بررسی جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی

بررسی جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی,جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی میباشید.

دانلود فایل

بررسی جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی در 190 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مندرجات بخش اول كلیات فصل اول: مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی                                                    1 فصل دوم: كلیاتی در تاریخنگاری دوره پهلوی                                                                      13 بخش دوم جریانهای اصلی تاریخنگاری در عصر پهلوی فصل اول: جریان شرق شناسی شرق شناسی و دیرینه آن                                                                                           33 ایران شناسی و ایران شناسان مهم                                                                             41 سیاست شرق شناسی- سیاست ایران شناسی                                                             50 روش سیاسی و رهیافت تاریخنگاری لمبتون                                                                  61  4-I- نقش سیاسی لمبتون در ایران                                                                                64 الف- همزیستی مسالمت آمیز: توده ای نفتی – توده ای روسی                                    66 ب- لمبتون و قحطی نان                                                                                           75 ج- میس لمبتون                                                                                                      80 د- میس لمبتون و كودتای 28 مرداد                                                                           86 فصل دوم: جریان ناسیونالیستی كارنامه فرهنگی                                                                                                        103 1- تاریخنگاری محتاط                                                                                                            103 2- ناسیونالیستی محافظه كار                                                                                    111 بخش سوم جریان آكادمیك بررسی و نقد تاریخنگاری اقبال                                                                                           118 بخش چهارم جریان ماركسیستی جریان ماركسیستی                                                                                                          130 فصل اول: زمینه های تاریخی پیدایش ماركسیسم            132 فصل دوم: اندیشه های اساسی ماركس در باب تاریخ                                                       132 الف- حتمیت تاریخی، پیروزی پرولتاریا: الغای مالكیت خصوصی و الغای دولت            139 فصل سوم: تاریخچه ورود اندیشه ماركسیستی به ایران      142 فصل چهارم: تاریخنگاری ماركسیست، لنینیستی در ایران (انجماد و انحراف)                           155             الف- علمی بودن تاریخ                                                                                       158             ب- سیر تاریخ ایران                                                                                            159             ج- شخصیت در تاریخ                                                                                          163             د- عدم بی طرفی در نگارش تاریخ                                                                          164             هـ- سبكی برانگیزنده- موضوعی واحد                                                                    165 بخش پنجم نتیجه گیری كلی نتیجه                                                                                                                             169 فهرست منابع                                                                                                              184 فصل اول «  مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی » نتیجه می گوید: « نخستین بار ایرانیان تاریخ را درك كردند و آن را به دورانهای مختلف تقسیم كردند» و هرودوت تاریخ خویش را چنین آغاز می كند: «به روایات ایرانیان بهترین تاریخ شناسان هستند….» . غرض از نقل دو قول مذكور این بود كه در آغاز، علم تاریخ در بیشتر كشورهای شرق و غرب، علمی ناشناخته بود و فقط در ایران وقایع روزانه در بار و رویدادهای كشور را در روزنامه ها، آیین نامه ها، خداینامه ها، تاج نامه ها، سالنامه ها و شاهنامه ها می نوشتند. اما این بدان مفهوم نیست كه در آن دوره، تاریخنگاری به مفهوم امروزین رواج داشته است، بلكه بر عكس در ایران عصر باستان تاریخنگاری اهمیت زیادی نداشت و حتی یك اثر تاریخی واقعی كه متعلق به این دوره باشد در دست نیست. اشپولر می گوید: « در میان نوشته های جوامع زردشتی بعد از اسلام و در میان آثار فارسیان هند (پناهندگان زردشتی سال 98/717) هیچ اثر واقعی تاریخی، چه از ریشه قبل از اسلامی و چه بعد از اسلامی دیده نمی شود. » وی پس از ذكر تاریخچه ای از تاریخنگاری اعراب قبل و بعد از ظهور اسلام، نتیجه می گیرد كه بنابر این در بان عربی نوعی تاریخنگاری وجود داشت كه در زبان فارسی دیده نمی شده است و همین امر دلیلی بوده برای اینكه ایرانیان، آثار تاریخی شان را به زبان عربی بنویسند   همچنانكه تاثیر زبان عربی در جهان اسلام و ضرورتی كه ایرانیان برای حفظ تماس خودشان با دنیای عرب احساس می كردندن، می تواند دلایل دیگر این رویكرد در عرصه تاریخنگاری باشد. درست است كه شعر و تاریخ در اعراب، عمری دیرینه داشته ولی نوشته هرودوت، پدر تاریخ را كه بی شك با تاریخ ایران و ملل مختلف آشنایی كامل داشته است را نیز نباید با بی اعتنایی برگزار كرد. به هر حال با ورود اعراب به ایران نیز تاریخنگاری ایرانی دستخوش دگرگونی چدی نشد و رشدی كیفی نكرد. با ظهور سلسله های ایرانی نژاد كه گسترش زبان فارسی و تكامل فرهنگی را در پی داشت، تاریخنگاری ایرانی نیز ایجاد شد و تاریخ طبری در عصر سامانیان كه یك «سلسله ایرانی نژاد» بود به فارسی ترجمه شد. بلافاصله بعد از ترجمه تاریخ طبری به فارسی (در حدود سال 352/963) سلسله های ترك نژاد در اكثر ولایات ایران به حكومت رسیدند. آنها كه سرسپردگان مذهب تسنن به شمار می رفتند و ارثان فرهنگی سلسله های ایرانی نژاد شدند. بزرگترین سلطان سلسله غزنوی یعنی سلطان محمود، حامی فردوسی و از جمله طرفتداران واقعی تسنن اسلامی در دره سند محسوب می شد. مقارن روی كار آمدن سلجوقیان در قرن پنجم، سه نوع تاریخنگاری در ایران قابل شناسایی است. تاریخنگاری اسلام شمولی، تاریخنگاری محلی و تاریخنگاری سلسله ای. سلجوقیان علاقمند بودند كه فرهنگ ایرانی را اقتباس نمایند و سعی می كردند كه نژاد تورانی خود را فراموش كرده و در عمق ایرانیت فرو روند. تركان پیروز زبان فارسی را به صورت دومین زبان فرهنگی جهان اسلام مسجل كردند ولی در عرصه تاریخنگاری جز تعداد زیادی از ترجمه های متون تاریخی كه در واقع روایاتی از شرایط زندگی ایرانیان بودند، چیز چندانی تولید نكردند، دامنه تاریخنگاری این عصر محدود و تنگ و محصولات تاریخنگاری فارسی در زمان حكومت سلاجقه و خوارزمشاهیان، بی نهایت كمتر است.             تحولات تاریخنگاری فارسی اما در حوالی ایلغار مغول در سال 616/1220 و بعدها در سال 654/1256 رخ نمود. این لشكر كشی برای مردم شرق یعنی ماورءالنهر خراسان مصیبت بار بود، اكثر دهقانهای ایرانی از بین رفتند و طبقه دهقان هم نفوذ خود را از دست داد.             مغولان با تاكید بر مذهب و فرهنگ خود، چندین دهه سنتهای ملی و فرهنگی شان را حفظ كردند و این در حالی بود كه ایرانیان نیز برای احیاء زبان و فرهنگ ایرانی بیكار ننشستند. در عرصه تاریخنگاری این دوره، دو مورخ برجسته یعنی عطاملك جوینی و رشید الدین فضل الله همدانی ظهور كردند كه اولی به سبك پیچیده و مصنوع و دومی به سبك ساده و صریح می نوشت، هر دو مورخ مذكور به روش تاریخنگاری اعراب آشنا بودند و در آثار آنان می توان درك عمیق، فهم تاریخی و توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادی را مشاهده كرد. در یك جمع بندی كلی می توان گفت كه علی رغم ضعف هایی كه تاریخنگاری ایرانی از سده سوم تا هشتم، دچار آن بود، فن تاریخنویسی به طور كلی پیشرفت كرد و در بعضی زمینه ها آثار نوی را عرضه نمود و حتی جهش های بسیار مترقی داشت. از لحاظ وقعه یابی و واقع بینی، برخی از مورخین روش نقد علمی درست را به كار بردند، برخی به تحلیل و تعلیل حوادث پرداخته، نتیجه گیری تاریخی نمودند و مورخان دیگری به موضوعات اجتماعی و اقتصادی توجه داشته اند، اما به جریانهای اصلی تاریخ پی نبرده اند. در هر حال در آن دوره تاریخ نویسان ایرانی از همقطاران فرنگی خود كه غرق در جهالت نصرانیت بودند، فرسنگ ها جلو بودند. به لحاظ روش شناسی نیز تا این زمان دو رویكرد قابل شناسایی است، نخست رویكرد جزء گرایانه یا تجزیه ای كه ویژگی اصلی آن تجزیه زمانی و مكانی پیكر تاریخ بشر به اتم های حوادث، اندیشه ها، اختراعات و غیره است. در این مشرب، گذشته ، با پلوی هم قرار دادن این واحدهای تاریخی و از تجمع آنها تشكیل می گردد. تواریخی مثل تاریخ طبری از این دست است. در این تاریخ یكایك وقایع به یكدیگر پیوند داده شده اند. اما در آنها، نویسنده به ترسیم نقش كلی و چشم انداز عمومی تاریخ خویش نپرداخته است. دوم، نگرش كل گرایانه كه در آن اقوام و ملتها، پیكر های زنده ای هستند كه مثل هر ارگانیسم زنده دیگری دارای مراحل پیایی، رشد، پیری و زوال می باشند. در این زمینه تاریخ كسانی چون ابن مسكویه، فیلسوف و مورخ ایرانی سده چهارم هجری را می توان از تاریخ نگاران كل گرای به شمار آورد. وی مانند اخوان الصفا، از اندیشمندان دانشنامه نویس سده چهارم هجری، گونه ای قانونمدی برای جوامع و دولتها قایل شده است. ابن مسكویه در چشم انداز تاریخی جوامع به جستجوی علل رفتار جوامع (ظهور–  ترقی–  انحطاط و فتور) می رود. فصل دوم كلیاتی در تاریخنگاری دوره پهلوی این مطلب واقعیت دارد كه فعالیتهای فرهنگی و تحقیقات علمی یك جامعه، بستگی كاملی به شرایط اقتصادی و اوضاع سیاسی و نظام اجتماعی آن دارد. این حقیقت در جامعه علمی ما تا حدی روشن است كه نگارنده بی آنكه بخواهد وارد كشمكش های سیاسی مغرضانه و لفاظی های سطحی زیر بنا و روبنا شود. به عنوان یك اصل بدیهی و مسلم اقتصاد سیاسی كه الزاماً در تیول ماركسیسم هم  نیست طرح می كند و در می گذرد و دقیقاً به همین سبب اعتقاد دارد كه بررسی علمی تاریخنگاری ایران دوره پهلوی میسر نمی شود مگر اینكه قبل از آن نظام اجتماعی و سیاسی ایران دوره با تكیه بر تحولات ایران قرن نوزدهم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نظام اجتماعی ایران در آغاز قرن نزودهم، آمیزه ای بود از مناسبات ارباب – رعیتی و خانی – عشیرتی یا مخلوطی از زمین سالاری (فئودالیسم) و پدر سالاری (پاتریاركالیسم) كه البته شاخص هویت آن زمین سالاری بود. در این دوره عوامل اصل ركود مدنی و بی ثباتی اجتماعی عبارت بود از 1- عشایر كوچنده ایران كه با یورش های یك بند و مناقشات خونین، سیستم ظریف و شكننده آبیاری كاریزی را كه رگ و جان تولید كشاورزی ایران بود دائم می شكستند و آبادیهای روستائیان را در خرابی فرو می بردند، بماند اینكه عشایر خود تحت ستم فشارهای مختلف اجتماعی بودند. 2- عامل دیگر ركود مدنی ایران، واحدهای دهقانی خرده مالكی بود، این واحدها طی سده های دیرنده تاریخ ایران با اسلوب كار یكنواخت بر روی قطعه زمینهای ملكی خود، اقتصاد خود مصرفی و صنایع خودبسنده خانگی خود را اداره می كردند و تسلیم دربست سلطه كد خدا و والیان و شاه بوده و مجبور بودند انواع مالیاتهای مقرره را بپردازند. اینان در نهایت به یك یاخته استخوانی بی تحرك در پیكر جامعه بدل شده بودند و بر خلاف عشایر خواستار امنیت و تكرمز بودند و از شاه و والیان او چشم حمایت و تامین امنیت داشتند. برای درك دیالكتیك خاص تحول جامعه ایرانی پی بردن به این دو رشته عوامل تمركز و عدم تمركز حائز اهمیت است. در واقع عدم ثبات اجتماعی، گوناگونی منابع ستم و زورگویی، مانع روند تدریجی انباشت سرمایه های كوچك به سرمایه های كلان تر كه قادر به كارفرمایی معتبر تر باشند می گردید و مانع بسط مناسبات سرمایه داری و نیز مانع روند تدریجی تشكل اجتماعی و پا برجایی سنتها و رشد موسسات و نهادها، از جمله موسسات و نهادهای علمی بود. در دوران انتقال جامعه سنتی به سرمایه داری در كشور ما، جنبش های اجتماعی متعددی ظهور می كند. نخستین جنبش اجتماعی با رنگ الحاد مذهبی  (با بی گری) به صحنه می آید. سپس مانند جنبش تنباكو به صورت آمیزه ای از جنبش رسمی مذهبی همراه با مطالبات خالص سیاسی بروز می كند تا آنكه سر انجام در نهضت مشروطیت، جنبه غیر مذهبی و دنیایی آن برجنبه های مذهبی آن می چربد. بورژوازی در ایران مانند باختر زمین حداقل در دوره معینی از تكامل خود به تفكیك سیاست از مذهب علاقمند است ولی دوباره با شیوه خود به تفسید دل بخواهی از مذهب باز می گدد و از آن برای مقاومت در برابر نیروهای انقلابی عصر كمك می گیرد. بدین ترتیب می توان گفت كه در واقع تاریخ ایران در قرن نوزده و بیست، چیزی نیست جز روند به هم پیوسته ای كه در آن مضمون واحدی وجود دارد و آن مضمون عبارتست از زوال تدریجی جامعه سنتی زمین سالاری، پدر سالاری یا فئودال یا تریاركال و استقرار كند و دردناك جامعه سرمایه داری. تردیدی نیست كه بررسی این دوره از تاریخ ایران بدون تكیه بر اقتصاد سیاسی كه جنبه های اجتماعی تولید را مطالعه می كند میسر نیست. كما این كه برخی از بررسی های این دوره كه بدون تامل در ساختار اجتماعی – اقتصادی صورت گرفته است، گاه چنان سطحی است كه آدمی به شگفت می افتد. تحلیل واقعه تاریخی ظهور رضا شاه نمونه ای از این سطحی نگری است. در مورد ظهور رضا شاه دو روایت بیش از همه فراگیر شده است. نخست روایت رسمی و دولتی چاپلوسان كه معتقد بودند رضاشاه و بعدها پسرش از گردوغبار یك دوران پر هرج و مرج از جانب نیرویی غیبی به مثابه پیشوایان و نوابغ، و به قصد تجدید عظمت كشور به پاخاسته اند و راز توفیق آنان را باید در دها و لیاقت فطری آنان و اقبال مردم ایران یافت كه گویا همیشه در دوران خفت و مذلت، شاهنشاهی جلیل القدر، برای نجات آنان از زهدان حوادث زاییده می شود. نمونه این طرز تفكر در حقیقت غیر تاریخی را می توان در آثار زیادی كه در همین دوره درباره شخص رضاخان (كه از همان آغاز شتابكارانه مایل بود خود را شاهنشاه بخواند)، منتشر شد، ملاحظه كرد. فی المثل امیر لشكر عبدالله طهماسبی «تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه یا علل و نتیجه عمومی آبان ماه 1304» را نوشت. نوبخت كه بعدها از سركردگان حزب بود شد، كتاب «شاهنشاهی پهلوی» را انتشار داد این كتاب در همان صفحات آغازین، با اتكاء به علم سیماشناسی، علت اعتلای رضاشاه را در مشخصات چهره و رفتار او جستجو می كند. جعفر شاهید كتاب «دودمان پهلوی» ذبیح الله قدیمی «تاریخ 25 ساله ارتش شاهنشاهی»، فتح الله بینا «اندیشه های رضاشاه كبیر» و «سرگذشت رضا شاه كبیر» را انتشار دادند. محتوای این نوع به اصطلاح تاریخ نویسی ها روشن است. اینان فرصت طلبان بی مایه ای بودند كه سودایی جز دریافت پاداش از دربار نداشتند و بدون داشتن صلاحیت تاریخ نویسی حتی به معنای متداول آن دست به نگارش تاریخ زدند. علی دشتی نیز در این معركه فرصت را از كف نداد و با نوشتن كتاب پنجاه و پنج، به توجیه چیزهایی پرداخت كه از حسبهای ذهنی معینی سرچشمه می گرفت.

 • پرسشنامه حالت - رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) 1960

  پرسشنامه,پرسشنامه حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAIY) 1960,حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر STAIY 1960 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه حالت - رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) 1960 میباشید. دانلود فایل پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y)…

 • دانلود تولید ناب و افزایش بهره وری

  تحقیق تولید ناب و افزایش بهره وری,تولید ناب و افزایش بهره وری,دانلود تولید ناب و افزایش بهره وری,مقاله تولید ناب و افزایش بهره وری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تولید ناب و افزایش بهره…

 • برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

  برنامه,بهبود کیفیت,بیمارستان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام برنامه بهبود کیفیت بیمارستان میباشید. دانلود فایل برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

 • پاورپوینت تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن

  بررسی تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن,پاورپوینت جامع و کامل تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن,پکیج پاورپوینت تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن,تحقیق تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن,دانلود پاورپوینت تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن,کاملترین پاورپوینت تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن,مقاله تبلیغات اینترنتی و…

 • دانلود تحقیق آشنایی با پمپ 36 ص

  آشنایی با پمپ 36 ص,تحقیق آشنایی با پمپ 36 ص,دانلود آشنایی با پمپ 36 ص,مقاله آشنایی با پمپ 36 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق آشنایی با پمپ 36 ص میباشید. دانلود فایل…

 • طرح درس های روزانه علوم تجربی پایه سوم ابتدایی

  ابتدایی,امتحان,پاورپوینت,دانلود,دانلود سوال,دانلود فایل,دانلود کتاب,دبستان,دبیرستان,راهنمایی,سوال,طرح درس,طرح درس روزانه,طرح درس ها,طرح درس های روزانه,طرح درس های روزانه علوم تجربی,طرح درس های روزانه علوم تجربی پایه سوم,طرح درس های روزانه علوم تجربی پایه سوم ابتدایی,طرح درس های روزانه علوم تجربی پایه سوم دبستان,کتاب,نمونه…

 • دانلود معماری سبزوار 10 ص

  تحقیق معماری سبزوار 10 ص,دانلود معماری سبزوار 10 ص,معماری سبزوار 10 ص,مقاله معماری سبزوار 10 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود معماری سبزوار 10 ص میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : ورد قسمتی از…

 • دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت مذاکره

  اهمیت نتایج ماهوی و رابطه ای در مذاکره,پاورپوینت (اسلاید) مدیریت مذاکره,تعریف طیف توافق در چانه زنی توزیعی,تعریف مذاکره,تفاوت های فرهنگی در مذاکرات,چهار نوع وضعیت مذاکره مدیران,راهبرد های مذاکره,شاخص های مذاکره اثر بخش,شناسایی طیف چانه زنی,عناصر مذاکره,فرآیند مذاکره,فنون مذاکره و انواع…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی

  پیشینه تحقیق,تمرین های پلایومتریکی در آب,تمرین های پلایومتریکی در خشکی,فیزیولوژی تمرین­ های پلایومتریک,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,ویژگی تمرین های پلایومتریک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرین های پلایومتریکی…

 • پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل در 23 اسلاید کاربردی، آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جداول

  پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل در 23 اسلاید کاربردی آموزشی و کاملا قابل ویرایش,تعریف مهندسی ارزش,فرآیند مهندسی ارزش در 6 مرحله انجام می شود,گام های مهندسی ارزش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت مهندسی…

 • کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار access 2010

  نرم افزار access 2010 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب اموزش جامع و کاربردی نرم افزار access 2010 میباشید. دانلود فایل کتاب (اموزش جامع و کاربردی نرم افزار access 2010) تقدیم می شود به شما…

 • فایل اتوکد پلان معماری سالن کنفرانس

  اتوکد سالن کنفرانس,پلان معماری سالن کنفرانس,سالن کنفرانس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فایل اتوکد پلان معماری سالن کنفرانس میباشید. دانلود فایل فایل اتوکد پلان معماری سالن کنفرانس دارای 50 کرسی

 • تحقیق درباره انواع فعل یا ورز یا کارواژه

  اموزش انواع فعل,انواع فعل,انواع فعل یا ورز یا کارواژه,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,فعل در عربی,فعل در فارسی,کاربرد افعال,کاربرد افعال در عربی,کاربرد افعال در فارسی,ورز یا کارواژه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق درباره انواع فعل…

 • مطالعه ویژگیهای كیفی در شبكه های مجتمع كنترل، نظارت و وارسی و نحوه محاسبه آن

  شبكه های مجتمع كنترل,مقاله کارشناسی ارشد برق کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مطالعه ویژگیهای كیفی در شبكه های مجتمع كنترل، نظارت و وارسی و نحوه محاسبه آن میباشید. دانلود فایل مقاله کارشناسی ارشد برق و…

 • پاورپوینت تاثیر کلسیم کلرید و PH در انعقاد شیر

  انعقاد آنزیمی,انعقاد اسیدی,انعقاد شیر,ساختمان میسل,فاکتور های موثر در انعقاد شیر,کلسیم کلرید اولترا فیلتراسیون کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت تاثیر کلسیم کلرید و PH در انعقاد شیر میباشید. دانلود فایل ساختمان میسل: در شیر حدود…

 • جزوات طلایی آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران

  تستی,تشریحی,جزوات طلایی و گزینشی آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران,کاربردی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جزوات طلایی آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران میباشید. دانلود فایل مجموعه حاضر شامل جزوات تستی و تشریحی گزینشی جهت آمادگی…

 • دانلود تحقیق قانون ضمانت تعهدات

  تحقیق قانون ضمانت تعهدات,دانلود قانون ضمانت تعهدات,قانون ضمانت تعهدات,مقاله قانون ضمانت تعهدات کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق قانون ضمانت تعهدات میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات…

 • تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن (به همراه نمودار)

  تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن,خرید مقاله تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن,دانلود پروژه تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن,دانلود تحقیق تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن,دانلود مقاله تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن,دانلود و…

 • دانلود پاورپوینت تثبیت بیولوژیكی نیتروژن در مزارع برنج

  تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در مزارع برنج کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت تثبیت بیولوژیكی نیتروژن در مزارع برنج میباشید. دانلود فایل برنج برنج با نام علمی (Oryza Sativa) یکی از مهمترین غلات و از…

 • کتاب بانکداری الکترونیک

  بانکداری الکترونیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب بانکداری الکترونیک میباشید. دانلود فایل کتاب  بانکداری الکترونیک(46 صفحه) با سلام و احترام از اینکه فروشگاه مارا برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس…

 • طرح آماری الگوریتمهای كنترل همروندی

  الگوریتم,الگوریتمهای كنترل همروندی,تحقیق الگوریتمهای كنترل همروندی,طرح الگوریتمهای كنترل همروندی,فایل الگوریتمهای كنترل همروندی,كنترل همروندی,گزارش الگوریتمهای كنترل همروندی,مقاله الگوریتمهای كنترل همروندی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طرح آماری الگوریتمهای كنترل همروندی میباشید. دانلود فایل پروژه آماری الگوریتمهای…

 • جزوه رزوه های داخلی و خارجی و انطباقات آنها

  انواع پیچ بر حسب نوع سر پیچ,ایجاد دندانه خارجی,ایجاد دندانه داخلی,پیچ انتقال قدرت یا حركت,پیچ تنظیم اندازه گیری,پیچ محكم كننده یا پیچ اتصال,تقسیم بندی با توجه به جهت گردش رزوه,تقسیم بندی با توجه به گام ظاهری و واقعی,كاربرد رزوه چپگرد,معرفی…

 • پرسشنامه سبک های والدینی

  پرسشنامه سبک های والدینی,سبک های والدینی,مقیاس سبک های والدینی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه سبک های والدینی میباشید. دانلود فایل پرسشنامه سبک های والدینی پرسشنامه فرزند پروری یانگ که یک ابزار اولیه برای شناسایی…

 • پاورپوینت انواع ریسک در جامعه

  احتمال وقوع خسارت,انواع ریسک های اشخاص,انواع ریسک های خالص,تعریف ریسک,خطر و شرایط خطر زا,دانلود پاورپوینت انواع ریسک در جامعه,ریسک اموال,ریسک بنیادی (عام) و ریسک خاص (ویژه),ریسک بیکاری,ریسک بیماری,ریسک خالص (محض) و ریسک ذهنی (سودا گرانه),ریسک ذهنی,ریسک عینی,ریسک کاهش درآمد در…

 • دانلود طرح کسب و کار كارگاه تولیدی پوشاك 15 ص

  تحقیق طرح کسب و کار كارگاه تولیدی پوشاك 15 ص,دانلود طرح کسب و کار كارگاه تولیدی پوشاك 15 ص,طرح کسب و کار كارگاه تولیدی پوشاك 15 ص,مقاله طرح کسب و کار كارگاه تولیدی پوشاك 15 ص کاربر گرامی هم اکنون…

 • دانلود فایل ورد Word بررسی انواع یاتاقان ها و کاربردهای آنها

  دانلود فایل Word بررسی انواع یاتاقان ها و کاربردهای آنها,دانلود فایل ورد Word بررسی انواع یاتاقان ها و کاربردهای آنها,دانلود فایل ورد بررسی انواع یاتاقان ها و کاربردهای آنها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود…

 • راهنمای استاندارد 2800

  تحلیل استاتیکی معادل,تحلیل دینامیکی طیفی,دیافراگم اعضای جمع کننده و اعضای لبه ای,کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقه,گروه بندی ساختمان ها بر حسب سیستم سازه ای,گروه بندی ساختمان ها بر حسب نظم کالبدی,محدودیت روشهای تحلیل کاربر گرامی هم اکنون در حین…

 • استنفورد-بینه

  آزمون استنفورد بینه,آزمون روانشناسی,آزمون هوش,استنفورد بینه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام استنفورد-بینه میباشید. دانلود فایل این پاورپوینت،مناسب برای ارایه تاریخچه،انواع،برخی از سوالات،نحوه نمره دهی و... آزمون استنفورد بینه در حوزه روانشناسی است،با تهیه این محصول…

 • پاورپوینت و تحقیق بررسی روستای قاشقچی

  بررسی روستای قاشقچی,پاور بررسی روستای قاشقچی,پاورپوینت و تحقیق بررسی روستای قاشقچی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت و تحقیق بررسی روستای قاشقچی میباشید. دانلود فایل پاورپوینت و تحقیق بررسی روستای قاشقچی در 70 اسلاید زیبا…

 • معارف اسلامی سال چهارم خلاصه درس اول

  معارف خلاصه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام معارف اسلامی سال چهارم خلاصه درس اول میباشید. دانلود فایل باسلام. درس اول معارف اسلامی سال چهارم به کل توضیحات دریک صفحه هستش.

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *