دانلود پژوهش كاربرد اسكوربیك اسید در صنایع غذایی و دارویی

اسکوربیک اسید,صنایع غذایی و دارویی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پژوهش كاربرد اسكوربیك اسید در صنایع غذایی و دارویی میباشید.

دانلود فایل

چكیده : خواص احیاكنندگی اسكوربیك اسید یك پدیده شناخته شده است كه كاربرد بسیار زیادی بعنوان معرف آنتی اكسیدان در غذاها و نوشیدنی ها دارد. همه روشهای جاری برای اندازه گیری اسكوربیك اسید برمبنای خواص ردوكس آن استوار می باشد. بنابراین الكترود خمیر كربن اصلاح شده با فروسن را برای الكترواكسیداسیون اسكوربیك اسید تهیه نموده ایم. در این كار تحقیقاتی یك روش ولتامتری ساده، گزینشی و دقیق را برای اندازه گیری اسكوربیك اسید در نمونه های دارویی و آب میوه های تازه معرفی كرده ایم. این روش بر مبنای الكترواكسیداسیون اسكوربیك اسید در سطح الكترودهای خمیركربن اصلاح شده بافروسن و فروسن كربوكسیلیك اسید قرار دارد كه برای اندازه گیری ویتامین ث در نمونه های آب میوه كه میزان اسكوربیك اسید آنها از 10 تا 70 میلیگرم در 100 میلی لیتر متغیر می باشد بدون هیچ پیش تیمار نمونه ها بكار رفته است. برای تجزیه نمونه های دارویی از منحنی معیارگیری استفاده شده در حالیكه برای نمونه های آب میوه از روش افزایش استاندارد به منظور جلوگیری از اثر پیكره بر صحت اندازه گیری بكار رفته است. انحراف استاندارد نسبی برای تجزیه ویتامین ث در آب میوه ها از 4/0 تا 9/6 % متغیر بوده است. انحراف استاندارد روش از طریق مقایسه نتایج بدست آمده با روشهای استاندارد شناخته شده ابه اثبات رسیده است. فهرست مطالب عنوان                                                        صفحه فصل اول مقدمه…………………………………… 1 فصل دوم مبانی تئوری……………………………… 4 2-1- الكترودهای اصلاح شده…………………… 4 2-1-1- كلیات…………………………….. 4 2-1-2- روشهای اتصال گونه های شیمیایی بر سطوح الكترودها    7 2-1-3- فیلم های پلیمری هادی……………….. 12 2-1-3-1- پوشش با فروسازی………………….. 13 2-1-3-2- تبخیر قطره……………………….. 13 2-1-3-3- ترسیب احیایی یا اكسیدی……………. 14 2-1-3-4- پوشش با چرخش سریع………………… 14 2-1-3-5- پلیمریزاسیون الكتروشیمیایی…………. 15 2-1-3-6- پلیمریزاسیون با تخلیه در پلاسمای فركانس رادیویی    15 2-1-3-7- اتصال الكترواستاتیكی یون ردوكس……… 16 2-2- الكترود خمیر كربن………………………. 18 عنوان                                                       صفحه 2-2-1- كلیات…………………………….. 18 2-2-2- تهیه الكترود خمیركربن………………….. 20 2-2-3- خواص و رفتار الكتروشیمیایی الكترودهای خمیركربن   22 2-2-4- بررسی فرایندهای الكترودی با استفاده از CPEs… 27 2-2-5- الكترودهای خمیر كربن اصلاح شده شیمیایی و بیولوژیكی    29 2-2-6- كاربردهای معدنی الكترودهای خمیركربن…….. 31 2-2-7- كاربردهای دارویی، بیوشیمیایی و آلی الكترودهای خمیركربن اصلاح شده.. 33 2-3- مبانی تئوری الكتروشیمی………………… 34 2-3-1- واكنش های الكترودی………………….. 34 2-3-2- طبیعت واكنشهای الكترودی……………… 37 2-3-3- واكنشهای شیمیایی همراه………………. 38 2-3-4- جذب  سطحی…………………………. 41 2-3-5- تشكیل فاز…………………………. 41 2-3-6- ولتامتری چرخه ای……………………. 42 2-4- الكترو كاتالیز……………………….. 45 2-4-1- ولتاژ اضافی و انواع آن………………. 45 2-4-2- ولتاژ اضافی انتقال جرم………………. 46 عنوان                                                        صفحه 2-4-3- ولتاژ اضافی واكنش…………………… 46 2-4-4- ولتاژ اضافی فعالسازی………………… 46 2-4-5- ویژگیهای یك تسهیل كننده ایده آل……… 47 2-4-6- نیروی محركه الكتروكاتالیز……………… 48 2-4-7- لزوم بكارگیری اصلاح كننده ها در اندازه گیری تركیبات بیولوژیكی از قبیل اسكوربیك اسید……… 48 2-5- اسكوربیك اسید……………………….. 49 2-5-1- مقدمه…………………………….. 49 2-5-2- كلیات…………………………….. 49 2-5-3- منابع اسكوربیك اسید………………… 51 2-5-4- افت اسكوربیك اسید در حین پختن…………. 54 2-5-5- نیازهای روزانه اسكوربیك اسید………… 55 2-5-6- تعیین مقدار اسكوربیك اسید……………. 57 فصل سوم بخش تجربی…………………………………. 66 3-1- مواد شیمیایی………………………… 66 3-2- وسائل و تجهیزات………………………. 66 عنوان                                                        صفحه 3-3- تهیه محلول بافر……………………….. 68 3-4- الكترودها……………………………. 68 فصل چهارم مطالعه الكتروكاتالیز فرآیند اكسایش اسكوربیك اسید در سطح الكترودهای خمیر كربن اصلاح شده با فروسن و فروسن كربوكسیلیك اسید. 70 4-1- pH مناسب به منظور الكتروكاتالیز اسكوربیك اسید    70 4-2- اكسایش كاتالیزی اسكوربیك اسید…………. 72 فصل پنجم مطالعه قابلیت تجزیه ای الكترودهای خمیركربن اصلاح شده با فروسن و فروسن كربوكسیلیك اسید برای اندازه گیری ولتامتری اسكوربیك اسید    75 فصل ششم معرفی روشهای استاندارد بكار رفته برای اندازه گیری اسكوربیك اسید در فراورده های داروئی و آب میوه ها……………. 79 6-1- روش استاندارد ید یمتری…………………. 79 6-2- تیتراسیون با 2، 6- دی الكتروفنل ایندو فنل… 79 عنوان                                                        صفحه فصل هفتم اندازه گیری ولتامتری اسكوربیك اسید در فرآوردهای داروئی و آب میوه ها در سطح الكترود خمیركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسیلیك اسید 81 7-1- اندازه گیری ولتامتری ویتامین C در برخی از فرآورده های داروئی   81 7-1-1- اندازه گیری ویتامین c در قرص جویدنی……. 83 7-1-2- اندازه گیری ویتامین c در قرص جوشان…….. 84 7-1-3- اندازه گیری ویتامین c در شربت مولتی ویتامین. 85 7-1-4- اندازه گیری ویتامین c در قرص مولتی ویتامین.. 86 7-1-5- اندازه گیری ویتامین c در آمپول تزریقی….. 87 7-2- اندازه گیری انتخابی ویتامین c در آب میوه ها و سبزیجات  89 7-2-1- تهیه نمونه های آب میوه و روش كار………. 89 7-2-2- روش مقایسه ای……………………… 90 7-2-3- اندازه گیری ویتامین c در آب پرتقال…….. 90 7-2-4- اندازه گیری ویتامین c در آب توت فرنگی….. 92 7-2-5- اندازه گیری ویتامین c در آب لیموشیرین…… 94 7-2-6- اندازه گیری ویتامین c در آب نارنج……… 95 7-2-7- اندازه گیری ویتامین c در آب كیوی………. 97 عنوان                                                        صفحه 7-2-8- اندازه گیری ویتامین c در آب گوجه فرنگی…. 99 7-2-9- اندازه گیری ویتامین c در آب اسفناج…….. 100 7-2-10- بررسی علت اختلاف معنی دار میانگین های مقادیر بدست آمده از روش پیشنهادی و روش یدیمتری……………………… 103 7-2-10-1- تعیین میزان بازیابی هر یك از دو روش… 103 7-2-10- مقایسه روش پیشنهادی با روش استاندارد… 104 فصل هشتم اندازه گیری ولتامتری اسكوربیك اسید در فرآورده های داروئی و آب میوه ها در سطح الكترود خمیر كربن اصلاح شده با فروسن…….. 106 8-1- اندازه گیری ولتامتری ویتامین c در برخی از فراورده های داروئی………………… 106 8-1-1- اندازه گیری ولتامتری ویتامین c در قرص جویدنی     108 8-1-2- اندازه گیری ویتامین c در قرص جوشان ……. 109 8-1-3- اندازه گیری ویتامین c در شربت مولتی ویتامین. 110 8-1-4- اندازه گیری ویتامین c در آمپول تزریقی….. 110 8-2- اندازه گیری انتخابی ویتامین c در آب میوه ها و سبزیجات  112 8-2-1- تهیه آب میوه ها و سبزیجات…………….. 112 8-2-2- روش مقایسه ای……………………… 113 عنوان                                                        صفحه 8-2-3- اندازه گیری ویتامین c در آب پرتقال…….. 113 8-2-4- اندازه گیری ویتامین c در آب توت فرنگی….. 115 8-2-5- اندازه گیری ویتامین c در آب لیموشیرین…… 117 8-2-6- اندازه گیری ویتامین c در آب نارنج……… 118 8-2-7- اندازه گیری ویتامین c در آب كیوی………. 120 8-2-8- اندازه گیری ویتامین c در آب گوجه فرنگی…. 121 8-2-9- اندازه گیری ویتامین c در آب اسفناج…….. 123 8-2-10- تعیین میزان بازیابی هر یك از دو روش….. 125 8-2-11- مقایسه با روش استاندارد……………. 126 فصل نهم نتیجه گیری كلی……………………………. 127 ضمائم…………………………………… 129 چكیده انگلیسی……………………………. 158 157 صفحه فایل Word

 • تولید و نیروگاه

  اصول کار تولید و ماشینها و موتورهای الکتریکی ماشینها و اصول تولید انتقال و توزیع انرژی برق کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تولید و نیروگاه میباشید. دانلود فایل اصول کار تولید و ماشینها و موتورهای…

 • پاورپوینت بررسی استراتژی در مدیریت

  استراتژی در مدیریت,بررسی پاورپوینت استراتژی در مدیریت,پاورپوینت استراتژی در مدیریت,تحقیق استراتژی,دانلود بررسی پاورپوینت استراتژی در مدیریت,دانلود پاورپوینت استراتژی در مدیریت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی استراتژی در مدیریت میباشید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی…

 • طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم انباداری

  انبارداری,انبارگردانی,پایان نامه,پروژه,شرکت نگین تاک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم انباداری میباشید. دانلود فایل چکیده شرکت نگین تاک آذربایجان شرقی دارای انبار مختلف برای نگه داری مواد اولیه می باشد…

 • پاورپوینت ماشین خراطی

  اجزا ماشین,انواع خراطی,لوازم و ابزارمورد نیاز جهت خراطی,ماشین خراطی,مراحل کار با ماشین خراطی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت ماشین خراطی میباشید. دانلود فایل مقدمه امروزه با پیشرفت صنعت و توجه همیشگی انسان به زیبایی…

 • طرح تولید شیره خرما

  چگونگی تولید شیره خرما,روش تهیه شیره خرما,روش تهیه شیره خرمالو,روش تهیه عرق شیره خرما,روش تولید شیره خرما,روش ساخت شیره خرما,فرایند تولید شیره خرما,مراحل تولید شیره خرما,نحوه تولید شیره خرما کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طرح…

 • كشتارگاه

  كشتارگاه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام كشتارگاه میباشید. دانلود فایل مقدمه در حال حاضر در بیشتر كشتارگاههای صنعتی بخشی از منابع سود آوری این تاسیسات قسمت صنایع جنبی كشتارگاه و استفاده از مواد حاصل از…

 • دانلود گزارش كارآموزی برنامه ریزی 47 ص

  تحقیق گزارش كارآموزی برنامه ریزی 47 ص,دانلود گزارش كارآموزی برنامه ریزی 47 ص,گزارش كارآموزی برنامه ریزی 47 ص,مقاله گزارش كارآموزی برنامه ریزی 47 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود گزارش كارآموزی برنامه ریزی 47…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خود کارآمدی

  پیشینه تحقیق,درباره خود کارآمدی,مبانی نظری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خود کارآمدی میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با…

 • آزمایشات غیر مخرب

  آزمایش غیرمخرب,آزمایش مخرب,آزمایشات غیر مخرب,آزمایشات مخزب,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آزمایشات غیر مخرب میباشید. دانلود فایل آزمایشات غیر مخرب آزمایش مخرب عموما"شامل جایگزین یک نمونه از محصول تولیدی در کار…

 • پاورپوینت روش نگارش تحقیق پروپوزال و مقاله

  آموزش مقاله نویسی,پروپوزال نویسی,تحقیق نویسی,روش تحقیق,روش مقاله نویسی,روش نگارش تحقیق پروپوزال و مقاله,کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی,کارگاه آموزشی مقاله نویسی,کارگاه تحقیق و مقاله,مقاله نویسی,نگارش مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت روش نگارش تحقیق پروپوزال و…

 • فایل محاسبات بویلرهای چگالشی

  انتخاب بویلر,پمپ,دودکش,سختی گیر,شیرها,فایل محاسبات بویلرهای چگالشی,محاسبات سیستم,محاسبه سایز لوله,محاسبه کلکتور بالانس هیدرولیکی Low Lost Header,معرفی بویلرهای چگالشی,منبع انبساط کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فایل محاسبات بویلرهای چگالشی میباشید. دانلود فایل مقدمه معرفی بویلرهای چگالشی                    …

 • مدیریت اطلاعات در سازمان

  خرید مقاله مدیریت اطلاعات در سازمان,خرید و دانلود مقاله مدیریت اطلاعات در سازمان,دانلود رایگان پژوهش مدیریت اطلاعات در سازمان,دانلود رایگان تحقیق مدیریت اطلاعات در سازمان,دانلود رایگان مقاله مدیریت اطلاعات در سازمان,دانلود مقاله مدیریت اطلاعات در سازمان,دانلود و خرید مقاله مدیریت…

 • تحقیق درباره کاربرد مواد دیرگداز در صنایع آهن و فولاد

  اب استریلیزه,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,روش ساخت نانو کریستال ها,سیستم های رسانش دارو,صنایع اهن و قولاد,کاربرد مواد دیرگداز در صنایع آهن و فولاد,کشف بارهای انگسترومی,مواد دیرگداز,نانو تکنولوژی و انرژی,نانو مواد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام…

 • دانلود پاورپوینت علائم و برچسبهای ایمنی

  پاورپوینت علائم و برچسبهای ایمنی,دانلود پاورپوینت علائم و برچسبهای ایمنی,علائم ایمنی,علائم و برچسبهای ایمنی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت علائم و برچسبهای ایمنی میباشید. دانلود فایل عناوین اصلی: تعاریف هدف از بکارگیری علائم…

 • پاورپوینت نگاره های 1 و 2 و 3

  آزمون جامع,ابتدایی,امتحان,پاورپوینت,پاورپوینت نگاره,پاورپوینت نگاره ها,پاورپوینت نگاره های 1 و 2 و 3,دانلود,دانلود جزوه,دانلود سوال,دانلود فایل,دانلود کتاب,دبستان,دبیرستان,راهنمایی,ریاضی,سوال,طرح درس,علوم,فارسی,کتاب,کنکور,نگاره 1,نگاره 2,نگاره 3,نمونه سوال کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت نگاره های 1 و 2 و 3 میباشید.…

 • آشنایی با مراحل و فرمت تست پکیج در پایپینگ

  ‎ API,‎ ASME‎,NDT,Reinstatement,ابزارهای کنترلی,‏اوریفیس ‏,ایزومتریک ‏,پایپینگ,پنوماتیک,‏پیمانکار,تست پیکیج,تمیزکاری ‏,جوش,‏خشک کردن ‏,‏ساپورت لیست,‏ساپورتها ‏,عملیات حرارتی,فلاشینگ ‏,قفل کردن هرخط ‏,کار گرم ‏,کنترل ولوها,لاین چک,مرحله پیش راه اندازی ‏,‏نتایج‎ NDT,هیدرواستاتیک,هیستوری فیت آپ و جوش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام…

 • پاورپوینت اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

  بررسی اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی,پاورپوینت جامع و کامل اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی,پکیج پاورپوینت اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی,دانلود پاورپوینت اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی,کاملترین پاورپوینت اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی…

 • طرح توجیهی پرواربندی گوساله

  دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی گاوداری,دانلود طرح کارآفرینی,دانلود طرح کسب و کار,طرح توجیهی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طرح توجیهی پرواربندی گوساله میباشید. دانلود فایل موضوع طرح : پروار بندی گوسالهظرفیت : یكصد راس در…

 • پاورپوینت بررسی مكانیسم تحمل گیاهان به شوری 13 اسلاید

  بررسی مكانیسم تحمل گیاهان به شوری,بررسی مكانیسم تحمل گیاهان به شوری 13 اسلاید,پاورپوینت بررسی مكانیسم تحمل گیاهان,پاورپوینت بررسی مكانیسم تحمل گیاهان به شوری 13 اسلاید,تحقیق در مورد مكانیسم تحمل گیاهان به شوری,تحقیق مكانیسم تحمل گیاهان به شوری,تحقیق و بررسی مكانیسم…

 • قرقاول مشخصات بیولوژیكی، اهمیت و دانلود مقاله سودمندیها نكات مدیریتی در پرورش و كنترل بیماری متداول

  سودمندیها نكات مدیریتی در پرورش و كنترل بیماری متداول کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام قرقاول مشخصات بیولوژیكی، اهمیت و دانلود مقاله سودمندیها نكات مدیریتی در پرورش و كنترل بیماری متداول میباشید. دانلود فایل قرقاول :…

 • پاورپوینت در مورد قاعده بلند (BLAND)

  bland,قاعده بلند کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت در مورد قاعده بلند (BLAND) میباشید. دانلود فایل پاورپوینت توضیح قاعده بلند به همراه مثال در 11 اسلاید قابل ارائه به عنوان سمینار در کلاس های دانشگاه…

 • کتاب راز و رمزهای جذب سزیع ترافیک

  ترافیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب راز و رمزهای جذب سزیع ترافیک میباشید. دانلود فایل کتاب (راز و رمز های جذب سریع ترافیک) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از…

 • پاورپوینت راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری

  پاورپوینت راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری,راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری میباشید. دانلود…

 • دانلود پاورپوینت اختلالات سطح هوشیاری

  اختلالات سطح هوشیاری,پاورپوینت اختلالات سطح هوشیاری,دانلود پاورپوینت اختلالات سطح هوشیاری,هوشیاری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت اختلالات سطح هوشیاری میباشید. دانلود فایل چکیده محتوای فایل: اهداف سمینار 1-فراگیر بتواند اختلالات هوشیاری تعریف کند و…

 • تعمیرات موتور سیکلت

  تعمیرات,موتور سیکلت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تعمیرات موتور سیکلت میباشید. دانلود فایل کلیه قطعات و نوع تعمیرات بطور کامل همراه با عکس

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بیمه

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیمه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی بیمه,مبانی نظری و پیشینه در بار ه ی بیمه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی…

 • دانلود تحقیق انواع فرمان اتومبیل 16ص

  انواع فرمان اتومبیل 16ص,تحقیق انواع فرمان اتومبیل 16ص,دانلود انواع فرمان اتومبیل 16ص,مقاله انواع فرمان اتومبیل 16ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق انواع فرمان اتومبیل 16ص میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : ورد قسمتی…

 • مجتمع تجاری اداری آرمان

  مجتمع تجاری اداری آرمان,مراکز تجاری,معماری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مجتمع تجاری اداری آرمان میباشید. دانلود فایل هدف از طراحی مجموعه‌های تجاری ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا؛ دریافت خدمات و ارتباط انسانها با یکدیگر…

 • افزایش قد برای هرسنی با حرکات ورزشی

  افزایش قد و رفع مشکلات کمروپا کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام افزایش قد برای هرسنی با حرکات ورزشی میباشید. دانلود فایل افزایش قد واصلاح هرگونه  مشکلات کمر وپای پرانتزی .ورفع دردکمروپا این فایل بصورت تصویر…

 • شهروند کیست حقوق شهروندی چیست

  حقوق شهروندی چیست,شهروند کیست,شهروند موثر کیست؟,مسئولیت شهروندی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام شهروند کیست حقوق شهروندی چیست میباشید. دانلود فایل شهروند کیست حقوق شهروندی چیست ؟ ● شهروند کیست؟ در اینجا لازم است تعریفی از…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *