دانلود مبانی نظری درمان وجودی معنادرمانی روان درمانی و مشاوره گروهی حساس تنهایی امید بازنشستگی

دانلود مبانی نظری امیدبازنشستگی,دانلود مبانی نظری حساس تنهایی,دانلود مبانی نظری درمان وجودی,دانلود مبانی نظری روان درمانی,دانلود مبانی نظری مشاوره گروهی,دانلود مبانی نظری معنادرمانی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مبانی نظری درمان وجودی معنادرمانی روان درمانی و مشاوره گروهی حساس تنهایی امید بازنشستگی میباشید.

دانلود فایل

درمان وجودی        روان درمانی وجودی که رویکردی فلسفی درباره مردم و وجودشان دارد به موضوعات و مضامین مهم زندگی می پردازد.روان درمانی وجودی عمدتا نوعی نگرش نسبت به برخی مضامین محسوب می شود تا یک رشته فنون و روش ها. این مضامین عبارتند از: مرگ و زندگی، آزادی، مسئولیت پذیری در قبال خود و دیگران، معنایابی و کنارآمدن با بی معنایی. روان درمانی وجودی بیش از درمان های دیگر به آگاهی انسان ها در مورد خودشان می پردازد و آنان را وا- می دارد آن سوی مشکلات و وقایع را ببینند. انسان ها جدای از دیگران وجود ندارند، در نتیجه برقراری روابط صادقانه و صمیمی با دیگران دردرمان وجودی خیلی مهم است(شارف،2000 [1] ترجمه فیروزبخت،1381) .          تفکر وجودی به این امر اشاره دارد که تفاوت واقعی انسان ها با سایر موجودات در این است که انسان ها ظرفیت و توانایی  لازم برای خود رهبری و ارائه رفتارهای آگاهانه و ارادی را در اختیار دارند. به همین سبب لازم نیست که افراد مانند اشیائی منفعل قربانی فشارهای اجتماعی، محرک های محیطی و نیازهای خود باشند(کوری، 1995 ترجمه شفیع آبادی و حسینی،1385).          شاید فیلسوفی که بیشترین تاثیر را در پیدایش درمان وجودی داشته است مارتین هایدگر[2] باشد.کتاب بودن وزمان[3] هایدگر نقش مهمی در درمان وجودی دارد چون روی آگاهی بر زمان یا به قول خودش دیزاین[4]تاکید دارد که معنایش « بودن در این دنیا» است. منظور از دیزاین، رسیدن به سطوح بالای هشیاری و بی نظیری است که با بررسی خود، دیگران و دنیا به دست می آید(شارف، 2000 ترجمه فیروزبخت،1381).           لودینک بیسوانگر[5]، مدارد باس[6]و  ویکتورفرانکل با الهام از فلسفه وجودی جزء اولین طرفداران روان پزشکی وجودی بوده اند. البته آن ها درنوشته های خود نظریه ای دقیق و مشخص در باب روان درمانی ارائه نداده اند. حتی باس می نویسد« امیدوارم روان شناسی وجودی هرگز صاحب نظریه به معنای نوین علوم طبیعی نشود» دغدغه این افراد بیشتر معنای وجود و تاثیرات جانبی آن ها بوده است(هال و لیندزی[7]،1985).         رویکرد وجودی دیدگاه جبرگرایانه از ماهیت بشر، که به وسیله روان کاوی سنتی و رفتارگرایی رادیکال مورد حمایت واقع می شود را رد می کند. روان کاوی عواملی مانند نیروهای ناخودآگاه، سایق های غیر منطقی و رویدادهای سرکوب شده گذشته را مانع بروز آزادی        می داند. در عین حال بر آزادی ما جهت ساختن اوضاع و شرایط تاکید می کنند. این رویکرد بنا را بر این می گذارد که ما آزاد و مسئول انتخاب ها و اعمالمان هستیم. ما سازمان دهنده زندگی خود بوده و خطوط روشنی را برای آینده ی آن طراحی می کنیم. گفتار اساسی این رویکرد این است که ما قربانی اوضاع و شرایط نیستیم. یک هدف اصلی درمان این است که مراجعان را برای تامل کردن بر زندگی خود تشویق نمائیم، تا سلسله مراتب شان را بازشناسی کنند و بر اساس آن تصمیم گیری کنند. به محض این که مراجعان سلسله مراتب بازشناسی روش ها را بدون مقاومت بپذیرند می توانند یک مسیر آگاهانه را در زندگی انتخاب نمایند(کوری، 1990). مقدمه ای  بر نظریه معنادرمانی          در شهر وین، پایتخت اتریش و در قاره اروپا سه مکتب روانشناسی بنیان گذاشته شده است.مکتب روانکاوی فروید، مکتب روانشناسی فردی آدلر[8] و مکتب معنادرمانی فرانکل. فرانکل بنیادگذار مکتب معنادرمانی دربیست و ششم مارس سال 1905 در وین متولد و در دوم سپتامبر سال1997 در سن 92 سالگی در گذشت.          آلمانی ها فرانکل را در سن 37 سالگی دستگیر کردند و به اردوگاه وحشتناک آشویتس منتقل کردند. دراردوگاه که همه چیز را از او گرفته بودند؛ این شیوه تفکر در فرانکل بوجود آمد که می گفت:مهم آن نیست که من چه  می خواهم باشم؛مهم آن است که من چه کسی باید باشم.در ارتباط با مفهوم بودن برای او سئوال انسان بودن مطرح شد.او معتقد بود که انسان بودن یعنی مسئول بودن، تصمیم گیرنده، موضع گیرنده و ارزشیابی کننده بودن است. لذا از همان ابتدا مفاهیمی چون : مرگ و زندگی، روح و معنا ذهن فرانکل را به خود مشغول کرد. به عقیده او ما انسان ها سئوال کننده نیستیم، جواب دهنده هستیم. ما باید به سئوال هایی که زندگی از ما می کند با آزادی و احساس مسئولیت کامل پاسخ دهیم. در انتخاب جوابی که انسان به سرنوشت خود می دهد و انتخاب نگرشی که در مقابل سرنوشت خود بر می گزیند، آزاد است. در نتیجه مسئول جوابی است که به سرنوشت می دهد و مسئول شیوه تفکر و نگرشی است که انتخاب می کند. انسان باید پاسخی دهد که در شان انسان است. فرانکل روزی به شاگردانش گفت: من معنای زندگی خود را در این می بینم که به دیگران کمک کنم تا آنها در زندگی خود یک معنا بیابند. او همیشه با انسان هایی روبرو می شد که پرسش هایی درباره معنای زندگی مطرح می کردند.  فرانکل معتقد بود: مشکل انسان امروز بی معنا بودن زندگی، خلا وجودی و ناکامی وجودی است. انسان سالم از نظر فرانکل، انسانی از خود فرارونده و معنا خواه است.    معنا خواهی قویترین نیرودر انسان است. معنا چشمه ای است که هرگز خشک نمی شود اما طراوت انسان بودن بدون آن خشک می شود(کیمبل[9]، 1989). قوانین درمعنا درمانی   فرانکل سه قانون بنیادی را درمعنادرمانی مطرح می کند 1-معنا درزندگی وجود دارد و آن را می توان جستجو و کشف کرد؛ اما انسان نمی تواند معنا را به دلخواه بوجود آورد و آن را درافکارش بسازد. انسان جستجو کننده معنا است و نه بوجودآورنده آن.   2-معنا وسیله ای برای کامروایی انگیزه ها ویا دستاویزی برای رسیدن به هدف نیست.تحقق معنا خود هدف است. 3-علت بیماری ها و اختلالات روانی بی معنایی زندگی است. کار و فعالیت زیاد باعث بیماری روانی نمی شود، بلکه علت بیماری بی معنا بودن زندگی است.          فرانکل معتقد است که درست در جایی که ما با یک موقعیت رو به رو می شویم که به هیچ روی نمی توانیم آن را تغییر دهیم از ما انتظار می رود که خود را تغییر دهیم، رشد کنیم، بالغ شویم و از خود فراتر رویم. فرانکل در آشویتس و در بند نازی ها با تمام وجود به این نتیجه رسیده بودکه: رنج هر زمانی معنایی دارد، وقتی تو خودت آدم دیگری بشوی. زیر ضربه های چکش سرنوشت و آتش گداخته رنج، زندگی شکل می گیرد.            در معنادرمانی صحبت ار آزادی روح انسان می شود. انسان تحت نفوذ قوانین جبری قرار نگرفته است. انسان حق این انتخاب را دارد که در برابر موقعیتی که قرار می گیرد چه نگرشی برگزیند؟ تصمیم گیری به انسان واگذار شده است. هیچ عاملی این قدرت را ندارد که تعیین کند انسان در برابر سرنوشت غیر قابل تغییر، چگونه فکر کند و چگونه رفتار نماید. انسان همیشه مسئول اعمال و گفتار خود خواهد بود. [1]-Sharf [2]- Heidegger [3]-Being and Time [4] -Dasein [5] -Binswanger٫ L. [6] -Boss٫M. [7] -Hall & Lindzey [8]-Adler [9]-Kimble

 • پاورپوینت بررسی برج capital gate دبی،خمیده ترین برج دنیا

  capital gate,برج,برج capital gate دبی,برج capital gate دبی،خمیده ترین برج دنیا,برج کاپیتال گاته,پاورپوینت برج capital gate دبی،خمیده ترین برج دنیا,پاورپوینت بررسی خمیده ترین برج دنیا,خمیده ترین برج دنیا,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت برج,دانلود پاورپوینت بررسی برج capital gate,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله کاربر…

 • جزوه درسی:جزوه فصل 7 روانشناسی بالینی عنوان:سنجش هوش

  جزوه درسی,روانشناسی بالینی,سنجش هوش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جزوه درسی:جزوه فصل 7 روانشناسی بالینی عنوان:سنجش هوش میباشید. دانلود فایل جزوه فصل7 درس روانشناسی بالینی.جزوه ای کاربردی با کیفیتی عالی به همراه نکته های مهم.تالیف…

 • دانلود پاورپوینت اختلالات مری

  آشالازی,اختلالات حرکتی مری,اسپاسم مری,بیماری های مری,دانلود پاورپوینت اختلالات مری,درگیری عضلات مری,مری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت اختلالات مری میباشید. دانلود فایل اختلالات مری •:disphagia اشکال در قورت دادن (جامد ومایع) •شایع ترین علت…

 • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکید بر نقش کتابخانه های مجازی

  ارتباطات,پروژه,پژوهش,تحقیق,توسعه آموزش,دانش,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,فناوری اطلاعات,کتابخانه های مجازی,مقاله,نقش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکید بر نقش کتابخانه های مجازی میباشید. دانلود فایل نقش فناوری…

 • پروژه کارآفرینی خیار درختی

  پروژه کارافرینی خیار درختی,توجیه اقتصادی خیار درختی,خیار درختی,دانلود پروژه خیار درختی,دانلود کارآفرینی خیار درختی,طرح توجیه فنی خیار درختی,طرح توجیهی خیار درختی,کارآفرینی خیار درختی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پروژه کارآفرینی خیار درختی میباشید. دانلود فایل…

 • بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون

  رشد صنعت در كشورهای گوناگون,سود و زیان صنعتی شدن,صنعتی شدن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون میباشید. دانلود فایل فهرست عنوان                                                                                                           صفحه مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه…

 • دانلود پاورپوینت ایمنی انبارداری 13 اسلاید

  ایمنی انبارداری 13 اسلاید,تحقیق ایمنی انبارداری 13 اسلاید,دانلود ایمنی انبارداری 13 اسلاید,مقاله ایمنی انبارداری 13 اسلاید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت ایمنی انبارداری 13 اسلاید میباشید. دانلود فایل قسمتی از محتوی فایل تعداد…

 • اسمتو زیبا کن (مخصوص تلگرام)

  اسمتو زیباکن,برنامه اندروید,برنامه زیبا نویسی اسم,تلگرام,دانلود برنامه اسمتو زیبا کن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اسمتو زیبا کن (مخصوص تلگرام) میباشید. دانلود فایل به وسیله ی اسمتو زیبا کن! (مخصوص تلگرام) در تلگرام، اینستاگرام، واتس…

 • پاورپوینت پنجره های دو جداره بهینه سازی مصرف سوخت

  بهینه سازی مصرف سوخت,پنجره های دو جداره,چند لایه شیشه,شیشه ها,قاب آلومینیومی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت پنجره های دو جداره بهینه سازی مصرف سوخت میباشید. دانلود فایل žسازنده ساختمان مسئولیت صحت انجام كلیه عملیات…

 • گزارش کارآموزی برق - شرکت مخابرات استان

  برق,توپولوژی شبکه,مرکز مخابراتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کارآموزی برق - شرکت مخابرات استان میباشید. دانلود فایل فهرست مقدمه فصل اول – آشنایی با مکان کارآموزی تاریخچه شرخ مختصری از فرآیند خدمات فصل دوم…

 • دانلود تحقیق نگاهی به وظایف سردفتران 28 ص

  تحقیق نگاهی به وظایف سردفتران 28 ص,دانلود نگاهی به وظایف سردفتران 28 ص,مقاله نگاهی به وظایف سردفتران 28 ص,نگاهی به وظایف سردفتران 28 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق نگاهی به وظایف سردفتران…

 • عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی

  پیشرفت در درس ریاضی,ریاضی و پیشرفت دانش آموزان,عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی میباشید. دانلود فایل…

 • کتاب مرجع شکل دهی ورق های فلزی نوشته مارسینیاک

  دانلود مرجه شیت فرمینگ,شکل دهی,شکل دهی فلزات,شکل دهی ورق های فلزی,شیت فرمینگ,شیت متال,مارسینیاک,مرجع شکل دهی فلزات کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب مرجع شکل دهی ورق های فلزی نوشته مارسینیاک میباشید. دانلود فایل این محصول…

 • دانلود پاورپوینت علفهای هرز

  پاورپوینت علفهای هرز,دانلود پاورپوینت علفهای هرز,علفهای هرز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت علفهای هرز میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب: مقدمه تعریف علف هرز طبقه بندی فهرست اسامی تیره ها ویژگی علفهای هرز خسارت…

 • ابر و مه و انواع آن

  ابر و مه و انواع آن,ابرهای استراتوسStratus,ابرهای سیروسCirrus,ابرهای کومولوسCumulus,اندازه گیری سقف ابر,سقف ابرار,شکلهای اساسی ابر,طبقه بندی ابرها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ابر و مه و انواع آن میباشید. دانلود فایل  بخش اول :  ابرها…

 • طرح آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ

  آمار,تحقیق آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ,طرح آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ,فایل آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ,گزارش آماری و مدل…

 • دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت Lung

  تجزیه و تحلیل حرکت,تجزیه و تحلیل حرکتی پاورپوینت Lung,حرکت Lung کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت Lung میباشید. دانلود فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت Lung فایل بصورت زبان اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی واردات برنج

  پیش بینی واردات برنج,پیشینه تحقیق,مبانی نظری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی واردات برنج میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری…

 • کارآموزی كنترل كیفیت (M.S.A, S.P.C)شركت صنعتی مددرویان

  ابزار اندازه گیری,چارت سازمانی مشاغل كارخانه,كنترل كیفیت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کارآموزی كنترل كیفیت (M.S.A, S.P.C)شركت صنعتی مددرویان میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب پروژه : مقدمه معرفی محل كارآموزی چارت سازمانی مشاغل كارخانه جانمائی…

 • آموزش سرمایه گذاری در بورس

  آموزش سرمایه گذاری در بورس,بورس,سرمایه گذاری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آموزش سرمایه گذاری در بورس میباشید. دانلود فایل محتویاتشركت سهامیبازارهای مالیعوامل فعال در بازار سرمایهعملیات خرید و فروشبرخی اصطلاحات رایج در بورسعوامل موثر بر…

 • پاورپوینت سنگ های سیلیسی (چرت)

  اپال A,اپال CT,اکسید سیلیسیم,چرتهای دریائی,سنگ های سیلیسی,کانی های مهم سیلیس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت سنگ های سیلیسی (چرت) میباشید. دانلود فایل کانی شناسی چرت : کانیهای موجود در سنگهای شیمیائی سیلیس شامل اوپال…

 • کتاب بررسی عوامل موثر بر قصد خریدسبز بر عملکرد(محیطی-اقتصادی-تولیدی)شرکت

  کتاب بررسی عوامل موثر خرید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب بررسی عوامل موثر بر قصد خریدسبز بر عملکرد(محیطی-اقتصادی-تولیدی)شرکت میباشید. دانلود فایل کتاب بررسی عوامل موثر بر قصد خرید سبز بر عملکرد(محیطی-اقتصادی-تولیدی)شرکت تقدیم می شود…

 • مبانی نظری و پیشینه اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی - اجتماعی روستاها

  مبانی نظری و پیشینه اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی اجتماعی روستاها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی - اجتماعی روستاها میباشید. دانلود فایل بصورت فایل…

 • دانلود بررسی و ارزیابی نقش مراکز مشاوره در رفع تعارضات خانوادگی

  ارزیابی,بررسی,خانوادگی,دانلود,در رفع تعارضات,مشاوره,نقش مراکز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود بررسی و ارزیابی نقش مراکز مشاوره در رفع تعارضات خانوادگی میباشید. دانلود فایل مقدمه همه انسانها از توانایی های بی حد و سازنده ای برخوردار…

 • کسب درآمد از اینترنت

  کار در منزل کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کسب درآمد از اینترنت میباشید. دانلود فایل اموزش جامع کسب درآمد از اینترنت کسب و کار یارنتی

 • دانلودفایل Word پژوهش جوشکاری آلیاژ نیکل IN738

  پژوهش جوشکاری آلیاژ نیکل IN738,دانلود Word پژوهش جوشکاری آلیاژ نیکل IN738,دانلود فایل Word جوشکاری آلیاژ نیکل IN738,دانلود فایل پژوهش جوشکاری آلیاژ نیکل IN738,فایل Word پژوهش جوشکاری آلیاژ نیکل IN738 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلودفایل…

 • دانلود تحقیق در مورد سفال

  روش ساختن سفالینه,ساخت و تزئین,سفالینه با تزئین تقلید زرین فام,سفالینه زرین فام دوره متاخر قرن دهم الی چهاردهم,نقش تزئین کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق در مورد سفال میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب مقدمه…

 • كارآموزی در نمایندگی ایران خودرو

  سیستم مداری قفل مركزی,كارآموزی در نمایندگی ایران خودرو,نمایندگی مجاز ایران خودرو كاشان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام كارآموزی در نمایندگی ایران خودرو میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                                       صفحه مقدمه                                       1 نمایندگی مجاز ایران خودرو…

 • پاورپوینت تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی

  انواع روش‏های برنامه‌ریزی,انواع گرایش‌های برنامه‌ریزی,برنامه ریزی,برنامه ریزی (كوتاه مدتمیان مدتبلند مدت),برنامه ریزی برای SBU ها,برنامه‌ریزی در سطح کسب و کار,برنامه‏ریزی عملیاتی,برنامه‏ریزی غلتان,برنامه‌ریزی مشارکتی و تعاملی,دانلود پاورپوینت تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی,سیرتکاملی برنامه ریزی,مراحل برنامه ریزی تعاملی کاربر گرامی هم…

 • مبانی نظری و پیشینه رابطه ورزش با عزت نفس و شادکامی

  مبانی نظری و پیشینه رابطه ورزش با عزت نفس و شادکامی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه رابطه ورزش با عزت نفس و شادکامی میباشید. دانلود فایل بصورت فایل ورد همراه با…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *