حسابداری زیست محیطی

حسابداری زیست محیطی Environmental Accounting
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام حسابداری زیست محیطی میباشید.

دانلود فایل

حسابداری زیست محیطی  Environmental Accounting حسابداری زیست محیطی چکیدهسهامداران از مدیران میخواهند که اطلاعات غیرمالی را هم در کنار اطلاعات مالی به آنها ارائهکنند. محیطزیست بستر فعالیت شرکت است و شرکت در بلندمدت نمیتواند در عین بیتوجهیبه پیامدهای زیستمحیطی فعالیتهایش، حیاتی پایدار داشته باشد. مخارج زیستمحیطیبلاعوض نیستند، و برای شرکت، درآمد و برای سهامداران، ارزش را میتوانند افزایش دهند.حسابداری زیستمحیطی در حوزهی اقتصاد کلان )درآمدهای ملی(، و اقتصاد خرد )حسابداریمالی و حسابداری مدیریت( کاربردهای مختلفی دارد. در نگرش فرهنگیِ مدیران، باید تغییراتیایجاد شود تا تلاش برای حفظ محیطزیست را ارزش بدانند. استانداردهای چندی برای مدیریتزیستمحیطیِ مطلوب تدوین شده است، ولی بیشتر گزارشهای زیستمحیطی، همچنان داوطلبانهارائه میشوند؛ تلاش حسابرسی زیستمحیطی عمدتاً بر بهبود کارایی و اثربخشی متمرکز است،و اعتباربخشی به گزارشهای زیستمحیطی از خدمات جدیدِ حوزهی حسابرسی است.واژههای کلیدی: توسعهی پایدار، گزارشگری سهمنظوره، حسابداری زیستمحیطی، مخارج زیست-محیطی، مدیریت زیستمحیطی، گزارشگری زیستمحیطی، حسابرسی زیستمحیطی≪ مقدمههدف پذیرفته شده و زیربنایی حسابداری، اندازه گیری و گزارشگری فعالیتهای اقتصادی یک شرکت است)گادفِری و همکاران، 2009889 (. اخیراً ابعاد گزارشگری گستردهتر شده است تا اثرات اجتماعی و زیستمحیطیفعالیتهای شرکت را هم دربرگیرد، و نه فقط اطلاعات مالی بلکه اطلاعات کیفی در رابطه با اثر فعالیت یکشرکت بر روی اجتماع و محیط زیست هم گزارش شود، و این را گزارشگری “سه منظوره” 1 میگویند. جاناِلکینگتون، نظریهپرداز “گزارشگری سهمنظوره” اظهار کرده است که شرکت باید به سودی “سهمنظوره”.) بیندیشد یعنی به توفیق اقتصادی، کیفیت زیستمحیطی و عدالت اجتماعی )گادفِری و همکاران، 28909889این دیدگاه در حال ظهور بر مفهوم “توسعه ی پایدار” یا “پایداری” در فعالیت یک شرکت و محیط فعالیت آن.) متکی است. مفهوم پایداری به جنبههای زیستمحیطی و اجتماعی فعالیت شرکت اشاره دارد )دیگان، 2222توسعهی پایدار شامل اجزای مالی، زیستمحیطی و اجتماعی است، و مستقیماً در خط گزارشگری سهمنظوره.) است )نَش، 9882 Triple bottom-line reporting ≪ خلاصه و نتیجهگیریانسان با محیط زیست خود در ارتباط متقابل است؛ بدین معنی که از یک سو، ادامه ی حیات انسان مستلزمبهره مندی از منابع و موهبتهای محیط زیست است و از سوی دیگر، سبک و نحوه ی زندگی انسان نیز برمحیط زیست او تأثیر می گذارد. این ارتباط متقابل می تواند سازنده یا مخرّب باشد. بسیاری از شرکتهایبزرگ چندملیتی دریافتهاند که محیط زیست مناسب برای موفقیت رقابتی در درازمدت ضروری است و براینیل به آن حسابداری زیستمحیطی ابزاری حیاتی به شمار می آید. ظهور مفهوم توسعهی پایدار که اهمیتقابل ملاحظه ای به نگه داری منابع طبیعی میدهد، و شمول ارزشهای منابع طبیعی را الزام میکند چالشهایبسیاری برای دست اندرکاران حسابداری در مورد محیط زیست طبیعی پیش آورده است. اکنون به خوبیپذیرفته شده است که رویههای توسعهای گذشته پایدار نبودهاند چون استفادهی مازاد از منابع طبیعی را درنظر نمیگرفتهاند. مدیریت صحیح منابع در یک نگرش محیط زیست_دوستانه مانند صرفه جویی، به فوایدمستقیمی مانند کاهش هزینهها یا فواید غیرمستقیمی مانند ایجاد سرقفلی بالاتر یا تصویری بهتر از سازماندر نزد عموم منجر میشود. استقرار یک سیستم حسابداری زیستمحیطی در سازمان نیاز به تغییر در فرهنگحاکم بر سازمان دارد. تلاش بر این است که سطح مسوولیت پذیری سازمانها در برابر پیامدهای خارجیغیرمالی فعالیت شان افزایش یابد. حسابداری زیستمحیطی در سطح کلان در حسابداری درآمدهای ملی، ودر سطح خرد در حسابداری مالی و مدیریت مورد توجه است. لحاظ کردن محیط زیست در تولید ناخالصداخلی, از ضرورتهای بحث افزودن سود و زیانهای زیستمحیطی به معادلات اقتصادی است و 9 صفحه pdf  و 32 صفحه پاورپوینت

 • کار آموزی سیستم سوخت رسانی بنزینی

  سیستم ترمز فرمان تعلیق,سیستم جرقه و الكتریكی,سیستم سوخت رسانی بنزینی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کار آموزی سیستم سوخت رسانی بنزینی میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                             صفحه مقدمه                             1 سیستم سوخت رسانی…

 • پاورپوینت سنگ های دگرگونی

  دگرگونی ناحیه‌ای,سنگ های دگرگونی,فرایند دگرگونی,میلونیت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت سنگ های دگرگونی میباشید. دانلود فایل دگرگونی را می‌توان بر اساس عوامل مؤثر برآن، میزان و وسعت پراكندگی و یا شكل ظاهری توده‌یدگرگون شده…

 • پاور پوینت برونسپاری

  برونسپاری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاور پوینت برونسپاری میباشید. دانلود فایل اسلایدهای پرزنت برونسپاری

 • تاریخچه كنترل كیفیت QC

  تاریخچه كنترل كیفیت QC کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تاریخچه كنترل كیفیت QC میباشید. دانلود فایل مرغوبیت و كیفیت كالا و خدمات نشان دهنده درجه شكوفایی و میزان بلوغ صنعتی می باشد و بدون شكوفایی…

 • پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس

  آفات و بیماریهای عدس,ترکیبات شیمیایی عدس,خواص دارویی عدس,خواص عدس,کاشت داشت و برداشت عدس,کلیات گیاهشناسی عدس,مزایای عدس,مشخصات گیاهشناسی عدس,مضرات عدس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس میباشید. دانلود فایل…

 • دانلود تحقیق توربو شارژ

  تحقیق توربو شارژ,توربو شارژ,دانلود توربو شارژ,مقاله توربو شارژ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق توربو شارژ میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 14 صفحه پر خورانی…

 • دانلود مقاله اهمیت آموزش ابتدایی

  اهمیت آموزش ابتدایی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مقاله اهمیت آموزش ابتدایی میباشید. دانلود فایل مقدمه : انسان در سالهای اولیه عمر خود مهمترین و موثرترین لحظات را طی می کند و در این…

 • امنیت در شبکه های بیسیم

  امنیت در شبکه های بیسیم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام امنیت در شبکه های بیسیم میباشید. دانلود فایل از آنجا که شبگه های بیسیم ،در دنیای کنونی هر چه بیشتر در حال گسترش هستند ،........

 • بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالی

  بازرگانی,پروژه,پژوهش,تجارت های مالی,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,ساختارهای مالی,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالی میباشید. دانلود فایل بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالیبازرگانیتجارت های مالی و ساختارهای مالیموارد…

 • تعیین مشخصات خاک (ژئوتکنیک)

  Soil Mechanics Laboratory Manual,تعیین مشخصات خاك,رشته مكانیك خاك و مهندسی پی,ژئوتكنیك کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تعیین مشخصات خاک (ژئوتکنیک) میباشید. دانلود فایل تعیین مشخصات خاك (ژئوتكنیك ) مقدمه در رشته مكانیك خاك و مهندسی…

 • گزارش كارآموزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو

  پارس خودرو,دانلود گزارش کارآموزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو,سیستم جرقه,سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو,کاراموزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو,کارورزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو,گزارش کاراموزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو,نمایندگی کاربر گرامی هم اکنون در…

 • پاورپوینت پیش بینی جمعیت كشور، استانها، شهری و روستائی

  بررسی پیش بینی جمعیت كشور، استانها، شهری و روستائی,پاورپوینت جامع و کامل پیش بینی جمعیت كشور، استانها، شهری و روستائی,پکیج پاورپوینت پیش بینی جمعیت كشور، استانها، شهری و روستائی,دانلود پاورپوینت پیش بینی جمعیت كشور، استانها، شهری و روستائی,کاملترین پاورپوینت پیش…

 • مقاله اساطیر و روایات تاریخی و تجلی شاعرانه آن دردیوان حافظ

  ادبیات سانسکریت,اساطیر,اساطیر و روایات تاریخی و تجلی شاعرانه آن دردیوان حافظ,اهورامزدا,اوستا,پادشاهی ایران,تهمورث,جمشید,حافظ,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,روایت تاریخی,شاهنامه فردوسی,ضحاک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله اساطیر و روایات تاریخی و تجلی شاعرانه آن دردیوان حافظ میباشید.…

 • پاورپوینت اعمال یداوی و جراحیهای صغیر (فصد، سل و بتر)

  بررسی اعمال یداوی و جراحیهای صغیر (فصد، سل و بتر),پاورپوینت جامع و کامل اعمال یداوی و جراحیهای صغیر (فصد، سل و بتر),پکیج پاورپوینت اعمال یداوی و جراحیهای صغیر (فصد، سل و بتر),دانلود پاورپوینت اعمال یداوی و جراحیهای صغیر (فصد، سل…

 • دانلود تحقیق مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

  تحقیق مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص,دانلود مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص,مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص,مقاله مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق…

 • دانلود مدیریت منابع انسانی 1

  تحقیق مدیریت منابع انسانی 1,دانلود مدیریت منابع انسانی 1,مدیریت منابع انسانی 1,مقاله مدیریت منابع انسانی 1 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مدیریت منابع انسانی 1 میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : ورد قسمتی از…

 • سوالات ریاضی پیشرفته (حساب تغییرات) به همراه حل تشریحی

  به همراه حل تشریحی,حساب تغییرات,سوالات ریاضی پیشرفته کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام سوالات ریاضی پیشرفته (حساب تغییرات) به همراه حل تشریحی میباشید. دانلود فایل توضیحات : تمرینات بخش حساب تغییرات ریاضی مهندسی پیشرقته دارای ۱۲…

 • دانلود پروژه اجاق گاز سه شعله رو میزی (ارزیابی کار و زمان)

  اجاق گاز سه شعله رو میزی,ارزیابی کار و زمان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پروژه اجاق گاز سه شعله رو میزی (ارزیابی کار و زمان) میباشید. دانلود فایل فهرست : مقدمه معرفی کارخانه راه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ها

  دیدگاه پارسونز درباره ارزش ها,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ها میباشید. دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ها رفرنس دهی…

 • پاورپوینت تاثیر کلسیم کلرید و PH در انعقاد شیر

  انعقاد آنزیمی,انعقاد اسیدی,انعقاد شیر,ساختمان میسل,فاکتور های موثر در انعقاد شیر,کلسیم کلرید اولترا فیلتراسیون کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت تاثیر کلسیم کلرید و PH در انعقاد شیر میباشید. دانلود فایل ساختمان میسل: در شیر حدود…

 • مقاله بررسی طراحی و ساخت PLC توسط میكروكنترلر 80C195

  بررسی طراحی و ساخت PLC توسط میكروكنترلر 80C195,پژوهش بررسی طراحی و ساخت PLC توسط میكروكنترلر 80C195,تحقیق بررسی طراحی و ساخت PLC توسط میكروكنترلر 80C195,دانلود تحقیق بررسی طراحی و ساخت PLC توسط میكروكنترلر 80C195,طراحی و ساخت PLC,مقاله بررسی طراحی و ساخت…

 • بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

  بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی,دانلود مقاله بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی,مقاله بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی…

 • بررسی مدیریت سازمانهای ورزشی

  توانائیهای اکتسابی,مدیریت سازمانهای ورزشی,ورزش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی مدیریت سازمانهای ورزشی میباشید. دانلود فایل فصل اول : مدیریت – فرایند اساسی مدیریت مدیریت به عنوان رشته ای مجزا و متفاوت، پس از انقلاب…

 • طرح جابربن حیان درباره رد پای حیوانات

  تحقیق درباره رد پای حیوانات,طرح جابر در مورد رد پای حیوانات,طرح جابر درباره جای پای حیوانات,طرح جابر درباره رد پای حیوانات,طرح جابربن حیان در مورد رد پای حیوانات,طرح جابربن حیان در مورد رد پای حیوانات اهلی و وحشی,طرح جابربن حیان…

 • كاربردهای روانشناسی در محیط كار

  دانش روانشناسی,روانشناسی,روانشناسی در محیط كار کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام كاربردهای روانشناسی در محیط كار میباشید. دانلود فایل مقدمه : در فصل حاضر فهرستی از ابعاد گوناگون كاربرد دانش روانشناسی در كار و در حیطه…

 • خوراك دام و طیور و آبزیان – گلوتن ذرت – ویژگیها و روشهای آزمون

  ساخت و طرز تهیه گلوتن ذرت,گلوتن ذرت در خوراك دام طیور و آبزیان,گلوتن ذرت یك منبع خوب پروتئینی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام خوراك دام و طیور و آبزیان – گلوتن ذرت – ویژگیها و…

 • آزمون ریاضی ششم دبستان ص2 تا 160

  آزمون ریاضی,دبستان ص2 تا 160,ششم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آزمون ریاضی ششم دبستان ص2 تا 160 میباشید. دانلود فایل 50 سوال تستی از صفحات 2 تا 160 ریاضی ششم دبستان در یک فایل Pdf…

 • اینفوگرافیک حضور ایرانیان در تلگرام

  اینفوگرافیک حضور ایرانیان در تلگرام کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اینفوگرافیک حضور ایرانیان در تلگرام میباشید. دانلود فایل اینفوگرافیک حضور ایرانیان در تلگرام/با سلام و احترام و خسته نباشید از  اینکه فروشگاه ما را  برای…

 • مفاهیم اولیه پروتکل TCP/IP

  خرید مقاله مفاهیم اولیه پروتکل TCPIP,خرید و دانلود مقاله مفاهیم اولیه پروتکل TCPIP,دانلود رایگان تحقیق مفاهیم اولیه پروتکل TCPIP,دانلود رایگان مقاله مفاهیم اولیه پروتکل TCPIP,دانلود مقاله مفاهیم اولیه پروتکل TCPIP,دانلود و خرید مقاله مفاهیم اولیه پروتکل TCPIP کاربر گرامی هم…

 • تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران

  آثار یگانگی نظام مسئولیتها,ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی,اقسام مسئولیت مدنی,امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت,اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت,تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران,ماهیت مسئولیت قهری,مفهوم و…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *