مهندسی صنایع کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کاراموزی مهندسی صنایع میباشید. دانلود فایل گزارش کاراموزی مهندسی صنایع در 18 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • اقدام پژوهی چگونه توانستم با بهبود روابط انسانی در آموزشگاهم تعامل سازنده ای با دیگر عوامل مدرسه ایجاد نمایم

  آموزشگاهم,بهبود,تعامل سازنده ای,چگونه توانستم,دیگر عوامل,روابط انسانی,مدرسه ایجاد نمایم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اقدام پژوهی چگونه توانستم با بهبود روابط انسانی در آموزشگاهم تعامل سازنده ای با دیگر عوامل مدرسه ایجاد نمایم میباشید. دانلود فایل…

 • ساخت و هنجاریابی آزمون رضایتمندی زناشویی در دانشجویان

  آزمون رضایتمندی زناشویی در دانشجویان,پرسشنامه ساخت و هنجاریابی آزمون رضایتمندی زناشویی در دانشجویان,ساخت و هنجاریابی آزمون رضایتمندی زناشویی در دانشجویان,مقیاس ساخت و هنجاریابی آزمون رضایتمندی زناشویی در دانشجویان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ساخت و…

 • مقاله بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند

  بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند,پژوهش بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند,تحقیق بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند,جهانی شدن,دانلود…

 • کاربرد بتن اسفنجی و مواد کامپوزیت در عایقکاری حرارتی در ساختمانهای مدرن

  ساختمانهای مدرن,کاربرد بتن، اسفنجی,کامپوزیت در عایقکاری حرارتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کاربرد بتن اسفنجی و مواد کامپوزیت در عایقکاری حرارتی در ساختمانهای مدرن میباشید. دانلود فایل فهرست 1-چکیده 2 2-مقدمه 3 3-بتن اسفنجی اتوکلاو(AAC)…

 • بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشكیلاتی وزارت آموزش و پرورش

  آموزش و پرورش,انتخاب,تربیت معلم,ساختار,ساختار تشكیلاتی,معلم,وزارت آموزش و پرورش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشكیلاتی وزارت آموزش و پرورش میباشید. دانلود فایل آموزش مبنای توسعه است و سرمایه…

 • دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل هشتم کتاب مدیریت عمومی الوانی)

  ارتباط اجباری,اصول حاکم در جلسات تحرک مغزی,تجزیه و تحلیل مورفولوژیک,تحرک مغزی,تقسیم بندی سازمانها بر اساس میزان خلاقیت و توجه آنها به توسعه و تغییر,خلاقیت و نوآوری,دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی,فصل هشتم کتاب مدیریت عمومی الوانی,فنون خلاقیت…

 • زندگی دکتر قیصر امین پور و تحولات اجتماعی در سه دهه شعر ایشان

  پروژه,پژوهش,تحقیق,تحولات اجتماعی,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلودجزوه,دکتر قیصر امین پور,زندگی,سه دهه ی شعر ایشان,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام زندگی دکتر قیصر امین پور و تحولات اجتماعی در سه دهه شعر ایشان میباشید. دانلود فایل زندگی…

 • دانلود پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی(فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

  اصول مدیریت علمی,انقلاب صنعتی,پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی(فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت),روان شناسی صنعتی,عوامل موثر در شکل گیری مدیریت منابع انسانی,متخصصان امور نیروی انسانی,مکتب روابط انسانی,نهضت کارگری,نهضت مدیریت علمی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • مقاله بررسی ابر رسانایی

  ابر رسانایی,بررسی ابر رسانایی,پژوهش بررسی ابر رسانایی,تحقیق بررسی ابر رسانایی,دانلود تحقیق بررسی ابر رسانایی,مقاله بررسی ابر رسانایی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله بررسی ابر رسانایی میباشید. دانلود فایل مقاله بررسی ابر رسانایی در 11…

 • پاورپوینت 4 شمع

  امید,ایمان,پاورپوینت امید ایمان,پاوریونت امید به زندگی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت 4 شمع میباشید. دانلود فایل داستان جالب 4شمع که در مورد امید و ایمان به زندگی است

 • سئوالات آزمون A&P

  AP,TEST,آزمون,سئوالات,هواپیمایی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام سئوالات آزمون A&P میباشید. دانلود فایل نمونه سئوالات آزمون A&P جهت اخذ گواهی نامه بین المللی تعمیر و نگهداری هواپیما 

 • تحقیق در مورد آلبرت انیشتین

  آلبرت انیشتین کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق در مورد آلبرت انیشتین میباشید. دانلود فایل زندگی نامه ی آقای آلبرت انیشتین مقدمه این سخن بسیار گفته شده است كه برای پی بردن به ساختمان پر…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کانی تالک

  پروژه کارافرینی کارگاه تولید کانی تالک,توجیه اقتصادی کارگاه تولید کانی تالک,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید کانی تالک,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید کانی تالک,طرح توجیه فنی کارگاه تولید کانی تالک,طرح توجیهی کارگاه تولید کانی تالک,کارآفرینی کارگاه تولید کانی تالک,کارگاه,کارگاه تولید کانی تالک,کانی تالک…

 • پروژه کارآفرینی شركت تولیدی كاشی تكسرام

  شركت تولیدی,كاشی تكسرام,نیروی انسانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پروژه کارآفرینی شركت تولیدی كاشی تكسرام میباشید. دانلود فایل هدف پروژه : هدف از ایجاد این شركت  سود آوری و تامین نیاز جامعه شهر و كمك…

 • آموزش تقسیمات کشوری ایران درس اول جغرافیا پایه پنجم ابتدایی

  برنامه نمایش گرافیکی تقسیمات کشوری,تقسیمات کشوری,تقسیمات کشوری روی نقشه با گرافیک فوق العاده,کتاب تقسیمات کشوری پایه پنجم,نقشه جغرافیا کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آموزش تقسیمات کشوری ایران درس اول جغرافیا پایه پنجم ابتدایی میباشید. دانلود…

 • پیشینه تحقیق و مبانی اعتیاد

  پیشینه تحقیق,مبانی اعتیاد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پیشینه تحقیق و مبانی اعتیاد میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به…

 • نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی

  ایجاد جامعه مدنی,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,نقش خانواده,نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی میباشید. دانلود فایل نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی ابتدا…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش همپوشی بین معنویت و مذهب

  بین معنویت,پیشینه پژوهش,مبانی نظری,مذهب,همپوشی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه پژوهش همپوشی بین معنویت و مذهب میباشید. دانلود فایل مقدمه پیش از پرداختن به تعاریف و نظریه ها می باید به سوالی…

 • جاهلیت

  تاریخ اعراب قبل از اسلام,جاهلیت,دوران جاهلیت اعراب,ظهور اسلام و ایجاد تمدن اسلامی,مصادیق جاهلیت اعراب,مقاله اندیشه اسلامی,وضع اجتماعی اعراب پیش از اسلام,وضع سیاسی اعراب پیش از اسلام,وضع فرهنگی اعراب پیش از اسلام کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با…

 • تحقیق معماری مسجد جامع اصفهان

  بررسی در مورد معماری مسجد جامع اصفهان,بررسی معماری مسجد جامع اصفهان,تحقیق در مورد معماری مسجد جامع اصفهان,تحقیق معماری مسجد جامع اصفهان,تحقیق و بررسی در مورد معماری مسجد جامع اصفهان,تحقیق و بررسی معماری مسجد جامع اصفهان,دانلود تحقیق در مورد معماری مسجد…

 • دانلود تعمیر و نگهداری سیستم ها 34 ص

  تحقیق تعمیر و نگهداری سیستم ها 34 ص,تعمیر و نگهداری سیستم ها 34 ص,دانلود تعمیر و نگهداری سیستم ها 34 ص,مقاله تعمیر و نگهداری سیستم ها 34 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تعمیر…

 • سنگ های آذرین

  انواع سنگهای آذرین از نظر رنگ,توده آذرین,سنگهای آذرین بینابینی,سنگهای آذرین فلسیک یا روشن,سنگهای آذرین مافیک یا تیره کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام سنگ های آذرین میباشید. دانلود فایل سنگ های آذرین: ریشه لغوی سنگهای آذرین…

 • پاوپوینت کارگاه برنامه ریزی شهری همراه با طرح پیشنهادی جالب

  برنامه ریزی شهری,پاوپوینت,پاوپوینت کارگاه برنامه ریزی شهری,کارگاه برنامه ریزی شهری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاوپوینت کارگاه برنامه ریزی شهری همراه با طرح پیشنهادی جالب میباشید. دانلود فایل پاوپوینت کارگاه برنامه ریزی شهری همراه با…

 • کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش

  شناخت افراد موفق,کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش میباشید. دانلود فایل فصل اول با توجه به معیارهایی که برای شناخت افراد موفق یاد گرفتید بایکی از…

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

  چارچوب مبانی نظری,چارچوب مبانی نظری تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی,چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق فرسودگی شغلی,فصل دوم تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی,مبانی نظری و فصل دوم تحقیق فرسودگی شغلی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده…

 • سوالات آزمون استخدامی اول فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال 94

  سوالات آزمون استخدامی اول فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال 94 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام سوالات آزمون استخدامی اول فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال 94 میباشید. دانلود فایل سوالات آزمون استخدامی اول فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال 94کلیه…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *