بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز

شخصیت دانشجویان,علوم تربیتی,هوش معنوی,هوش هیجانی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز میباشید.

دانلود فایل

چکیده: مقدمه : امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به موضوعات معنوی و ارتباط آن با سایر مولفه های روان شناختی می باشیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان بوده است. روش کار: جامعه آماری شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز می باشد که به صورت خوشه ای تصادفی برگزیده شده اند و ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 19 استفاده شد. نتایج : نتایج حاصل نشان داد که میان مهارت های درون فردی (از متغیرهای هوش هیجانی) با برون گردی (از متغیرهای شخصیت)، خلق عمومی (از متغیرهای هوش هیجانی) با پایداری هیجانی (از متغیرهای شخصیت) در سطح P نتیجه گیری : میان برخی از مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی و برخی از ویژگی های شخصیت رابطه چندگانه مثبت و معناداری وجود دارد. کلید واژه ها : هوش هیجانی، هوش معنوی، شخصیت دانشجویان. چکیده: مقدمه : امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به موضوعات معنوی و ارتباط آن با سایر مولفه های روان شناختی می باشیم. هدف از  پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان بوده است. روش کار: جامعه آماری شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز می باشد که به صورت خوشه ای تصادفی برگزیده شده اند و ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 199 استفاده شد. نتایج : نتایج حاصل نشان داد که میان مهارت های درون فردی (از متغیرهای هوش هیجانی) با برون گردی (از متغیرهای شخصیت)، خلق عمومی (از متغیرهای هوش هیجانی) با پایداری هیجانی (از متغیرهای شخصیت) در سطح P نتیجه گیری : میان برخی از مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی و برخی از ویژگی های شخصیت رابطه چندگانه مثبت و معناداری وجود دارد. کلید واژه ها : هوش هیجانی، هوش معنوی، شخصیت دانشجویان. فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه چكیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………1 فصل اول: كلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….2 1-1 مقدمه : ……………………………………………………………………………………………………………………………….3 2-1 بیان مسئله : ……………………………………………………………………………………………………………………….4 3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق : …………………………………………………………………………………………………7 4- 1 اهداف تحقیق : …………………………………………………………………………………………………………………8 4-1-1 هدف کلی : ……………………………………………………………………………………………………………………8 4-2-1 اهداف فرعی : ……………………………………………………………………………………………………………….8 5-1 سؤالات تحقیق : ……………………………………………………………………………………………………………….8 6-1 فرضیه‌ها : ………………………………………………………………………………………………………………………….8 6-1-1 فرضیه اصلی : ……………………………………………………………………………………………………………….9 6-2-1 فرضیه فرعی : ……………………………………………………………………………………………………………….9 7-1 متغیرهای تحقیق : ……………………………………………………………………………………………………………9 8-1 تعاریف نظری : …………………………………………………………………………………………………………………..9 9-1 تعاریف عملیاتی : ………………………………………………………………………………………………………………10 فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………….11 1-2 تعریف هوش : ………………………………………………………………………………………………………………….12 2-2 مفهوم معنویت : ………………………………………………………………………………………………………………13 1-2-2 هوش معنوی و مؤلفه های آن : …………………………………………………………………………………13 1-3-2 تاریخچة هوش هیجانی : ……………………………………………………………………………………………15 2-3-2 تعریف و پیشینه هوش هیجانی : ………………………………………………………………………………15 3-3-2 تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر: ………………………………………………………………………17 4-3-2 هوش هیجان و مؤلفه های آن :………………………………………………………………………………18 فصل سوم: روش تحقیق : ………………………………………………………………………………………………24 1-3 روش تحقیق : ………………………………………………………………………………………………………25 2-3 گردآوری اطلاعات : …………………………………………………………………………………………………25 1-2-3 پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) : ………………………………………………………………25 1-1-2-3 پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ : …………………………………………………..25 2-1-2-3 روایی : …………………………………………………………………………………………….25 3-1-2-3 روش اجراء نمره گذاری (EQ-i) : ………………………………………………………………………..26 2-2-3 پرسشنامه پنچ عاملی شخصی (BFI): ……………………………………………………………………..30 3-2-3 ابزار دیگر پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی است: ………………………………………..31 1-3-2-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها : ……………………………………………………………….31 3-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش : ………………………………………………………………………………….32 فصل چهارم: نتایج …………………………………………………………………………………………………….33 1-4 نتایج تحقیق : ……………………………………………………………………………………………………34 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….44 1-5  بحث و نتیجه گیری : ……………………………………………………………………………………………45 2-5 پیشنهادات : …………………………………………………………………………………………………….49 منابع : ………………………………………………………………………………………………………………..50

 • فرم اطلاعات محاسباتی قیمت تمام شده

  فرم اطلاعات,فرم محاسبه,قیمت تمام شده کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فرم اطلاعات محاسباتی قیمت تمام شده میباشید. دانلود فایل فرم جمع آوری اطلاعات قیمت تمام شده مراکز هزینه و درآمد

 • پاورپوینت شغل ها مخصوص کودکان

  پاورپوینت معرفی شغل ها,پاورپوینت معرفی شغل ها مخصوص کودکان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت شغل ها مخصوص کودکان میباشید. دانلود فایل پاورپوینت بسیار حرفه ای شغل ها  دارای تصویر و انیمیشن متحرک برای هر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران,تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران,مبانی نظری,مبانی نظری تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران…

 • نحوه ی شیرین وجذاب کردن درس ریاضی پایه دوم ابتدایی برای دانش آموزان

  اقدام پژوهی چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نحوه ی شیرین وجذاب کردن درس ریاضی پایه دوم ابتدایی برای دانش آموزان میباشید.…

 • تاریخ موسیقی در ایران

  آلات موسیقی بادی,آلات موسیقی زهـی,تاریخ موسیقی در ایران,ترانه های فـولکـوریک ایران,سازهای مضرابی,موسیقی سازی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تاریخ موسیقی در ایران میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب تاریخ موسیقی در ایران ................... 3 ترانه های…

 • پاورپوینت مکانیزم پله برقی

  پاورپوینت مکانیزم پله برقی,پله برقی,دانلود پاورپوینت مکانیزم پله برقی,مکانیزم پله برقی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت مکانیزم پله برقی میباشید. دانلود فایل بخشی از محتوای فایل: با گسترش شهرها نیاز به استفاده از وسایل…

 • طرح آماری سن 50 نفر از افراد

  آمار,افراد,تحقیق آماری سن 50 نفر از افراد,سن 50,طرح آماری سن 50 نفر از افراد,فایل آماری سن 50 نفر از افراد,گزارش آماری سن 50 نفر از افراد,مقاله آماری سن 50 نفر از افراد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • پاورپوینت سر فصل های آموزشی تثبیت فیزکی و انتقال مصدوم

  بررسی سر فصل های آموزشی تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم,پاورپوینت جامع و کامل سر فصل های آموزشی تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم,پکیج پاورپوینت سر فصل های آموزشی تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم,دانلود پاورپوینت سر فصل های آموزشی تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم,کاملترین پاورپوینت سر…

 • پاورپوینت فصل دهم درس اجرای سازه های فلزی

  اجرای سازه های فولادی,پاورپوینت اجرای سازه فولادی,پاورپوینت عمرانی,پاورپینت اجرا,جوش,جوشکاری,سازه فولادی,فصل دهم اجرای سازه فولادی,فصل دهم درس اجرا,فولاد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت فصل دهم درس اجرای سازه های فلزی میباشید. دانلود فایل در این…

 • دانلود ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست

  ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست,تحقیق ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست,دانلود ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست,مقاله ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود ارتباط…

 • دانلود پاورپوینت نت پیشگیرانه

  پاورپوینت نت پیشگیرانه,دانلود پاورپوینت نت پیشگیرانه,نت پیشگیرانه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت نت پیشگیرانه میباشید. دانلود فایل نت مخفف کلمات نگهداری و تعمیرات می باشد و بطورکلی می توان گفت که نت مجموعه…

 • پاورپوینت طراحی داخلی فروشگاهها

  دانلود پاورپوینت طراحی داخلی فروشگاهها,طراحی داخلی رستوران و کافی شاپ,طراحی داخلی فروشگاهها,طراحی داخلی فضاهای اداری,طراحی داخلی فضاهای اقامتی خانه و هتل,طراحی داخلی فضاهای درمانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت طراحی داخلی فروشگاهها میباشید. دانلود…

 • دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),تصمیم گیری و حل مسأله در حجم 33 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل,دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,رابطه فراگرد تصمیم…

 • ارائه الگوریتمی برای یافتن مسیر بهینه ربات متحرک جهت حرکت در محیط استاتیک

  الگوریتم,الگوریتم ژنتیک,ربات متحرک,محیط استاتیک,مسیر بهینه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ارائه الگوریتمی برای یافتن مسیر بهینه ربات متحرک جهت حرکت در محیط استاتیک میباشید. دانلود فایل این مقاله الگوریتمی جدید برای مسئله برنامه ریزی مسیرکلی…

 • تحقیق بررسی مراقبتهای بهداشتی

  بررسی مراقبتهای بهداشتی,بهداشتی,پژوهش بررسی مراقبتهای بهداشتی,تحقیق بررسی مراقبتهای بهداشتی,دانلود تحقیق بررسی مراقبتهای بهداشتی,مراقبت,مقاله بررسی مراقبتهای بهداشتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق بررسی مراقبتهای بهداشتی میباشید. دانلود فایل تحقیق بررسی مراقبتهای بهداشتی در 42 صفحه…

 • قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران

  خط,قالی,قالی موزه‌ای,قالیهای كتیبه دار,قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران,كتیبه,موزه فرش ایران کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران میباشید. دانلود فایل قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران فهرست مطالب عنوان                                      صفحه…

 • سقف و کف سازی

  سقف,کف کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام سقف و کف سازی میباشید. دانلود فایل سقف سازه فضاکار، تیرچه بلوک، تیرچه پیش ساخته خرپایی، سقف کرمیت، طاق ضربی، کامپوزیت یا مرکب، کامپوزیت عرشه فولادی، دال زنبوری، دال…

 • بررسی عیوب رنگ

  Bleeding,Blistering,Chalking,Cracking Crazing,Cratering,Crinkling,Edge Marking,Faults in Painting Plastic,Industrial Fallout,Loss of Adhesion,Loss of GlossMatting,Metamerism,Orange Peel,Paint Defects Advice,Pinhole Marks,Polishing Marks,Poor Coverage,Runs,Sanding M,Scratches,Solvent Boil,Spotting,Swelling,Wrinkling,عیوب رنگ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی عیوب رنگ میباشید. دانلود فایل کتاب اورجینال (زبان انگلیسی…

 • بایوس چیست؟ (BIOS)

  خرید مقاله بایوس چیست؟,خرید و دانلود مقاله بایوس چیست؟,داناود رایگان تحقیق بایوس چیست؟,دانلود رایگان پژوهش بایوس چیست؟,دانلود رایگان مقاله بایوس چیست؟,دانلود مقاله بایوس چیست؟,دانلود و خرید مقاله بایوس چیست؟ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بایوس…

 • تحقیق درباره انگیزش

  انگیزش,انواع انگیزه,تعریف انگیزش,تفاوت انگیزه و انگیزش,تمایلات اجتماعی,تمایلات جسمی,دانلود,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,روانشناسی انگیزشی,فیزیولوژیک,مشاوره انگیزشی,نیازهای روانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق درباره انگیزش میباشید. دانلود فایل *تحقیق درباره انگیزش* تعریف انگیزش : روانشناسان انگیزش را فرآیند هایی…

 • کتاب معجزه ای در افزایش فروش

  افزایش فروش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب معجزه ای در افزایش فروش میباشید. دانلود فایل کتاب معجزه ای در افزایش فروش(24 صفحه) با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات…

 • تحقیق سنگ بوكسیت

  آشنایی با سنگ بوكسیت,بررسی سنگ بوكسیت,بوكسیت چیست,تحقیق بررسی سنگ بوكسیت,تحقیق سنگ,تحقیق سنگ بوكسیت,تعریف سنگ بوكسیت,دانلود تحقیق سنگ بوكسیت,سنگ بوكسیت,سنگ بوكسیت چیست,مقاله سنگ بوكسیت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق سنگ بوكسیت میباشید. دانلود فایل تحقیق…

 • دانلود تحقیق انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها 15 ص

  انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها 15 ص,تحقیق انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها 15 ص,دانلود انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها 15 ص,مقاله انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها 15 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق…

 • پاورپوینت بررسی خانه ی سبزواریها مشهد

  بررسی خانه ی سبزواریها مشهد,پاورپوینت خانه ی سبزواریها,تحقیق خانه ی سبزواریها مشهد,خانه ی سبزواریها,خانه ی سبزواریها مشهد,دانلود خانه ی سبزواریها مشهد,مقاله خانه ی سبزواریها مشهد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی خانه ی سبزواریها…

 • طرح توجیهی تولید بیسکویت

  بسکویت,پاورپوینت تولید بسکویت,طرح توجیهی,طرح توجیهی تولید بسکویت,کارآفرینی تولید بسکویت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طرح توجیهی تولید بیسکویت میباشید. دانلود فایل پاورپوینت طرح توجیهی تولید بسکویت تعداد اسلاید ها : 33 فرمت فایل : pptx

 • کتاب ناگفته هایی برای موفقیت کنکور ارشد

  موفقیت کنکور ارشد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب ناگفته هایی برای موفقیت کنکور ارشد میباشید. دانلود فایل کتاب (ناگفته هایی برای موفقیت کنکور ارشد در فرصت باقی مانده تا کنکور) تبدیل فرصت موجود به…

 • مبانی نظری و پیشینه آموزش رفتارهای شهروندی و شعور جمعی

  مبانی نظری و پیشینه آموزش رفتارهای شهروندی و شعور جمعی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه آموزش رفتارهای شهروندی و شعور جمعی میباشید. دانلود فایل بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه…

 • تحقیق نظام آموزشی ژاپن

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,نظام آموزشی ژاپن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق نظام آموزشی ژاپن میباشید. دانلود فایل نظام آموزشی ژاپن ساختار آموزشی• آموزش پیش دبستانی• آموزش پایه• آموزش ابتدایی• آموزش…

 • پاورپوینت بررسی پرورش قارچ

  بررسی پرورش قارچ,پرورش قارچ,تحقیق پرورش قارچ,دانلود پاورپوینت پرورش قارچ,دانلود پرورش قارچ,قارچ,مقاله پرورش قارچ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی پرورش قارچ میباشید. دانلود فایل پاورپوینت پرورش قارچ در 29اسلاید زیبا و قابل ویرایش با…

 • دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت دانش

  دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت دانش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت دانش میباشید. دانلود فایل این پاورپوینت در 103 اسلاید به صورت کامل مقوله مقدمه ای بر مدیریت…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *