بررسی ولتاژ DC فشار قوی

بررسی ولتاژ DC فشار قوی,سیستم انتقال DC,ولتاژ DC
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی ولتاژ DC فشار قوی میباشید.

دانلود فایل

مقدمه امروزه ولتاژ DC فشار قوی برای انتقال حجم زیادی از قدرت بکار گرفته می شود زیرا نسبت به سیستم انتقال AC رایج ، دارای مزایای زیر است : الف ) فقط ظرفیت گرمایی خط و تجهیزات آن بر حد پایداری حاکمند . ب ) هزینه انتقال کمتر است زیرا هادی های کمتری مصرف می شود و به دکلهای کوچکتری احتیاج است. ج) هادی کوچکتری می توان بکار برد زیرا دیگر اثر پوستی برای جریان ، وجود ندارد. د ) دو سیستم قدرت AC با فرکانسهای کار مختلف را می توان به یکدیگر اتصال داد و دلیل آن طبیعت غیر سنکرون خط DC است. ه) آشکارسازی اتصال کوتواه و رفع آن ، سریع تر انجام می گیرد و پایداری کلی سیستم را می توان تا حد زیادی بهبود بخشید زیرا عبور توان را می توان به شکل الکتریکی کنترل کرد . و ) برای انتقال با کابل (زیرزمینی ) بسیار ایده آل است زیرا توان رآکتیو شارژ دیگر وجود ندارد ؛ اما هزینه اضافی که برای تجهیزات تبدیل AC به DC و بالعکس لازم است انتقال DC در سطوح قدرت پایین و برای فواصل کوتاه را غیر اقتصادی می کند. با در دسترس قرار گرفتن SCR های پر قدرت ، لامپهای قوس جیوه برای انتقال DC ، جای خود را به کنورترهای نیمه هادی می دهند. شکل 1-1 (الف ) ، دیاگرام شمایی یک سیستم انتقال دو قطبی DC را نشان می دهد که در آن سیستمهای قدرت AC 1و 2 به وسیله یک رابط DC به هم اتصال داده شده اند پل 1 به عنوان یکسو کننده و پل 2 ، به عنوان اینورتر عمل می کند و زوایای آتش دو پل برای کار در این شرایط به خوبی تنظیم شده اند در روی هر شاخه هر پل ، تعدادی SCR به صورت ترکیب سری – موازی بکار گرفته شده تا ظرفیت جریان و ولتاژ زیادی به دست آید مدارهای متعادل کننده ولتاژ و جریان ، و نیز ضربه گیرهای (snubbers) لازم ، با SCR ها همراه شده اند . برای کاهش ضریب تموج در خروجی ، و در نتیجه کاهش ظرفیت صافی ، در طرفین رشته رابط DC از دو مدار شش پالس استفاده می شود اولی با ترانسفرمر ورودی که اتصال ستاره – ستاره دارد و دومی با یک ترانسفرمر ورودی که اتصال ستاره – مثلث دارد این منجر به کار در یک وضعیت 12 پالس شده و در نتیجه اعوجاج در جریان ورودی را کاهش می دهد . شكل 1-1- سیستم انتقال DC ( ادامه دارد) سیستم انتقال DC از هادیهای یک قطبی یا دو قطبی استفاده می کند در انتقال تک قطبی ، هادی خط دارای علامت مثبت یا منفی است و هادی بازگشت ، زمین شده است در برخی موارد ، هادی بازگشت قابل حذف بوده و از خود زمین ، برای حمل جریان بازگشت استفاده می شود این حذفها ، مسائل پدیده الکترولیتیکی (در مواقعی که از زمین به عنوان یک هادی الکتریکی استفاده شود و جریان عبور کننده از زمین AC  باشد مسئله ای ایجاد نمی گردد اما اگر جریان عبور کننده DC باشد رطوبت زمین که در واقع یک الکترولیت می باشد را تبخیر می کنند و در هدایت ایجاد اشکال به وجود می آید ) تلفات هدایت بیشتر و تغییرات پتانسیل بزرگتری در نزدیک نقطه زمین کردن با خود دارد در انتقال دو قطبی ، دو هادی وجود دارد که یکی نسبت به زمین مثبت و دیگری منفی است سر وسط پلها (پلهای یکسو کننده و اینورتر) در هر دو سر خط DC طبق شکل 1-1 (الف) زمین شده است با این اتصالات ، جریانهای زمین معمولاً کوچک هستند چنانچه یکی از خطها به دلیل بروز حادثه یا اشکال باز شود انتقال تک قطبی با همان وسایل موجود ممکن است و انتقال توان ادامه خواهد یافت البته واضح است که قابلیت اعتماد به سیستم دو قطبی بیشتر و بهتر از سیستم تک قطبی است . هنگامی که توان از سیستم 1 به سیستم 2 جاری می شود پل 1 در وضعیت یکسو کنندگی و پل 2 در وضعیت اینورتری کار می کند به شرط معلوم بودن ولتاژ و امپدانس منبع زاویه آتش a یکسو کننده را می توان برای مقادیر مشخص ولتاژ  و جریان  در انتهای طرف فرستنده محاسبه کرد ولتاژ DC در طرف دریافت کننده با کسر کردن افت خط از   بدست می آید : بنابراین : (1-1) که در آن ، مقاومت DC خط ( به انضمام مقاومت DC راکتور ) می باشد اینورتر معمولاً برای تمامی جریانهای  زاویه اطمینان مشخص y یا زاویه خاموشی ثابت  کار می کند تا از بروز اشکال در عمل کموتاسیون جلوگیری به عمل آید زاویه آتش a لازم برای اینورتر باید از روی ولتاژ ورودی DC ،  جریان  ، زاویه اطمینان  ولتاژ منبع ، و امپدانس منبع محاسبه می شود پل یکسو کننده در وضعیت جریان ثابت کار کرده و زاویه آتش a آن را می توان به قسمی تنظیم کرد که جریان مورد نظر از پل عبور کند این کار به شرطی انجام پذیر است که در کلیه نقاط کار آن در وضعیت دائمی صادق باشد در شکل 1-1(ب) مشخصه اینورتر  در همان طرف مشخصه یکسو کننده ، ترسیم شده است خط چین شکل ، با افزودن افت ولتاژ دو سر مقاومت خط DC به ولتاژ DC اینورتر بدست آمده است نقطه تقاطع مشخصه یکسو کننده و این خط چین ولتاژ و جریان کار یکسو کننده را می دهد . برای تأمین نقطه کار پایدار برای سیستم ، وضعیت جریان ثابت برای اینورتر باید در سطح جریان  رخ می دهد که در آن  جریانی است که توسط یکسو کننده ثابت نگه داشته شده و ، جریان اطمینان (current margin) می باشد از آنجا که جریان گذرنده از پل یکسو کننده و پل اینورتر باید یکی باشد اینورتر باید با زاویه اطمینان ثابت در سطح جریان  کار کند در شکل 1-1(ب) مشهود است که برای اختلالات و نوسانهای کوچک در ولتاژ سیستم AC نقطه کار برای سیستم DC به خوبی مشخص و ثابت بوده و جریان  در مقدار معین  ثابت باقی می ماند ولتاژ داخلی اینورتر  برای یک پل شش پالس ، باید کمتر از ولتاژ داخلی یکسو کننده  باشد تفاوت  بین آنها برابر است با : (1-2) که در آن  و  ، حداکثر ولتاژ فازی – زمین در منبع سیستم AC یک و دو  و  فرکانسهای مربوط به هریک از آنها ،  و  اندوکتانسهای دو منبع در هر فاز، a زاویه آتش پل یکسو کننده و y زاویه اطمینان مشخص شده برای پل اینورتر می باشد. شكل 2-1- سیستم انتقال DC ( ادامه دارد ) برای یک سیستم انتقال تک قطبی DC هنگامی که بخواهیم توان در جهت عکس جاری شود از مدارهای پل مجزای مثلاً 3 و 4 استفاده می کنیم برای این پلها ، SCR ها در جهتی مخالف با جهت نشان داده شده برای SCR های شکل 1-1 (الف) باید متصل گردند به قسمی که علامت ولتاژ DC ، یکسان و بدون تغییر مانده لیکن جهت جریان عکس شود این امر، مسئله خوردگی الکترولیتیک هادی زمین شده را منتفی می کند قطع پلهای 1 و 2 و وصل پلهای 3 و 4 از طریق کلیدهای خارجی انجام می گیرد سپس پل 3 به عنوان اینورتر و در زاویه اطمینان ثابت و پل 4 به عنوان یکسو کننده جریان ثابت عمل خواهند کرد برای انتقال دو قطبی احتیاج به پلهای مجزا برای معکوس شدن جهت توان نیست . ضریب قدرت ورودی پل یکسو کننده باید پفاز و ضریب قدرت خروجی اینورتر با کموتاسیون خط پیشفاز باشد از این رو برای تصحیح ضریب قدرت باید تجهیزات مناسب (مثلاً خازنهای شنت ) به ترمینالهای AC اتصال یابند به منظور کاهش اعوجاج در طرف DC باید از یک رآکتور صاف کننده اعوجاج استفاده کرد و این موجب می شود که شکل موج جریان در فازهای AC مستطیلی شود محتوی هارمونی این جریان با استفاده از دو پل شش پالس که در آن ترانس پل اول دارای اتصال ستاره – ستاره و ترانس پل دوم دارای اتصال ستاره – مثلث است کاهش می یابد ( به شکل 1-1 (الف) مراجعه شود). برای منحرف (bypass) کردن این هارمونی از صافی های شنت در ترمینالهای AC استفاده می شود تا جریانهای خط ، تا حد خوبی سینوسی شوند اگر در کموتاسیون ، اشکالی بروز کند یا زاویه های آتش نامتقارن شوند نیز هارمونیهای غیر عادی در خطوط AC بوجود می آید و اینها ممکن است در کار سیستم اثر بگذارند (مگر این که عناصر بسبب بروز اشکال در پلها ، سریعاً جدا شوند). شکل 13-7 (پ) ، بلوک دیاگرام یک کنترل کننده یکسو کننده را نشان می دهد که از طریق تنظیم زوایای آتش برای SCR ها ، جریان را در پل ، ثابت نگه می دارد فرکانس آتش این SCR ها باید f6 باشد که در آن f فرکانس ورودی است چون فرکانس سیستم AC ممکن است تغییر کند فرکانس آتش کننده نیز باید فرکانس سیستم را تعقیب کند این امر با استفاده از بلوک حلقه با فاز قفل شده (phase-looked loop block)(PLL) عملی می گردد که در آن فرکانس خروجی NCO بطور خودکار شش برابر فرکانس ورودی f می شود سیگنال ورودی برای PLL از طریق یک مقایسه کننده تأمین می شود و ولتاژ منبا برای مقایسه کننده خروجی کنترل کننده PI است هر زمان که این ولتاژ کمتر از ولتاژ ورودی (یک ولتاژ شیب که از ولتاژ سیستم AC گرفته می شود ) باشد . یک خروجی پالس حاصل می شود که فرکانس آن مساوی فرکانس سیستم AC است هنگامی که خطای واقعی در جریان  به صفر برسد ولتاژ خروجی کنترل کننده PI مخالف صفر بوده و در نتیجه خطای استاتیک سیستم کنترل به صفر می رسد برای کنترل اینورتر سیگنال خطای زاویه اطمنیان را می توان به جای سیگنال خطای جریان ، به کنترل کننده PI دارد و زاویه آتش ، خود را بطور خودکار تنظیم می کند تا زاویه اطمینان y را که برای کلیه ولتاژها و جریان مستقیم خط لازم است تأمین کند طرح کنترل مورد بحث ، موجب به وجود آمدن فاصله مساوی در پالسها می شود زیرا فاصله بین پالسهای آتش متوالی که از PLL می رسد برابر T/6 است که در آن T دوره تناوب ورودی AC است کنترل کننده هایی که در آنها به ازای هر SCR از یک مقایسه کننده مجزا استفاده می شود زوایای آتش مساوی به وجود می آورند . یک سیستم کنترل کننده که بر مبنای فاصله مساوی پالسها پایه ریزی شده باشد از سیستمی که بر مبنای زوایای آتش مساوی باشد بهتر است زیرا در اولی ، هارمونیهای غیر عادی در شکل موج جریان متناوب خط به وجود نمی آید و دلیل آن مدت هدایت هر SCR است که حتی وقتی ولتاژ ورودی با اعوجاج باشد باز هم ثابت نگه داشته می شود. شكل 3-1- سیستم انتقال DC چاپرهای DC 1- مقدمه چاپر را می توان معادل DC را به یک ترانسفورماتور ac با نسبت حلقه ای قابل تغییر به صورت پیوسته در نظر گرفت مشابه ترانسفورماتور ، چاپر می تواند جهت افزایش یا کاهش پله ای ولتاژ منبع dc بکار گرفته شود. 2- اساس طرز کار کاهش پله ای اساس طرز کار مدار را می توان از روی شکل 2-1 الف توضیح داد هنگامی که کلید SW به مدت  بسته می شود ولتاژ ورودی  دو سر بار می افتد اگر کلید به مدت  قطع بماند ولتاژ دو سر بار صفر خواهد بود شکل موجهای ولتاژ خروجی و جریان بار نیز در شکل 2-1 (ب) نشان داده شده اند کلید چاپر را می توان با استفاده از یک (1)BJT قدرت (2)MOSFET قدرت ، (3) GTO یا (4) تریستور با کموتاسیون اجباری ، پیاده سازی کرد عناصر واقعی افت ولتاژ معینی بین 5/0 تا 2 ولت دارند که ما بخاطر ساده کردن محاسبات از افت ولتاژهای این عناصر نیمه هادی قدرت چشم پوشی می کنیم مقدار متوسط ولتاژ خروجی از رابطه زیر بدست می آید. (2-1) و مقدار متوسط جریان بار برابر   است که T دوره تناوب چاپر،  سیکل کاری چاپر و f فرکانس چاپر است مقدار مؤثر ولتاژ خروجی از رابطه زیر بدست می آید . (2-2) اگر فرض کنیم چاپر بی تلفات باشد توان ورودی چاپر برابر توان خروجی خواهد بود و خواهیم داشت . (2-3) مقاومت ورودی مؤثر که توسط منبع دیده می شود برابر خواهد بود با (2-4) سیکل کاری K با تغییر  ، T یا f می تواند از 0 تا 1 تغییر کند بنابراین ولتاژ خروجی  با کنترل k می توان از 0 تا  تغییر کند و انتقال توان کنترل خواهد شد. 1- عملکرد فرکانس ثابت ، فرکانس چاپر f متغیر است یا زمان روشن بودن  ، تغییر داده می شود پهنای پالس در این روش تغییر می کند و این نوع کنترل ، کنترل مدولاسیون پهنای پالس (PWM) نام دارد. 2- عملکرد فرکانس متغیر ، فرکانس چاپر f متغیر است یا زمان روشن بودن  و یا زمان خاموش بودن  ثابت نگه داشته می شود این روش مدولاسیون فرکانس نام دارد فرکانس باید در محدوده وسیعی تغییر یابد تا رنج کاملی از ولتاژ خروجی را داشته باشیم در این نوع کنترل  هارمونیکهایی با فرکانسهای غیر قابل پیش بینی تولید خواهند شد و طراحی فیلتر آن دشوار است . شكل 1-2- چاپر كتهش پله ای با بار مقاومتی 3- اساس طرز کار افزایش پله ای از چاپر می توان جهت بالا بردن ولتاژ dc استفاده کرد که در شکل 2-1 (الف) یک نمونه آن نشان داده شده است هنگامی که کلید SW برای زمان  بسته می شود جریان سلف افزایش می یابد و در سلف L انرژی ذخیره می شود اگر کلید به مدت  باز شود جریان ذخیره شده در سلف از طریق دیود به بار منتقل می شود و جریان سلف کاهش می یابد با فرض بر قرار بودن جریان بطور پیوسته شکل موج جریان سلف در شکل 2-1 (ب) نشان داده شده است . هنگامی که چاپر روشن می شود ولتاژ سلف برابر خواهد بود با : که جریان ریپل پیک تا پیک سلف را به صورت زیر می دهد (2-5) ولتاژ خروجی لحظه ای برابر خواهد بود با (2-6) شكل 2-2- آرایش عملكرد افزایش پله ای شكل 3-2- آرایش انتقال انرژی اگر یک خازن بزرگ به دو سر بار همانطور که با خط چین در شکل 2-1 الف نشان داده شده متصل شود ولتاژ خروجی پیوسته خواهد بود و  برابر مقدار متوسط می شود از رابطه 2-6 می توان دریافت که ولتاژ دو سر بار را با تغییر سیکل کاری k می توان بالا برد و حداقل ولتاژ خروجی  هنگامی خواهد بود که k=0 باشد اما چاپر نمی تواند بطور پیوسته روشن شود به طوری که k=1 باشد برای مقادیر k که به سمت یک میل می کنند همانطور که در شکل 2-1 (ج) نشان داده شده ولتاژ خروجی خیلی زیاد و خیلی حساس به تغییرات k می شود : و به صورت زیر بیان می شود (2-7) که در آن  جریان اولیه برای حالت اول هستند در حالت اول جریان باید صعود کند و شرط آن برابر است با جریان حالت دوم از رابطه زیر بدست می آید. که پس از حل خواهیم داشت (2-8) که در آن  جریان اولیه برای حالت دوم است در یک سیستم پایدار ، جریان باید نزول کند وشرط آن به شکل زیراست . اگر شرط فوق برقرار نشود جریان سلف به صعود خود ادامه می دهد و یک وضعیت ناپایدار پیش می آید بنابراین شرایط انتقال توان برابر خواهد بود با : (2-9) از رابطه 2-9 معلوم می گردد که ولتاژ منبع  باید از ولتاژ E کمتر باشد تا انتقال توان از یک منبع ثابت ( یا متغیر) به یک ولتاژ dc ثابت ممکن گردد . هنگامی که چاپر روشن می شود انرژی از منبع  به سلف L منتقل می گردد اگر چاپر خاموش گردد مقداری از انرژی ذخیره شده در سلف به باتری E بر می گردد. نکته : بدون کارکرد چاپر ،  باید از E بزرگتر باشد تا انتقال توان از  به E صورت پذیرد .

 • نمونه قرارداد آسفالت

  آسفالت,قرارداد,نمونه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نمونه قرارداد آسفالت میباشید. دانلود فایل فایل نمونه قرارداد آسفالت شامل 6 صفحه می باشد.

 • استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان بوشهر

  استان بوشهر,بوشهر,جاذبه های طبیعی استان بوشهر,جغرافیای تاریخی استان بوشهر,صنایع دستی استان بوشهر,موقعیت جغرافیایی استان بوشهر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان بوشهر میباشید. دانلود فایل دانلود فایل پی دی اف…

 • پاورپوینت تشخیص و اصلاح غلبه مزاج بلغم

  بررسی تشخیص و اصلاح غلبه مزاج بلغم,پاورپوینت جامع و کامل تشخیص و اصلاح غلبه مزاج بلغم,پکیج پاورپوینت تشخیص و اصلاح غلبه مزاج بلغم,تحقیق تشخیص و اصلاح غلبه مزاج بلغم,دانلود پاورپوینت تشخیص و اصلاح غلبه مزاج بلغم,کاملترین پاورپوینت تشخیص و اصلاح…

 • تأثیر بازار آزاد در اشتغال

  تأثیر بازار آزاد,تأثیر بازار آزاد در اشتغال,در اشتغال کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تأثیر بازار آزاد در اشتغال میباشید. دانلود فایل تأثیر بازار آزاد در اشتغال بازار آزاد روی كاغذ یكطوری موفق است اما خود…

 • پژوهش بررسی و آموزش تحلیلی و شرح دستگاه آنالایزر

  بررسی و آموزش تحلیلی و شرح دستگاه آنالایزر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پژوهش بررسی و آموزش تحلیلی و شرح دستگاه آنالایزر میباشید. دانلود فایل فهرست مطا لب 1- مقدمه 2- بلوك و دیاگرام دستگاه…

 • دانلود مجموعه نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه (سری اول)

  اوراق مشتقه,بازارهای مالی,بورس اوراق,دانلود مجموعه نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه,ریسک و بازده,قراردادهای آتی و اختیار معامله,مدل قیمت گذاری آربیتراژ,مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای,مدلهای عاملی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با…

 • بررسی سیستم کنترل داخلی

  بررسی سیستم کنترل داخلی,سیستم کنترل داخلی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی سیستم کنترل داخلی میباشید. دانلود فایل بررسی سیستم کنترل داخلی كنترل داخلی عبارتست از وضعی در یك شركت یا موسسه كه كارها به…

 • مقاله بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو

  بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران,پژوهش بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو,تحقیق بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو,دانلود تحقیق بررسی تأثیر پشت گرد…

 • مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی

  ارتباط سازمانی,ارتباطات سازمانی,مبانی نظری,مبانی نظری ارتباط سازمانی,مبانی نظری ارتباط سازمانی ارتباطات سازمانی,مبانی نظری ارتباطات سازمانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی میباشید. دانلود فایل مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی…

 • بار الكتریكی

  بار الكتریكی,بررسی بار الكتریكی,پژوهش دانشجویی درمورد بار الكتریكی,تحقیق بار الكتریكی,تحقیق درمورد بار الكتریكی,دانلود بار الكتریكی,دانلود تحقیق بار الكتریكی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بار الكتریكی میباشید. دانلود فایل بار الكتریكی در 22 صفحه word  قابل…

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تاریخچه بیمه در ایران

  چارچوب مبانی نظری,چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تاریخچه کیفیت,فصل دوم تحقیق تاریخچه بیمه در ایران,مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تاریخچه بیمه در ایران کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چارچوب مبانی نظری و…

 • طرح درس روزانه تك آموزشی شنا

  پروژه,پروژه طرح درس روزانه تك آموزشی شنا,پژوهش,پژوهش طرح درس روزانه تك آموزشی شنا,تحقیق,تحقیق طرح درس روزانه تك آموزشی شنا,تك آموزشی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,روزانه,شنا,طرح درس,طرح درس روزانه تك آموزشی شنا,مقاله,مقاله طرح درس روزانه تك آموزشی شنا کاربر گرامی هم اکنون…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری

  بهره وری,پیشینه پژوهش,مبانی نظری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی…

 • اصلاح در لغت عرب به چه معناست

  اصلاح در لغت عرب به چه معناست,واژه اصلاحات اقتصادی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اصلاح در لغت عرب به چه معناست میباشید. دانلود فایل واژة اصلاحات : اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و…

 • پاورپوینت بررسی جامع كلزا

  پاورپوینت بررسی جامع كلزا,کلزا کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی جامع كلزا میباشید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی جامع كلزا در 6 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx مقدمه: کلزا با نام علمی…

 • پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

  پرسشنامه,دولتی,راهکارهای پیشگیری از فساد مالی,فساد,مالی,مدیریت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی میباشید. دانلود فایل پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی همراه با ·        مولفه های پرسشنامه·        نمره گذاری پرسشنامه·        تحلیل…

 • تحقیق پیدایش بودجه

  تحقیق در مورد پیدایش بودجه,دانلود تحقیق پیدایش بودجه,دانلود مقاله پیدایش بودجه,مقاله پیدایش بودجه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق پیدایش بودجه میباشید. دانلود فایل مقدمه: پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود كه یك كیسه چرمی…

 • تزریق اسیدهای آمینه به تخم مرغ مادران گوشتی و اثر آن بر درصد جوجه درآوری

  اثر تزریق اسیدهای آمینه بر درصد جوجه در آوری,انکوباسیون,تزریق اسیدهای آمینه به تخم مرغ مادران گوشتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تزریق اسیدهای آمینه به تخم مرغ مادران گوشتی و اثر آن بر درصد جوجه…

 • پاورپوینت طرح ساماندهی بافت فرسوده اراک (کوی رودکی)

  پاورپوینت طرح ساماندهی بافت فرسوده اراک( کوی رودکی) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت طرح ساماندهی بافت فرسوده اراک (کوی رودکی) میباشید. دانلود فایل  پاورپوینت طرح ساماندهی بافت فرسوده اراک( کوی رودکی) در این بخش…

 • بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

  اسناد,تنظیم سند,ثبت,کانادا کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا میباشید. دانلود فایل هر چند قانون ثبت اسناد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

  پیشینه تحقیق,عملکرد سازمانی,مبانی نظری,مدیریت منابع انسانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و…

 • پیشینه بافت فرشهای اولیه در جهان

  بافت فرش,بافت فرشهای اولیه,فرش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پیشینه بافت فرشهای اولیه در جهان میباشید. دانلود فایل پیشینة بافت فرشهای اولیه در جهان به زمان بعد از غارنشینی باز می‌گردد. زیرا در آن دوران…

 • آبجکت تریدی مکس (آلاچیق)

  آبجکت,آلاچیق,مدل,مکس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آبجکت تریدی مکس (آلاچیق) میباشید. دانلود فایل 4 نوع آلاچیق در مدل و اندازه های گوناگون همراه با متریال آماده استفاده در مکس

 • تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران

  بررسی تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران,تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران کاربر گرامی هم اکنون…

 • آشنایی با لوله های جریانی

  An Introduction to Line Pipe,آشنایی با لوله های جریانی,ابعاد و وزن لوله جریانی,استاندارد های رایج,انتهای لوله,پوشش بتنی,پوشش خارجی,تولید لوله جریانی,جنس لوله جریانی,درجه لوله جریانی,رنگ کردن خارجی,لوله ‏ERW,لوله ‏UOE,لوله با درز مارپیچی,لوله بدون درز,مقدمه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده…

 • مقاله بررسی Power Test (واحد نیرو محركه موتور سازی)

  Power Test,بررسی Power Test (واحد نیرو محركه موتور سازی),پژوهش بررسی Power Test (واحد نیرو محركه موتور سازی),تحقیق بررسی Power Test (واحد نیرو محركه موتور سازی),دانلود تحقیق بررسی Power Test (واحد نیرو محركه موتور سازی),مقاله بررسی Power Test (واحد نیرو محركه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش

  انگیزش,پیشینه تحقیق,مبانی نظری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون…

 • چیدمان ماشین آلات و تجهیزات کارخانه

  اصول لی اوت,انواع لی اوت,اهداف لی اوت,لی اوت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چیدمان ماشین آلات و تجهیزات کارخانه میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب تاریخچه تعریف لی اوت اهداف لی اوت اصول لی اوت انواع…

 • بررسی ترمیم شكستگی استخوان

  بررسی ترمیم شكستگی استخوان,درمان شكستگیهای اسخوانی دیرجوش خورده,شكستگیهای استخوانی دیرجوش خورده عفونی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی ترمیم شكستگی استخوان میباشید. دانلود فایل دیر جوش خوردن، جوش نخوردن دو سر استخوان شكسته ،‌بدجوش خوردن…

 • دانلود پاورپوینت توسعه و عدالت آموزشی در برنامه ششم

  پاورپوینت توسعه و عدالت آموزشی در برنامه ششم,توسعه و عدالت آموزشی,توسعه و عدالت آموزشی در برنامه ششم,دانلود پاورپوینت توسعه و عدالت آموزشی در برنامه ششم,سرمایه انسانی,علوم اجتماعی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت توسعه…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *