خیار شرط در عقد ضمان

خیار شرط در ضمان,خیار شرط در عقد,خیار شرط در عقد ضمان,شرط خیار در عقد ضمان,عقد ضمان
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام خیار شرط در عقد ضمان میباشید.

دانلود فایل

چکیده: این مسئله كه امكان جعل خیار شرط در عقد ضمان وجود دارد یا خیر بسیار مورد اختلاف محققان و فقها قرار گرفته است برخی قائل به جواز اشتراط خیار شرط در عقد ضمان وبرخی قائل به عدم جواز شده اند. هر یک از قائلین برای اثبات نظرات خود به دلایلی استناد کرده اند. پس از بررسی و نقد نظریات موافقان ومخالفان به این نتیجه رسیدیم که دلایلی كه مخالفان ارائه نموده اند نمیتواند بطور قطع  مانع امكان درج خیار شرط در عقد ضمان باشد لیکن درج شرط خیار در عقد ضمان بر خلاف کتاب و سنت و نیز بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و با تمسک به عمومات باب شروط و مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» درج خیار شرط در عقد ضمان نظیر بیشتر عقود دیگر مانعی ندارد. با توجه به اینکه، عقد ضمان عقدی است قابل اقاله و وضع شرط خیار در هر عقد قابل اقاله ای صحیح می باشد، امکان وضع شرط خیار از سوی طرفین غیرمنطقی نبوده و صحیح می باشد. واژگان کلیدی: عقد، ضمان، خیار شرط، آثار، درج خیار شرط، عدم درج خیار شرط مقدمه 1-بیان مسئله انسان موجودی است اجتماعی و به هدایت فطرت از انزواگرایان روی گردان و به اجتماع پایبند و نیازمند است و همین نیازمندی منشا حق و تکلیف و موجود عقود و ایقاعات و پدیدآورنده دائن و مدیون است. بدیهی است که وقتی کسی با طوع و رغبت کالای خود را به دیگران قرض می دهد که اطمینان داشته باشد پس از انقضاء مدت طلب خود را استیفاء خواهد نمود و در این راستا تضمینات و وثایقی را می توان به شرح ذیل بیان نمود. یک از این تضمین ها و وثایق وثیقه شخصی می باشد. با توجه به وثیقه بودن ضمان، نقش آن در زندگی اجتماعی مشهود می شود، مخصوصا از این نظر که هم وثیقه کافی و مطمئنی است و مانند رهن موجب خارج کردن اموال از جریان معاملات نمی شود و از این نقصیه به دور است. امروزه در جوامع پیشرفته با توجه به اهمیت خاص ضمان و تاثیر آن در تسهیل معاملات و سرعت جریان امور بازرگانی، در قوانین تجارت مقررات خاصی درباره آن وضع شده است که بحث تحلیلی در مورد آن از حوصله این نوشتار خارج است. گذشته از ماهیت و جنبه وثیقه بودن ضمان چون این نهاد به خاطر ارفاق به مضمون عنه منعقد می گردد و محرک ضامن در انعقاد آن، حمایت و مساعدت مدیون اصلی است، لذا مشوق تعاون اجتماعی و مروج حس نیکوکاری و معاضدت به هم نوع نیز می باشد. عقد ضمان به عنوان یک عقد تبعی همواره نقش بسزایی در انعقاد و عدم انعقاد عقود داشته و دارد و چه بسا به دلیل عدم وجود ضامن و یا عدم تمکن مالی ضامن معامله ای منعقد نشده است. با توجه به روند رو به رشد حجم معاملات و پیچیدگی روابط افراد، همواره طرفین معامله راغب اند که شخص ثالثی وارد معامله شده تا استحکام بیشتری بر روابط حقوقی آنها حاکم باشد. نقش مهم ضمان را می توان در معاملاتی که بانکها با مشتریان خود منعقد می کنند مشاهده کرد زیرا بانک ها همواره در تلاش اند با مشتریانی وارد معامله شوند که از تضمین کافی برخوردار باشند. به طوری که بسیاری بر این نظر باور دارند، ضمان عقدی است لازم و علی القاعده در عقد لازم می‌توان هر خیاری از جمله خیار شرط قرار داد. اما در این بین در مورد ماهیت خود ضمان تردید هایی مطرح شده است که به موضوع ما مربوط می باشد و در این پایان نامه بدان خواهیم پرداخت. در رابطه با عقد ضمان و ارتباط آن با این تحقیق باید گفت عقد ضمان قراردادی است که برای ضمانت دین متعهد از سوی ضامن در مقابل متعهدله و با توافق وی منعقد می گردد و با توجه به اینکه عقد ضمان با عقود دیگر متفاوت می باشد این سوال مطرح می شود که آیا تغییر در عقد باعث تغییر در روابط آن و آثار حقوقی مرتبط با آن می شود ؟ در نتیجه این سوال مطرح است که آیا در عقد زمان هم مانند بیشتر عقود امکان وضع شرط خیار به عنوان یکی از شروط ضمن عقد با توافق طرفین وجود دارد؟ در به عبارت دیگر به طور خلاصه به این مسئله پرداخته می‌شود که آیا وضع شرط خیار در عقد ضمان از لحاظ حقوقی و فقهی امکان پذیر است وبه تحلیل و بررسی نظریات موافق و مخالف پرداخته خواهد شد. ودر نهایت اینکه درصورت امکان وضع خیار شرط چه آثاری بر این مسئله مترتب می شود؟ بعد از ذکر کلیات در خصوص عقد ضمان و انواع آن بررسی امکان یا عدم امکان وضع خیار شرط در عقد ضمان و آثار مترتب بر آن مد نظر قرار می گیرد.  چکیده مقدمه 2 1- بیان مسئله 2 2- علت انتخاب موضوع ۴ 3- ضرورت تحقیق ۴ 4-سوال های تحقیق 5. 5-فرضیه های تحقیق 5 6-روش تحقیق ۵ 7-ساختار تحقیق 6 فصل اول- مفاهیم کلی ۷ مبحث اول-مفاهیم خیار و شرط ۷ گفتار اول-مفهوم خیار ۷. گفتار دوم-مفهوم شرط ۱۰ الف-مفهوم لغوی شرط ۱۰ ب-مفهوم اصطلاحی شرط 1۱ مبحث دوم-خیار شرط 1۳. گفتار اول-واقعیت خیار 1۴ گفتار دوم- مستندات قاعده بودن خیار شرط 1۶ الف-بنای عقلا 1۶ ب-اجماع 1۷ ج-نصوص عام و خاص 1۷. د-ضرورت اجتماعی ۱۹ مبحث سوم- معنا و مفهوم ضمان و اوصاف و شرایط دین مورد ضمان 2۰ گفتار اول-معنای ضمان 2۱ گفتار دوم-انواع ضمان 2۲ الف-ضمان عقدی 2۲ ب-ضمان قهری 2۵ ج-ضمان معاوضی 2۶. گفتار سوم-شرایط دین و اوصاف مال مورد ضمان ۲۷ الف- شرایط دین مورد ضمان ۲۷ ب- اوصاف مال مورد ضمان ۲۹ 1-مال بودن ۲۹ 2-قابلیت ایفاء توسط دیگری 3۰ 3-مشروع بودن 3۱ 4-معین بودن 3۲ گفتار چهارم-مشخصه های عقد ضمان 3۴ الف-لازم بودن عقد ضمان 3۴. ب-رضایی بودن عقد ضمان 3۵ ج-تبعی بودن عقد ضمان ۳۶ د- قرارداد مدنی بودن ضمان. ۳۷ فصل دوم-امکان یا عدم امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان. ۳۸ مبحث اول-قائلان به جواز اشتراط خیار اشتراط خیار شرط در عقد ضمان 4۱ گفتار اول-دلایل قائلان به جوازاشتراط خیار شرط 4۲ الف-ادعای اجماع 4۲ ب-وجود مقتضی 4۳ ج-عدم المانع ۴۶ د- حق بودن خیار و نه حکم بودن آن ۴۹ ه-استناد به اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد 5۰ و-امکان اقاله وتسری آن به جعل خیار شرط در عقد ضمان 5۲ مبحث دوم- قائلان به عدم جواز اشتراط خیارشرط در عقد ضمان   5۴. گفتاراول – دلایل قائلان به عدم جوازاشتراط خیار شرط     5۴ الف-منافات داشتن عقد ضمان با مقتضای خیار شرط 5۴ 1-مقتضای خیار شرط در عقد لازم 5۴ 2-تحلیل صحیح نبودن شرط خلاف مقتضای خیار شرط 5۵ ب- منافات داشتن خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان ۵۷ 1-معنای مقتضای ذات عقد ۵۷. 2- تحلیل منافات جعل خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان 6۰. ج- ایقاع بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاع. 6۱ د)متضمن ابراء بودن ضمان و عدم امكان ورود خیار شرط در ابرا ء. 6۴ 1-بررسی نظریه بطلان شرط خیار در ابراء ۶۴ 1-1-قول به اجماع 6۴ 1-2-استناد به ماهیت شرط ۶۵ 1-3-عدم صدق شرط بر خیار شرط در ایقاع ۶۶ 2_بررسی موضوع در پرتو عقد ضمان ۶۷ ه-لزوم در عقد ضمان حکم است نه حق.. ۶۷ و-نیازمند بودن اشتغال ذمه به سبب و دلیل.. ۶۹ ی_جعل خیار شرط در عقد ضمان موجب تعلیق ضمان است 7۲ ن-تجاوز به حق مضمون عنه 73 فصل سوم-آثار خیار شرط و فسخ عقد ضمان 7۶ مبحث اول-فسخ و بررسی آن در پرتو عقد ضمان. 7۶ گفتار اول- تعریف فسخ 7۶ گفتار دوم- فسخ ضمان   7۸ مبحث دوم- بررسی آثار استفاده از خیارشرط و فسخ  عقد ضمان ۷۹ گفتار اول- آثار استفاده از خیار شرط در ضمان نقل ذمه 81 الف-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به ضامن و مضمون له در ضمان نقل ذمه 81  ب-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به  مضمون عنه در ضمان نقل ذمه  82 گفتار دوم- آثار استفاده از خیار شرط در ضمان ضم ذمه ۸۶  الف)اثر استفاده از خیار شرط نسبت ضامن و مضمون له در ضمان ضم ذمه 8۶ ب)اثر استفاده از خیار شرط نسبت ضامن و مضمون عنه در ضمان ضم ذمه ۸۸ مبحث سوم -آثار استفاده از خیار شرط بر  وضعیت دارایی طرفین 9۰ نتیجه گیری و پیشنهادها 9۴  فهرست منابع و ماخذ  9۷

 • پاورپوینت کنترل ریزبرنامه نویسی شده

  حافظه کنترل CDR واکشی ( FETCH ),دستورالعمل (FETCH),دیکد (DECODE ),ریزعملهای اختصاصی,کنترل ریزبرنامه نویسی شده,نگاشت واکشی,وظایف واحد کنترل کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت کنترل ریزبرنامه نویسی شده میباشید. دانلود فایل وظایف واحد کنترل •تنظیم مسیرهای…

 • نقشه مسکونی شماره 1

  پلان معماری 70 متر زمین 300 متر بنا سه طبقه مسکونی پیلوت پلان,مقطع,نما کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نقشه مسکونی شماره 1 میباشید. دانلود فایل پلان معماری- 70 متر زمین- 300 متر بنا- سه طبقه…

 • گزارش کارآموزی مراحل ساختن یک ساختمان

  دانلود گزارش کارآموزی مراحل ساختن یک ساختمان,کاراموزی مراحل ساختن یک ساختمان,کارورزی مراحل ساختن یک ساختمان,گزارش کاراموزی مراحل ساختن یک ساختمان,مراحل ساختن یک ساختمان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کارآموزی مراحل ساختن یک ساختمان میباشید.…

 • مقاله اساطیر و روایات تاریخی و تجلی شاعرانه آن دردیوان حافظ

  ادبیات سانسکریت,اساطیر,اساطیر و روایات تاریخی و تجلی شاعرانه آن دردیوان حافظ,اهورامزدا,اوستا,پادشاهی ایران,تهمورث,جمشید,حافظ,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,روایت تاریخی,شاهنامه فردوسی,ضحاک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله اساطیر و روایات تاریخی و تجلی شاعرانه آن دردیوان حافظ میباشید.…

 • اولین جزوه کامل و کاربردی ایتبز مسعود حسین زاده اصل

  آموزش ایتبز,ایتبز,سازه بتنی,سازه فولادی,طراحی سازه,مدل,مدلینگ سازه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اولین جزوه کامل و کاربردی ایتبز مسعود حسین زاده اصل میباشید. دانلود فایل جزوه کامل و کاربردی ایتبزمسعود حسن زاده اصلسال 1395آموزش جامع و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع پیشینه‌ی سوگیری توجه

  مبانی نظری و پیشینه با موضوع پیشینه‌ی سوگیری توجه,مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع پیشینه‌ی سوگیری توجه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع پیشینه‌ی سوگیری توجه میباشید. دانلود…

 • فایل برنامه ریزی و کنترل پروژه استخر و سونا

  استخر,برنامه ریزی,پروژه,عمران,کارشناسی ارشد,مدیریت ساخت,و سونا,و کنترل کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فایل برنامه ریزی و کنترل پروژه استخر و سونا میباشید. دانلود فایل موضوع پروژه: عملیات اجرایی استخر و سونا این پروژه بازیر بنای 2192…

 • بررسی بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

  بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی,بررسی بازیافت دی اتانول آمین,بررسی بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی میباشید.…

 • بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

  حقوق تطبیقی,حقوق كیفری,مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی میباشید. دانلود فایل جسم و روان انسان ارتباط و…

 • نمونه سوال ریاضی هشتم دی مااه 94

  دانلود,دی مااه 94,ریاضی هشتم,نمونه سوال کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نمونه سوال ریاضی هشتم دی مااه 94 میباشید. دانلود فایل نمونه سوالی از ریاضی هشتم در دی ماه سال 94 با 15 تدوین شده است…

 • تحقیق مسجد جامع یزد 31 ص

  تحقیق در مورد مسجد جامع یزد,تحقیق مسجد جامع یزد,تحقیق و بررسی مسجد جامع یزد,دانلود تحقیق در مورد مسجد جامع یزد 31 ص,دانلود تحقیق مسجد جامع یزد 31 ص,مسجد جامع یزد,مسجد جامع یزد 31 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین…

 • پاورپوینت بررسی توربو ماشین ها

  آنالیز ابعادی توربو,پاورپوینت توربو,پاورپوینت توربو ماشین ها,پاورپوینت ماشین های جریان تراکم ناپذیر,توربو,توربو ماشین ها,دانلود پاورپوینت توربو ماشین ها,ماشین ها,ماشین های جریان تراکم ناپذیر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی توربو ماشین ها میباشید. دانلود…

 • پاورپوینت بررسی رفتاردرمانی

  بررسی رفتاردرمانی,تاریخچه رفتاردرمانی,تحقیق رفتاردرمانی,رفتار,رفتاردرمانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی رفتاردرمانی میباشید. دانلود فایل پاورپوینت رفتار درمانی در 22 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx تاریخچه تحول فکر رفتار و درمانی: اگر…

 • خراطی‌

  خراطی‌ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام خراطی‌ میباشید. دانلود فایل خراطی‌  خراطی چوب یکی از صنایع‌ دستی سنتی ایران است‌ که‌ از زمانهای قدیم‌ در این‌ مرز و بوم‌رواج داشته و به‌ طور معمول در…

 • پژوهش کار آفرینی پرورش ماهی کپور

  کار آفرینی پرورش ماهی,ماهی کپور کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پژوهش کار آفرینی پرورش ماهی کپور میباشید. دانلود فایل پیش گفتار: استفاده مطلوب از منابع آبی، مسئله ای است که نباید از سوی کارشناسان امور…

 • تغذیه گاو

  استفاده از علوفه با كمیت و كیفیت مناسب,انرژی در جیره گاو خشک,تعادل كاتیون و آئیون در جیره غذایی گاوهای هلشتاین,طریقه خشک نمودن گاوهای شیرده,گاو خشك کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تغذیه گاو میباشید. دانلود فایل…

 • مقاله بررسی خلاصه ویژوال بیسیك

  بررسی خلاصه ویژوال بیسیك,پژوهش بررسی خلاصه ویژوال بیسیك,تحقیق بررسی خلاصه ویژوال بیسیك,خلاصه,دانلود تحقیق بررسی خلاصه ویژوال بیسیك,مقاله بررسی خلاصه ویژوال بیسیك,ویژوال بیسیك کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله بررسی خلاصه ویژوال بیسیك میباشید. دانلود فایل…

 • روش تحقیق بررسی مدیریت مشارکت کارکنان با رویکرد مدیریت اسلامی

  مدیریت مشاركتی,مدیریت مشارکت کارکنان,مشارکت کارکنان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام روش تحقیق بررسی مدیریت مشارکت کارکنان با رویکرد مدیریت اسلامی میباشید. دانلود فایل -مقدمه:                                                                                     4 -بیان مساله:                                                                              7 -ضرورت تحقیق:                                                                        7 -اهداف…

 • پاورپوینت بررسی نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر

  بررسی نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر,پاورپوینت بررسی نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر,تحقیق بررسی نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر,دانلود پاورپوینت بررسی نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر,سیر صعودی,معماری كامپیوتر,مقاله بررسی نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر کاربر گرامی…

 • شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS)

  رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS),شاخص,شاخص رضایت زناشویی,شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS) میباشید. دانلود فایل شاخص رضایت زناشویی  والتر دبلیو .…

 • دانلود درس همسرگزینی برای فرزندان پودمان همسرداری

  برای,پودمان,دانلود,درس,فرزندان,همسرداری,همسرگزینی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود درس همسرگزینی برای فرزندان پودمان همسرداری میباشید. دانلود فایل مقدمه با توجه به اینکه بنیان خانواده نقش مهم و اساسی در انتقال و پیشبرد آموزه های وحیانی و…

 • برنامه آموزشی فنی و حرفه ای آرایش زنانه (صورت) اندرویدی فوق العاده جالب وهدیه ای استثنایی و طلایی ومهیج جهت خانم ها

  آرایش چشم زیبا و رویایی,آرایش مدرن و جدید ترین مد اصلاح صورت زیبا رویان,آرایش مدرن و مد روز دنیا,آموزش نصب مژه مصنوعی,انواع روش های آرایش ناخن وروش آرایش پلک,انواع روش های نوین و جدید زنانه آرایش صورت مو ابرو و,بهترین…

 • بررسی خازن گذاری در شبكه های توزیع برای كاهش تلفات و بهبود ضریب توان

  بررسی خازن گذاری در شبكه های توزیع برای كاهش تلفات و بهبود ضریب توان,خازن گذاری در شبكه های توزیع برای كاهش تلفات و بهبود ضریب توان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی خازن گذاری در…

 • مقاله آموزش جامع برنامه FLASH

  FLASH,آموزش,آموزش جامع برنامه FLASH,برنامه,پژوهش آموزش جامع برنامه FLASH,تحقیق آموزش جامع برنامه FLASH,دانلود تحقیق آموزش جامع برنامه FLASH,مقاله آموزش جامع برنامه FLASH کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله آموزش جامع برنامه FLASH میباشید. دانلود فایل مقاله…

 • دانلود تاریخچه و سیر تكاملی درجنگهای شیمیایی دنیا 23 ص

  تاریخچه و سیر تكاملی درجنگهای شیمیایی دنیا 23 ص,تحقیق تاریخچه و سیر تكاملی درجنگهای شیمیایی دنیا 23 ص,دانلود تاریخچه و سیر تكاملی درجنگهای شیمیایی دنیا 23 ص,مقاله تاریخچه و سیر تكاملی درجنگهای شیمیایی دنیا 23 ص کاربر گرامی هم اکنون…

 • مبانی نظری بهزیستی ذهنی

  بهزیستی,بهزیستی ذهنی,پژوهش بهزیستی ذهنی,پیشینه نظری پژوهش بهزیستی ذهنی,پیشینه ومبانی نظری پژوهش بهزیستی ذهنی,ذهنی,مبانی نظری بهزیستی ذهنی,مبانی نظری پژوهش بهزیستی ذهنی,مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهزیستی ذهنی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری بهزیستی ذهنی میباشید.…

 • نمونه سوالات عربی هشتم

  نمونه سوالات عربی هشتم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نمونه سوالات عربی هشتم میباشید. دانلود فایل نمونه سوالات عربی هشتم

 • مقاله درمورد حسابداری

  اعتبار دهندگان,پردارش اطلاعات,ثبت,جمع اوری,حسابداری,خلاصه کردن اطلاعات,دانش اکادمیک,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رشته حسابداری,ریاضی وفنی,سیستم,طبقه بندی,علوم انسانی,علوم تجربی,گزارشهای مالی,هدف کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله درمورد حسابداری میباشید. دانلود فایل *مقاله درمورد حسابداری* حسابداری هدف : حسابداری…

 • پاورپوینت انواع بازاریابی (فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

  انواع بازاریابی,بازاریابی,دانلود پاورپوینت انواع بازاریابی( فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران),دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا,کتاب مدیریت بازاریی احمد روستا، داور ونوس و عبدالحمید ابراهیمی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با…

 • پرسشنامه مذهبی بودن

  پرسشنامه مذهبی‌بودن,مذهبی‌بودن,مقیاس مذهبی‌بودن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه مذهبی بودن میباشید. دانلود فایل پرسشنامه مذهبی‌بودن این پرسشنامه توسط محقق ساخته شده است و حاوی 31 سؤال است که هر سؤال به صورت لیکرتی و…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *