بررسی میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی

برق گرفتگی,ساختار الكتریكی بدن انسان,سیستم برق
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی میباشید.

دانلود فایل

چكیده در طی مراحل پیشرفت پروژه مطالب زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل اول فیزیولوژیك بدن انسان در مقابل جریان های الكتریكی بررسی شده و پیرامون مطالبی در خصوص شرایط بروز برق گرفتگی، ساختار الكتریكی بدن انسان، عوارض برق گرفتگی، جدول تأثیرات فیزیولوژیك بدن انسان در مقابل جریان های الكتریكی حوادث ثانوی شكل های حاصل از حوادث برق بحث شد. در فصل دوم تفاوت اثرات جریان هایAC,DC بر روی بدن انسان مورد بررسی قرار گرفته و پیرامون مسائلی همچون، اثر جریان های مستقیم در ولتاژهای بالا، اثر بیولوژیكی جریان متناوب، میزان اثار متناسب با فركانس، خطر جریان متناوب نسبت به مستقیم، خطر ابتلا به بیماری سرطان برای ساكنان اطراف كابل های برق فشار قوی بررسی شده است. فصل سوم و چهارم پیرامون مسائل حفاظتی بوده و استفاده از راه های كاهش خطر در برابر جریان های الكتریكی مورد بحث قرار گرفته كه از آن جمله می توان به انواع زمین‌های الكتریكی، صفر كردن ها، هم پتانسیل ها و استفاده از ترانس های یك به یك یا جدا كردن حفاظتی اشاره كرد. در فصل پنجم آئین نامه های حفاظتی مورد مطالعه قرار گرفته برای آشنایی بیشتر متخصصین با مفادهای قانونی حفاظت و موارد ایمنی، تا گامی بااشد در جهت كاهش تلفات و صدمات وارده بر انسان در برابر جریان های الكتریكی. مقدمه ازآنجا كه با پیشرفت صنعت و تكنولوژی روز به روز تولید انرژی الكتریكی و كاربرد وسایل الكتریكی بیشتر می شود و انرژی الكتریكی جای خود را به عنوان یك انرژی برتر تثبیت كرده است به طوری كه امروزه مصرف انرژی الكتریكی به عنوان یكی از شاخص های رشد صنعتی و اقتصادی كشورها محسوب می شود اما به موازات آن خطرات ناشی از برق نیز افزایش می یابد هر چند دركشورهای پیشرفته صنعتی به علت شناخته شدن این خطرات و افزایش سطح اطلاعات و كارگران صنایع، خوشبختانه صدماتی كه از این طریق متوجه جوامع بشری می شود متناسب با توسعه این صنعت نیست. به عنوان مثال در انگلستان آمار تلفات انسانی ناشیاز برق گرفتگی ظرف مدت پنجاه سال حدوداً چهار برابر شده در حالی كه تولید انرژی الكتریكی در هماون مدت سی برابر افزایش یافته است، با این وجود تعداد قربانیان حوادث ناشی از جریان برق عدد قابل توجهی است و كاربرد نادرست و غیر ایمنی انرژی الكتریكی صدمات و خسارات جبران ناپذیری را بر جوامع مختلف به ویژه كشورهای در حال توسعه تحمیل می نماید. بررسی حوادث الكتریكی نشان داده كه نسبت تعداد این حوادث به كل حوادث حدود 3/0 درصد است اما درصد حوادث منجر به فوت در حوادث الكتریكی بیشتر می باشد. به طوری كه حدود 16/0 درصد از كل حوادث منجر به فوت هستند. در حالی كه62/2 درصد حوادث ناشی از برق منجر به فوت گردیده است، یعنی وخامت حوادث برق بیش از 16برابر حوادث معمولی برآورد می شود. ضمناً حوادث ناشی از برق حدود4 درصد حوادث منجر به فوت در صنایع را تشكیل می دهد. لازم به ذكر است كه بیشترین حوادث برق مربوط به سیستم های جریان متناوب (بین 60-125ولت) بوده است(5/73 درصد) از طرف دیگر بررسی علل حریق ها نیز نشان داده كه تقریباً عامل اصلی آتش سوزی ها، برق بوده است. 1- یك دسته كاركنان صنعت برق یا افرادی كه در كارهای برق شاغل بوده و در این مدت رابطه آموزش هایی دیده اند نظیر تكنیسین های برق، اپراتورهای شاغل در مراكز برق فشار قوی، تعمیر كاران وسایل برقی از جمله افرادی هستند كه به سبب حرفه خود در معرض حوادث الكتریكی قرار دارند. 2- دسته دوم، افرادی كه در كارهای برقی غیرماهر بوده اما از دستگاه ها و تجهیزات الكتریكی استفاده می كنند و به علت عدم استفاده صحیح از وسایل برقی و یا خرابی قسمت های برقی دستگاه با خطر مواجه هستند. آمار نشانی می دهد كه بر خلاف تصور، تعداد حوادث برقی در بین افراد گروه اول بیشتر از گروه دوم می باشد. بنابراین دانستن اطلاعات و مهارت فنی در رابطه با برق ما را از رعایت نكات ایمنی بی‌نیاز نمی كند و در تمام مراحل كار با انرژی الكتریكی اعم از تولید، انتقال و توزیع و مصرف برق رعایت نكات ایمنی ضروری می باشد. فصل اول بررسی فیزیولوژیك بدن انسان در مقابل جریان های الكتریكی 1-1 مقدمه سیستم برق دارای خصوصیات فراوانی است كه تا جایی كه مربوط به سهم آن در برق گرفتگی می شود باید گفت كه نقش اصلی را بازی می كند. اگر سیستم برق وجود نمی‌داشت صحبت از برق گرفتگی هم معنا پیدا نمی كرد. بدن انسان همانند تمام موجودات زنده از نقطه نظر قابلیت هدایت الكتریكی قابل تشبیه به مجموعه ای از مقاومت ها و ظرفیت ها می باشد. از این موضوع نتیجه می شود، چنانچه تحت تأثیر یك نیروی الكتروموتوری متناوب قرار گیرد. از آن جریانی عبور می كند كه اگر شدت آن از حد معینی بیشتر باشد باعث صدماتی در بدن خواهد شد كه میزان این صدمات بیشتر به مسیر عبوری جریان، شدت جریان و مدت زمان عبور آن دارد. به عنوان مثال بدترین حالت زمانی است كه جریان مسیری را بپیماید كه قلب در سر راه آن قرار گرفته باشد و مدت زمان و شدت آن نیز زیاد باشد. 1-2 شرایط كلی برق گرفتگی اصولاً سه عامل با خصوصیات مختص به خود، در بروز برق گرفتگی شركت دارند، سیستم برق- محیط زیست- موجود زنده. 1- سیستم برق سیستم برق دارای خصوصیات فراوانی است كه تا جایی كه مربوط به سهم آن در برق گرفتگی می شود، باید گفت كه نقش اصلی را بازی می كند، اگر سیستم برق وجود نمی‌داشت صحبت از برق گرفتگی هم معنا پیدا نمی كرد. یك سیستم برق اصولاً تشكیل شده از مقدار هادی كه ناقل جریان برق بوده، مقدار عایق كه مانع عبور جریان برق از هادی های مورد نظر به دیگر هادی ها می شوند. بدون وجود یكی از این دو، وجود سیستم برق هم ناممكن می شود، از بین هادی ها و عایق ها، دسته اخیر یعنی عایق ها ناپایدارتر بوده و عوامل مختلف به خصوص دمای بیش از حد مجاز، آنها را فرسوده و خراب می كند. چون عبور جریان برق از هادی ها لاجرم با تولید حرارت و ازدیاد دما همراه می باشد، لذا در انتخاب كابل ها و لوازم برقی باید دقت كافی به عملآید تا از خرابی عایق آنها جلوگیری شود. عایق ها از نظر مكانیكی نیز بسیار ضعیف تر از هادی ها بوده، ضربه ها، خراش ها و دیگر تنش های مكانیكی وارده آنها را ضایع و فرسوده می كند. خراب شدن عایق منجر به لخت شدن هادی های جریان دار شده، تماس با هادی های بدون پوشش جریان دار، سبب ایجاد برق گرفتگی می شود. 2- محیط زیست از نظر بحث ما، محیط زیست معنای متفاوتی با تعریف متداول این واژه دارد بنابراین محیط زیست عبارت خواهد بود از كلیه عوامل مادی در اطراف ما اعم از آنهایی كه در طبیعت وجود داشته، یا در محیط كار و زندگی واقع شده اند. به عبارتی دیگر محیط زیست متشكل است از زمین (خاك)، مصالح ساختمانی به كار رفته در كف ها، سقف ها، دیوارها و اسكلت های ساختمانی، لوله كشی ها، دستگاه ها، لوازم، ابزار و خلاصه همه عالم مادی كه در اطراف انسان و همچنین در سیستم برق وجود دارد. اهمیت محیط زیست با تعریف فوق در این است كه اجزاء آن بیشتر دارای خاصیت هادی می باشد تا عایق. هادی بودن محیط زیست توأم با خصوصیات سیستم برق، یعنی وصل بودن نقطه ای از سیستم برق به زمین كه در واقع محیط زیست را جزئی از سیستم برق درمی آورد و بنابراین نقش آن در پدیده برق گرفتگی بسیار مهم است. 3- موجود زنده موجود زنده دارای ساختمان فیزیولوژیكی مخصوصی است كه كمابیش هادی برق می باشد و در صورتی كه جریانی همانند جریان عادی برق مصرفی از بدن شخص عبور كند، دچار برق گرفتگی می شود. 1-3- ساختار الكتریكی بدن انسان سلول های بدن انسان برای تداوم واكنش های حیاتی خود نیازمند یك اختلاف پتانسیل الكتریكی مشخص می باشد. مقدار این پتانسیل در سطح سلول حدود 90 میلی ولت است بعضی از مجموعه های سلولی از نظر اعمال حیاتی دارای اهمیت خاص هستند. نظیر؛ مراكز عصبی، مراكز تنفسی در بصل النخاع و عضله قلب، حتی اندازه گیری تغییرات الكتریكی این مراكز حیاتی مبنایی برای تشخیص های پزشكی محسوب می‌شود. مهمترین این تغییرات حیاتی عبارتند از: الف- ثبت تغییرات الكتریكی مغز یا الكتروانسفالوگرافی(E.E.G) (Ehlectro Encephalo Graphy) ب- ثبت تغییرات الكتریكی قلب یا الكتروكاردیوگرافی (E.C.G) (Ehlectro Cardio Graphy) ج- ثبت تغییرات الكتریكی عضله یا الكترومیوگرافی (E.M.G) (Ehlectro myo Graphy) هرگاه مراكز حیاتی فوق در مسیر عبور جریان قرار گیرند این پتانسیل های حیاتی مختل شده به طوری كه تنفس ممكن است متوقف شود یا قلب به جای ضربان عادی دچار لرزش و اختلال ریتم گردد كه نتیجه آن خطر مرگ می باشد. همچنین جریان برق متناوب باعث انقباض شدید عضلات می گردد. (در حالی كه جریان مستقیم عمدتاً باعث تغییرات الكترولیتی دریافت می گردد) انقباضات بسیار قوی در عضلات ممكن است باعث شكستگی استخوان یا پرت شدن فرد و شكستگی ثانویه شده و یا مانع رها شدن فرد از مدار یا اصطلاحاً چسباندن فرد برق گرفته به سیم هادی یا ابزار دیگری شود. پرتاب شدن فرد به عقب ممكن است بر اثر انقباض شدید عضلات پشت و پاها اتفاق بیافتد. مكانیسم عمل به این ترتیب است كه چون فرمان های عصبی برای نترل حركات عضلانی از مغز توسط جریان های الكتریكی بسیار ضعیف از طریق سلسله اعصاب به عضلات صادر می شود در صورت تماس با جریان برق و تأثیر جریان های الكتریكی اضافی از خارج بر روی اعصاب، موجب حركات ناگهانی و بسیار شدید عضلانی می‌‌گردد كه ممكن است عمل آن عضو بدن را به طور موقت یا دائم مختلط یا متوقف نماید. اگر الكترودی با نوك ظریف (یك میكرو الكترود كه قطر آن از یك میكرون بیشتر نباشد) را به آرامی از غشاء خارجی به درون هر سلول زنده ای، از آمیب یا نورون انسانی فروكنیم، و در همین حال یك الكترود دیگر را در سطح خارجی سلول یا مایع احاطه كننده آن بگذاریم و آن دو را از طریق ولت سنج به هم وصل نماییم ولت سنج یك اختلاف پتانسیل یا ولتاژ میان داخل و خارج سلول را ثبت می كند. برای اغلب سلول ها این ولتاژ موجود در دو سوی غشاء 70 تا100 میلی ولت است كه در آن درون سلول منفی و بیرون آن مثبت است. این اختلاف پتانسیل كه به نظر خیلی زیاد هم نمی آید، كمابیش كلید فهم خواص تحریك پذیی عصب و عضله است. اگر در نظر بگیریم كه قطر غشاء سلول تنها یك میلیونیم سانتیمتر است، این پتانسیل آنقدرها هم كوچك به نظر نمی آید، اگر این پتانسیل را با اختلاف ولتاژ در روی یك سانتی متر مقایسه كنیم، پتانسیل استراحت در حدود چند هزار ولت برای هر سانتی متر خواهد بود كه باری غول آسا است. آنچه غشاء نورون را از سایر سلول ها مشخص می كند یك خاصیت آكسون است كه در تجزیه زیر دیده می شود. فرض كنیم یك الكترود در نقطه خاصی از غشاء نورون قرار داشته باشد و یك پتانسیل ثابت70- میلی ولت را ثابت كند. حال اگر فرضاً آكسون این نورون رادر فاصله ای از الكترود ثبات با یك تكان الكتریكی یا از طریق مكانیكی و حتی با برخی مواد شیمیایی تحریك كنیم پس از یك مدت زمان بسیار كوتاه پس از تحریك درجه ولت سنج متصل به الكترود ثبات تغییر می كند و به سرعت به سوی صفر می‌رود. آنگاه جهت قطبی شدن غشاء به مدت كوتاه معكوس می شود. به نحوی كه سوزن ولت سنج از حالت منفی به سوی مقابل می رود و تا حدود 40 میلی ولت مثبت می رسد. تقریباً در همان زمان ولتاژ به صفر بر می گردد و به همان حد 70 میلی ولت منفی و یا حتی كمتر از آن نزول می كند. مجموعه این فرآیندها در یك فاصله زمانی كمتر از یك هزارم ثانیه تكمیل می شود. به این ترتیب الكترود ثبات عبور یك پتانسیل فعالیت را در طول آكسون نشان داده است. اگر قرار بود رخدادهای چند نقطه متفاوت را در طول آكسون ثبت كنیم چنین به نظر می‌رسید كه پتانسیل فعالیت شروع شده در نقطه تكان یا تحریك آكسون در طول آن مثل یك موج در دو جهت حركت می كند. سرعتی كه پتانسیل فعالیت با آن در طول آكسون عبور می كند به عوامل چندی بستگی دارد كه عمده آنها قطر آكسون است. در یك آكسون معمولی، موج با سرعتی حدود 25 متر در ثانیه می گذد به هر حال این امر یعنی ظرفیت انتقال یك پتانسیل فعالیت كیفیت منحصر به فرد غشاء نورون است. و به این دلیل می گوییم غشاء نورون تحریك پذیر است. باید به چند خاصیت درباره انتقال پتانسیل فعالیت در طول آكسون توجه داشت. نخست اینكه موج می تواند از محل تحریك درطول آكسون به هر دو جهت حركت كند و آكسون نسبت به جهتی كه موج حركت می كند بی تفاوت است. دیگر اینكه اندازه تحریك اولیه هر چه باشد، اگر بالاتر از یك آستانه مشخص قرار گیرد، اندازه پتانسیل فعالیت تغییری نمی كند، یعنی اندازه و شكل منحنی كه در شكل قبل ترسیم شده بی توجه به اندازه محرك ایجاد كننده آن یكسان خواهد بود. به هر حال دو بخش از این دستگاه عصبی خودكار در بدن انسان فعالیت می كنند كه كاركرد آنها كمابیش در تقابل با یكدیگر قرار دارد. این دو بخش به نام دستگاه های عصبی سمپاتیك و پاراسمپاتیك خوانده می شوند، به عنوان مثال تأثیر تحریك عصبی سمپاتیكی كه به قلب می رود افزایش تعداد ضربانات قلب و تأثیر تحریك پاراسمپاتیك كاستن این تعداد است. به نحوی كه مشابه هورمون آدرنالین نیز كه به وسیله بخش مركزی غده های فوق كلیوی ترشح می شود مانند دستگاه سمپاتیك سبب تندشدن ضربان قلب می شود. سایر آثار دستگاه سمپاتیك بر تمامی بدن، انقباض عضلات و مانند آن هم به وسیله هورمون آدرنالین تقلید می شوند. 1-4- برق گرفتگی برق گرفتگی عبارت است از اثرات سوء جریان برق روی سیستم بدن انسان به طور كلی فرمان های عصبی برای كنترل حركات عضلات از مغز به وسیله جریان های الكتریكی بسیار ضعیف از طریق سلسله اعصاب به عضلات مخابره می شود وقتی كه جریان های الكتریكی قوی از خارج بر روی اعصاب اثر بگذارد باعث حركات ناگهانی و بسیار شدید عضلانی می شود. كه به آن اصطلاحاً برق گرفتگی می گویند. این جریان الكتریكی ممكن است كار آن قسمت ها را به طور موقت یا دائم متوقف نماید. در صورتی كه این اختلال برای بعضی از اندام های حیاتی مانند مغز، قلب یا ریه ها به وجود آید می تواند سریعاً باعث مرگ شود. شدت برق گرفتگی بستگی به شدت جریانی دارد كه به بدن وارد می شود و شدت جریان نیز به میزان ولتاژ و میزان مقاومت مدار تشكیل شده دارد. مقاومت مدار معمولاً شامل: مقاومت قسمتی از مدار برق رسانی- مقاومت بدن (مقاومت پوست، مقاومت داخلی بدن)- مقاومت مربوط به محل تماس بدن با زمین می شود. 1-5- زاویه امپدانس بدن انسان همانند تمام موجودات زنده از نقطه نظر قابلیت هدایت الكتریكی قابل تشبیه به مجموعه ای از مقاومت ها و ظرفیت ها می باشد. از این موضوع نتیجه می شود، چنانچه تحت تأثیر یك نیروی الكتروموتوری متناوب قرار گیرد، از آن جریانی عبور می‌كند كه شدتش هم فاز با اختلاف پتانسیل منبع نیست و نسبت به آن تقدم فاز دارد. مادام برازیه، زاویه اختلاف فازQ را زاویه امپدانس نام نهاده است می توان این زاویه را به كمك یك پل كهلروش كه در آن شخص در یكی از شاخه های پل قرار دارد اندازه گرفت. مقاومتی كه با شخص به طور متوالی دارد، با خازنی با ظرفیت متغیر مهار شده است و هدف از وجود خازن مزبور برقراری تعادل با ظرفیت موجود زنده است. پل به وسیله جریان مقاومتی با فركانس تقریباً 15000 به راه می افتد. و متناوباً مقدار یكی از مقاومت ها و ظرفیت را تغییر می دهند تا اینكه در تلفون سكوت برقرار شود. مقدارygQ را می توان بر حسب مقادیر الكتریكی پل به دست آورده و مقدار مزبور در عین حال بستگی به ظرفیت و مقاومت اهمی شخص دارد. زاویه مزبور با سن شخص و جنس او تغییر می كند. به طور متوسط در نزد بالغین برای خانم هاtgQ=0.114 و برای آقایانtgQ=0.155. 1-6- خطرات جریان برق به چه عواملی بستگی دارد 1- ولتاژ یا اختلاف پتانسیل 2- شدت جریان 3- نوع جریان (متناوب یا مستقیم) 4- مقاومت بدن و نقاط تماس با سیم برق 5- مسیر عبور جریان 6- زمان عبور جریان 7- فركانس جریان 8- وجود جرقه به همراه برق گرفتگی 1-7- اثر ولتاژ بر طبق تجربیات به عمل آمده اگر پوست بدن سالم باشد و جریان از بدن انسان در مسیر دست به پا از یك طرف بدن عبور نماید در ولتاژ متناوب حدود 10 ولت مقاومت بدن 100 كیلواهم بوده است. در صورتی كه ولتاژ را بالا ببریم به تدریج مقاومت بدن كم می شود و از هزار ولت به بالا مقدار آن تقریباً 600 اهم می شود و بعد از آن به مقدار ولتاژ بستگی نخواهد داشت. ماكزیمم مقدار ولتاژ مجاز كه می تواند از بدن عبور نماید از رابطه زیر به دست می آید. (1-1) فرمول طبق آزمایشات به عمل آمده مقاومت بدن انسان حدود 100 اهم است كه اگر مقدار24 میلی آمپر در مدت1/0 ثانیه از بدن شخص عبور كند باعث بی نظمی در جریان قلب می‌شود و خطر مرگ را برای انسان ممكن می كند. برابر استاندارد كشور انگلستان حداكثر ولتاژ مجاز تماس برای انسان در فركانس 50 هرتز در شرایط عادی برابر با 50 ولت و طبق استاندارد آلمان 65 ولت و برای برق مستقیم هر دو استاندارد برابر 120 ولت می باشد. (استانداردIEC نیز 50 ولت می باشد) ولتاژهای الكتریكی رایج برای خطوط انتقال نیرو عبارتند از20 كیلوولت، 63 كیلو ولت، 30 كیلوولت، 400 كیلوولت و حداكثر 700 كیلوولت می باشد. برای آزمایش عایق ها در آزمایشگاه های فشار قوی تا ولتاژ (10میلیون ولت) نیز استفاده شده است. پتانسیل الكتریكی كه بین ابرها و كره زمین پدید می آید تا یك میلیارد برآورد شده است. در الكتروتكنیك معمولاً ولتاژهای تا هزار ولت را فشار ضعیف11و20و3 كیلوولت را فشار متوسط و 63 كیلوولت به بالا را فشار قوی می گویند. تقسیم بندی های مختلفی برای ولتاژ وجود دارد كه از نوع خطرات و عوارض برق گرفتگی می توان تقسیم بندی زیر را ذكر كرد. تقسیم بندی ولتاژها بر مبنای عوارض ناشی از برق گرفتگی: 1- ولتاژ خلی ضعیف كمتر از 50 ولت 2- ولتاژ فشار ضعیف500-50 ولت 3- ولتاژ متوسط 2000-500 ولت 4- ولتاژ فشار قوی بیش از 2000 ولت معمولاً حوادث الكتریكی با ولتاژ كمتر از1000 ولت را حوادث با ولتاژ پایین و بیش از 1000 ولت را برق گرفتگی با ولتاژ بالا یا فشار قوی گویند. صدمات حرارتی جریان مستقیماً متناسب با ولتاژ آن است از نظر ایجاد سوختگی ولتاژ پایین باعث آسیب مستقیم به مح تماس با بدن یعنی پوست و بافت های مجاور آن شده اما ولتاژ بالا نه تنها در محل تماس ایجاد آسیب می كند بلكه به بافت هایی كه در حین انتقال جریان از بدن در مسیر عبور جریان قرار می گیرند نیز صدمه وارد می كند. در شرایط طبیعی جوی هر10000 ولت جریان می تواند باعث یونیزه شدن هوا تا فاصله3 سانتی متر در اطراف سیم مدار شود، بنابراین در حوالی سیستم های انتقال انرژی الكتریكی فشار قوی خطر ایجاد قوس الكتریكی و سوختگی شدید وجود دارد و نزدیك شدن به آن محدوده حتی بدون تماس با مدار خطرناك می باشد. به همین دلیل در نیروگاه های برق و پست های فشار قوی متناسب با ولتاژ خطوط تأسیسات را دور از دسترس قرار داده و محصور می نمایند. حتی در مواردی هم كه عبور جریان الكتریكی قطع می شود نباید بلافاصله به مدار نزدیك شد چون اثر خازنی مدار می تواند با تخلیه الكتریكی خود باعث ایجاد قوس الكتریكی و صدمات ناشی از آن شود. جدول1-2 لازم به ذكر است كه حداكثر ولتاژ تماس مجاز به زمان عبور جریان از بدن نیز بستگی دارد چنانچه50 ولت برای زمان بیش از 5 ثانیه75 ولت برای مدت یك ثانیه،100 ولت برای 3/0 ثانیه، 150 ولت برای 1/0 ثانیه، 220 ولت برای 05/0 ثانیه بی خطر می باشد. از این خاصیت برای مقاصد درمان با شوك الكتریكی  استفاده می شود. مثلاً بین دو گیجگاه فرد بیمار با قرار دادن دو الكترود یك ولتاژ 90 ولت به مدت حدود1/0 ثانیه اعمال می شود. البته بایستی جریان در مسیر مشخص محدود شود كه این عمل با قرار دادن الكترودهای فلزی با سطح مقطع زیاد بر روی گیجگاه ها پس از پوشاندن ناحیه مورد نظر با یك ماده ژلاتینی هادی انجام می شود. همچنین در موارد ایجاد فیبریلاسیون بطنی از دستگاه دفیبریلاتور استفاده می شود. این دستگاه یك محرك تك ولتاژ لحظه ای تا10000 ولت DC تولید می كند كه جریانی بیش از100 میلی آمپر ایجاد می كند. به این منظور الكترودهای بزرگی با بدن بیمار تماس پیدا كرده تا جریان در ناحیه وسیعتری پخش و احتمال سوزش از بین برود. (در مدت چند میلی ثانیه) جریان لحظه ای حاصل از ولتاژ دفیبریلاتور، یك انقباض بطنی پایدار به وجود اورده كه معمولاً می تواند فیبریلاسیون بطنی را متوقف كرده و عملكرد قلب را به حالت طبیعی برگرداند. البته كاربرد این روش های درمانی كاملاً تخصصی و حساس است.

 • پاورپوینت مهارت حل مسئله

  انواع مقابله‌های مسئله‌ مدار و هیجان‌ مدار,تعریف مسئله,فرمول بندی مسئله,مقابله‌‌ مسئله‌ مدار و مقابله‌ هیجان‌ مدار,مقابله‌های هیجان‌ مدار سازگارانه و ناسازگارانه,مهارت حل مسئله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت مهارت حل مسئله میباشید. دانلود فایل…

 • پاورپوینت بررسی باغ فتح آباد تبریز

  باغ فتح آباد,بررسی پاورپوینت باغ فتح آباد تبریز,پاورپوینت باغ فتح آباد,پاورپوینت باغ فتح آباد تبریز,دانلود پاورپوینت باغ فتح آباد,دانلود پاورپوینت باغ فتح آباد تبریز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی باغ فتح آباد تبریز…

 • بررسی روش انرژی و كاربرد آن در خواص كششی پارچه

  بررسی روش انرژی و كاربرد آن در خواص كششی پارچه,روشهای آنالیز انرژی,فرمول سازی ریاضی معادلات انرژی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی روش انرژی و كاربرد آن در خواص كششی پارچه میباشید. دانلود فایل بررسی…

 • پاورپوینت روشهای بازنمایی دانش

  بررسی روشهای بازنمایی دانش,پاورپوینت جامع و کامل روشهای بازنمایی دانش,پکیج پاورپوینت روشهای بازنمایی دانش,تحقیق روشهای بازنمایی دانش,دانلود پاورپوینت روشهای بازنمایی دانش,کاملترین پاورپوینت روشهای بازنمایی دانش,مقاله روشهای بازنمایی دانش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت روشهای…

 • كارآموزی عمران اجرای دیوار حائل

  اجرای دیوار حائل,عمران,كارخانه سیمان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام كارآموزی عمران اجرای دیوار حائل میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب فصل اول: آشنایی كلی با مكان كارآموزی 1 فصل دوم: ارزیابی بخش‌های مرتبط با رشته علمی…

 • مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش

  انتظارات,توقعات,ساكنان,گردشگران,مدیران,منطقه آزاد كیش,نگرشها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش میباشید. دانلود فایل منطقه آزاد كیش با سواحل مرجانی و آب و هوای…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *