دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی صنایع نفت و گاز

انواع‎ ‎راکتور,دوره‎ ‎آموزشی‎ ‎تجهیزات‎ ‎فرآیندی,راکتورهای‎ ‎بستر‎ ‎ثابت‎ Fixed Bed Reactor ‎,راکتورهای‎ ‎بستر‎ ‎سیال‎ Fluidized Bed Reactor ‎,راکتورهای‎ ‎لوله‎ ‎ای‎ Tubular Plug ‎,راکتورهای‎ ‎مخلوطشونده‎ CSTR ‎,راکتورهای‎ ‎ناپیوست‎ Batch ‎,راکتورهای‎ ‎نیمه‎ ‎پیوسته‎ Semi Batch ‎,فصل اول راکتور,مزایا‎ ‎و‎ ‎معایب‎ ‎بسترهای‎ ‎سیال
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی صنایع نفت و گاز میباشید.

دانلود فایل

کتاب شامل: فصل اول – راکتور انواع راکتور راکتورهای ناپیوست Batch    راکتورهای نیمه پیوسته Semi Batch   راکتورهای مخلوطشونده  CSTR   راکتورهای لوله ای Tubular Plug   راکتورهای بستر ثابت Fixed Bed Reactor   راکتورهای بستر سیال  Fluidized Bed Reactor   مزایا و معایب بسترهای سیال برای عملیات صنعتی  عملکرد راکتور غلظت راکتور  دمای راکتور  واکنشهای گرماگیر واکنشهای گرمازا فشار راکتور  فاز راکتور بررسی راکتورهای پلیمریزاسیون  انواع راکتورهای پلیمریزاسیون  تعاریف و بیان تفاوتها بررسی مشکلات فرایند پلیمریزاسیون  افزایش ویسکوزیته  حرارت زایی  طراحی راکتور فصل 2 – برجها Towers  شرح و توصیف  تقطیر عوامل موثر بر تقطیر  میزان مایع برگشتی  شرایط خوراك ورودی  جذب و دفع  استخراج برجهای تقطیر Distillation Columns   برجهای سینیدار سینیهای غربالی Sieve Tray   سینیهای دریچهای Valve Tray   سینیهای فنجانی Bubble Cap Tray   برجهای پرشد  Packed Bed Tower    کاربرد برجهای تقطیر  مشکلات موجود در برجهای تقطیر  انواع برجهای استخراج دستگاههای مخلوط کننده ته نشین کننده MixerSettlers   برجهای استخراج پاششی و پرکن Spray and packed extraction towers   برجهای دارای سینی مشبک Plate Tower   برجهای استخراج صفحهای Baffle tower    برجهای استخراج همزن دار استخراج کننده CM   تماس دهنده استخراج کننده با دیسک چرخان RDC   ستونهای ضربهای Pulsed Columns   دستگاههای گریز از مرکز Centrifugal Extractors    کاربرد برجهای استخراج  مشکلات موجود در برجهای استخراج  برجهای جذب و دفع گاز مشکلات موجود در برجها فصل 3 – مبدلهای حرارتی Heat Exchangers شرح و توصیف  تقسیم بندی مبدلها تقسیم بندی بر اساس خصوصیات سیالهایی که در مبدلها جریان دارد تقسیم بندی بر اساسشکل ساختمانی مبدلهای لولهای Tubular Heat Exchanger   معایب مبدلهای لوله ای مبدلهای پوسته و لوله Shell & Tube Heat Exchanger   مزایای اینگونه مبدلها قسمتهای اصلی این مبدلها انتخاب محل عبور سیال ها رسوب مبدلها Fouling   تمیز کردن و نگهداری از مبدل Cleaning & Maintenance   مبدلهای صفحهای Plate heat exchanger   امتیازات و کاربردها معایب مبدلهای پره دار Fin Heat Exchangers   فصل چهارم – ظرف تبخیر ناگهانی Flash Drums شرح و توصیف  انواع ظروف تبخیر ناگهانی  کاربرد ظروف تبخیر ناگهانی  عیوب ظروف تبخیر ناگهانی فصل پنجم – پمپ Pump شرح و توصیف  تقسیم بندی پمپها پمپهای سانتریفوژ تقسیم بندی و انواع پمپ سانتریفوژ شرایط عملکرد غیر عادی پمپ پمپهای جابجایی مثبت تقسیم بندی انواع پمپهای جابجایی مثبت نحوه کار پمپها در سیستم فصل ششم – مخلوط کننده Mixer  شرح وتوصیف  پره  انواع اختلاط مخازن همزن دار Stirred Tanks    انواع پره ها برخی مفاهیم مهم در ارتباط با مخازن همزندار و نحوه پیشگیری از آن Vortex  تولید گرداب  اختلاط در طول جریان یا همزن ایستا فصل هفتم – اکسترودر Extruder دسته بندی اکسترودرهای متداول مشخصه های عمومی اکسترودر تک ماردونه چگونگی جریان Mechanism of flow    مشخصه های عمومی اکسترودر دوماردونه روشهای شکل دهی با استفاده از اکسترودر فصل هشتم – شیر Valve  تقسیم بندی انواع شیرها تقسیم بندی شیرها از نظر کاربرد و عملکرد شیرهای قطع و وصل onoff   شیرهای کنترل جریان Flow control   شیرهای انحرافی Divert flow   شیرهای قطع و وصل دو مرحله ای Tow stage shutoff   شیرهای مخلوط کننده Blending   شیرهای خطی Linear   شیرهای کشویی Gate valve   شیرهای گلوب Globe valve   شیرهای زاویها Angle valve   شیرهای دیافراگمی Diaphragm valve   شیرهای پینچ Pinch valve   شیرهای چرخشی Rotary valve   شیرهای استوانهای Plug valve   شیرهای گلولهای Ball valve   شیرهای پروانها Butterfly valve    سایر شیرها شیرهای یکطرفه Check valve   شیرهای اطمینان Safety valve   فصل نهم – فیلترها Filters  انواع فیلترها  فیلترهای اتمسفریک  فیلتر پرس  فیلتر پوسته و لایه فیلترهای خلاء  فیلترهای سانتریفوژی عیوب و موارد عدم مطلوب بودن فیلترها فصل دهم – تبخیر کننده فیلمی Film Evaporator خصوصیات مایع  تبخیرکننده های یکمرحله ای و چندمرحله ای انواع تبخیرکننده  تبخیرکننده فیلمی تبخیرکننده با فیلم پایین رونده Falling Film   تبخیرکننده های با فیلم بالارونده Rising Film   تبخیرکننده های با فیلم نازك Thin Film   فصل یازدهم – برجهای خنک کننده Cooling Towers تقسیم بندی انواع برجهای خنک کننده برجهای خنک کن طبیعی برجهای خنک کن طبیعی مدار بسته خشک برجهای خنک کن طبیعی مدار باز تر برجهای خنک کن مکانیکی برجهای خنک کن مکنده خصوصیات برجهای خنک کن خصوصیات برجهای خنک کن مدار باز کنترل پارامترها  خصوصیات سیستم خنک کن مدار بسته مشکلات عملیاتی برجهای خنک کننده خوردگی جلوگیری از خوردگی  رسوب  منابع ایجاد رسوب  انواع رسوب  میکروارگانیسمها  کنترل میکروارگانیسمها در برجهای خنککننده  کفکردن فصل دوازدهم – غربال Screen غربال کردن موارد استفاده غربالها انواع غربال  غربالهای ساکن غربال گریزلی Grizzly    غربال ساکن شیبدار  غربالهای متحرك غربال نوسانی Vibrating Screen   غربال گردان Trommel screen   مشکلات غربالها Rotating   فصل سیزدهم – جوش آورها Boilers  تقسیم بندی جوش آورها جوش آورهای Fire tube    مزایای جوش آورهای فایر تیوب  معایب جوش آورهای فایرتیوب جوش آورهای Water tube   مزایا و معایب جوش آورهای واترتیوب  کنترل وکاربرد جوش آورها فصل چهاردهم – جدا کنندههای سیکلونی Cyclones  انواع سیکلونها موارد کاربرد سیکلونها  عیوب و موارد عدم مطلوب بودن سیکلونها فصل پانزدهم- خنک کننده های هوایی مبدلهای هواخنک Aircooled Heat Exchangers  ابعاد مبدلهای خنک کننده هوایی  انواع مبدلهای خنک کننده هوایی کارکرد و تنظیم دستگاه با تغییرات دمای هوا  مشکلات مبدلهای خنک کننده هوایی فصل شانزدهم – کمپرسورها Compressors انواع کمپرسورها کمپرسورهای سانتریفوژ Centrifugal compressors   مزایای کمپرسورهای سانتریفوژ  معایب کمپرسورهای سانتریفوژ کمپرسورهای جریان محوری Axial Flow compressors    معایب کمپسورهای جریان محوری کمپرسورهای رفتو برگشتی Reciprocating Compressors    مزایای کمپرسورهای رفت و برگشتی  معایب کمپرسورهای رفت و برگشتی  موارد و نکات مهم درکاربرد کمپرسورها فصل هفدهم – انواع کنترلر Controllers  سیر تحولات سیستمهای کنترلی  طراحی کنترلر تنظیم کنترلر روشهای مهم در طراحی کنترلر سیستم مدار بسته Closed loop system   خطا بر حسب زمان کنترل پیشخور Feed Forward   کنترلر Feed Forward/Feed Back   انواع کنترلر کنترل زنجیره ای Cascade  

 • مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS)

  پرسشنامه نگرش ناکارآمد (DAS),تست نگرش ناکارآمد (DAS),مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS),نگرش ناکارآمد (DAS) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) میباشید. دانلود فایل مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) آسیب‌ شناختی، بر مبنای مدل‌ شناختی بک…

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق خواندن و مطالعه

  چارچوب مبانی نظری,چارچوب مبانی نظری تحقیق خواندن و مطالعه,چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق خواندن و مطالعه,فصل دوم تحقیق خواندن و مطالعه,مبانی نظری و فصل دوم تحقیق خواندن و مطالعه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با…

 • گیف تصویری علایم کم کاری تیروئید

  گیف تصویری علایم کم کاری تیروئید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گیف تصویری علایم کم کاری تیروئید میباشید. دانلود فایل گیف تصویری علایم کم کاری تیروئید/با سلام و احترام و خسته نباشید از اینکه فروشگاه…

 • بیماری های درختان زیتون

  Olive Nematodes,کنترل نماتدها,نماتدهای زیتون کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بیماری های درختان زیتون میباشید. دانلود فایل  نماتدهای زیتون : Olive Nematodes نماتدهای مختلفی به ریشه زیتون حمله می کنند، مانند  نماتد مولد غده ( Root…

 • طراحی و ساخت سیکل برایتون

  برایتون,ساخت سیکل برایتون,سیکل,سیکل برایتون,طراحی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طراحی و ساخت سیکل برایتون میباشید. دانلود فایل با توجه به تحقیقات به عمل آمده، تا کنون در دانشگاه های داخل کشور طرح تحقیقاتی کمی در…

 • مقاله بررسی شیوه های سلوک در عرفان شیعی

  بررسی شیوه های سلوک در عرفان شیعی,پژوهش بررسی شیوه های سلوک در عرفان شیعی,تحقیق بررسی شیوه های سلوک در عرفان شیعی,دانلود تحقیق بررسی شیوه های سلوک در عرفان شیعی,شیوه های سلوک,عرفان شیعی,مقاله بررسی شیوه های سلوک در عرفان شیعی کاربر…

 • دانلود تحقیق دوران نوجوانی

  تغییرات جسمانی,رشد عقلی و اجتماعی شدن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق دوران نوجوانی میباشید. دانلود فایل دوران نوجوانی هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدین، از قدیم ، دورانی دشوارتر از…

 • دانلود پاورپوینت کسورات بیمه

  دانلود پاورپوینت کسورات بیمه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت کسورات بیمه میباشید. دانلود فایل این پاورپوینت در 35 اسلاید به صورت کامل مقوله کسورات بیمه را توضیح داده است. برخی از عناوین اسلاید…

 • تاثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

  تاثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تاثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی میباشید. دانلود فایل چكیده نیروی انسانی نقش سازنده و كلیدی در پیشبرد…

 • مقاله سهام

  سهام,مقاله سهام کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله سهام میباشید. دانلود فایل مقاله سهام ماده 24 سهام قسمتی از سرمایه شركت سهامی كه مشخص میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شركت سهامی…

 • پلان آپارتمان در زمین 90 متری با مشخصات زیر

  آپارتمان 4 طبقه,اتوکد,پروژه آپارتمان,پروژه ساختمانی,پروژه عمران,پروژه نقشه کشی,پلان آپارتمان,پلان ساختمان,عمران,مهندسی عمران,نقشه آپارتمان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پلان آپارتمان در زمین 90 متری با مشخصات زیر میباشید. دانلود فایل پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان…

 • دانلود سفال و کاشی 34 ص

  تحقیق سفال و کاشی 34 ص,دانلود سفال و کاشی 34 ص,سفال و کاشی 34 ص,مقاله سفال و کاشی 34 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود سفال و کاشی 34 ص میباشید. دانلود فایل فرمت…

 • پرسشنامه عزت نفس سازمانی

  پرسشنامه عزت نفس سازمانی,عزت نفس سازمانی,مقیاس عزت نفس سازمانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه عزت نفس سازمانی میباشید. دانلود فایل پرسشنامه عزت نفس سازمانی در این پژوهش برای سنجش عزت نفس سازمانی از پرسشنامه…

 • اینفوگرافیک بازی های رایانه ای قسمت دوم

  اینفوگرافیک بازی های رایانه ای قسمت دوم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اینفوگرافیک بازی های رایانه ای قسمت دوم میباشید. دانلود فایل اینفوگرافیک بازی های رایانه ای قسمت دوم/با سلام و احترام و خسته نباشید…

 • دانلود تحقیق فضا و شگفتی هایش 28 ص

  تحقیق فضا و شگفتی هایش 28 ص,دانلود فضا و شگفتی هایش 28 ص,فضا و شگفتی هایش 28 ص,مقاله فضا و شگفتی هایش 28 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق فضا و شگفتی هایش…

 • haccp بستنی (پاورپوینت)

  haccp,haccpبستنی,haccpبستنی(پاورپوینت),بستنی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام haccp بستنی (پاورپوینت) میباشید. دانلود فایل haccpبستنی(پاورپوینت) بخشی از متن:بستنی فرآورده لبنی منجمد آماده مصرفی است که اط شیر گاو و یا گاومیش از طریق ترکیبل و فرآیند مناسب…

 • کتاب تئوری اقتصاد خرد

  اقتصاد خرد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب تئوری اقتصاد خرد میباشید. دانلود فایل کتاب (تئوری اقتصاد خرد) در (452 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب…

 • محبوبیت یک سایت در وب

  خرید مقاله محبوبیت یک سایت در وب,خرید و دانلود مقاله محبوبیت یک سایت در وب,دانلود رایگان پژوهش محبوبیت یک سایت در وب,دانلود رایگان تحقیق محبوبیت یک سایت در وب,دانلود رایگان مقاله محبوبیت یک سایت در وب,دانلود مقاله محبوبیت یک سایت…

 • پژوهش رجیستری

  پژوهش رجیستری,رجیستری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پژوهش رجیستری میباشید. دانلود فایل پژوهش رجیستری ریجیستری فصل اول: •           مقدمه ای بر رجیستری •           نحوه عملكرد برنامه اجرایی Regedit.exe •           نحوه ساختن یك دستور و انتخاب…

 • 22 مقاله مدیریت دانش

  22 مقاله,مدیریت,مدیریت دانش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام 22 مقاله مدیریت دانش میباشید. دانلود فایل 22 مقاله مدیریت دانش

 • اینفوگرافیک انواع روان درمانی

  TypesofPsychotherapy,اینفوگرافیک انواع روان درمانی,چارت انواع روان درمانی,روان درمانی,فلوچارت انواع روان درمانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اینفوگرافیک انواع روان درمانی میباشید. دانلود فایل اینفوگرافیک انواع روان درمانی که بصورت کامل با چارت اطلاعاتی و فلوچارت…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس

  پیشینه تحقیق عزت نفس,دانلود مبانی نظری عزت نفس,عزت نفس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس میباشید. دانلود فایل مقدمه خداوند برای انسان در اساس بودنش بهره‌وری‌هایی را فراهم…

 • مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

  امنیت ملی,بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی,پژوهش بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی,تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی,تحقیق بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی,توسعه سیاسی,دانلود تحقیق بررسی توسعه سیاسی و تاثیر…

 • آرون تی بك بدون غلط گیری

  درمان شناختی,درمان شناختی آرون بك,رفتار درمانی عقلانی,رفتار درمانی هیجانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آرون تی بك بدون غلط گیری میباشید. دانلود فایل آرون تی بك آرون تمكین بك (    -1921) در پرووینس، رد آیلند…

 • ترجمه مقاله مسیریابی ویژه متحرک هندسی Asymptotically Optimal Geometric Mobile AdHoc Routing

  مسیریابی ویژه متحرک هندسی Asymptotically Optimal Geometric Mobile AdHoc Routing کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ترجمه مقاله مسیریابی ویژه متحرک هندسی Asymptotically Optimal Geometric Mobile AdHoc Routing میباشید. دانلود فایل مسیریابی ویژه متحرک هندسی Asymptotically…

 • مقاله انواع سد

  انواع سد,بررسی انواع سد,تحقیق انواع سد,مقاله انواع سد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله انواع سد میباشید. دانلود فایل مقاله انواع سد سدهای خاکی مصالحشان را از همان منطقه احداث و یا نواحی نزدیک تأمین…

 • پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK

  PMBOK Project Management Body Of Know,The Project Management Framework,پروژه چیست,جزوه گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK,چارچوب مدیریت پروژه,کارهای مستمر مدیران پروژه,گستره دانش مدیریت پروژه,مثال هائی از انواع پروژه ها,مدیریت پروژه چیست,مهارتهای مورد نیاز مپفا,ویژگیهای ناشی از موقتی بودن پروژه و انحصاری…

 • گزارش کارآموزی صنایع اتومبیل واحد كنترل هشدار دهنده (A.C.U)

  ACU,دانلود گزارش کارآموزی صنایع اتومبیل واحد كنترل هشدار دهنده (ACU),صنایع اتومبیل,صنایع اتومبیل واحد كنترل هشدار دهنده (ACU),کاراموزی صنایع اتومبیل واحد كنترل هشدار دهنده (ACU),کارورزی صنایع اتومبیل واحد كنترل هشدار دهنده (ACU),گزارش کاراموزی صنایع اتومبیل واحد كنترل هشدار دهنده (ACU),هشدار دهنده,واحد…

 • پاورپوینت انواع شبکه های کامپیوتری و کاربرد آن ها

  lan,wan,انواع شبکه ها,انواع شبکه های کامپیوتری,شبکه محلی,شبکه های کامپیوتری و کاربرد آن ها,کاربرد شبکه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت انواع شبکه های کامپیوتری و کاربرد آن ها میباشید. دانلود فایل  فهرست مطالب (a مقدمه…

 • آب و هوای سرد و قطبی

  Polar climate,آب و هوای سرد و قطبی,بازشو ها,عوامل موثر درجهت گیری ساختمان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آب و هوای سرد و قطبی میباشید. دانلود فایل آب و هوای سرد و قطبی Polar climate Introduction…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *