معماری دیکانستراکشن

بن فکنی,بنیان فکنی,دیکانستراکشن در فارسی,ساختار زدایی,ساختار شکنی,شالوده شکنی,معماری دیکانستراکشن,واسازی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام معماری دیکانستراکشن میباشید.

دانلود فایل

مقدمه در بررسی آثار معماری در ادوار مختلف تاریخ می‌توان به رابطه‌ی مستقیم و عمیق بین نحوه‌ی نگرش و ایدئولوژی بشر نسبت به هستی و اعتقادات او و به طور كلی آن چه را فرهنگ می‌نامیم و آنچه كه به عنوان اثر معماری عرضه می‌نماید پی برد. به این معنی كه نحوه ی تفكر و تفسیرانسان از هستی در شكل‌گیری معماری او به شدت تأثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر آن چه به عنوان كالبد معماری شكل می‌گیرد، متأثر از كیفیات روحی است، كه خالق آن اثر مدنظر داشته است درست به مثابه‌ی نقاشی كودكی كه از روی آن می‌توان به نحوه تفكر و حالات روانی كودك در هنگام خلق نقاشی‌اش پی برد. مقارن با تحولات عظیمی كه در چند قرن اخیر در حوزه‌ی تفكر صورت گرفته است، معماری نیز دستخوش دگرگونی‌هایی گردیده كه باز خورد آن را می‌توان در تعدد سبك‌ها مشاهده كرد. به این معنی كه، این معماری است كه آن تفكرات را توصیف می‌كند. هر تفكر جدید و یا نظریه ی علمی تازه باعث ایجاد سبكی نو در معماری شده است. مطالعه حاضر، كه به عنوان تحقیق درس «آشنایی با معماری معاصر» صورت گرفته است در نهایت چنین نتیجه‌ی كلی را استنباط نموده است. در این مطالعه، ابتدا مقدمات فلسفی مرتبط با موضوع بررسی شده، آنگاه در بخش دوم و سوم به تعریف سبك‌های دیكانستراكشن و فولدینگ در معماری پرداخته شده و بخش چهارم به مقایسه‌ی این دو سبك اختصاص یافته است. در بخش پنجم نیز نتیجه‌گیری و جمع‌بندی موضوعات مورد بحث درج گردیده و نهایت آن كه فهرست منابع مورد استفاده در پایان آورده شده است. باید توجه كرد كه در جای جای این تحقیق به ویژه در بخش‌های مقایسه و نتیجه‌گیری از برداشت‌های فردی استفاده شده است. به این معنا كه پس از مطالعه منابع، آنچه به عنوان برداشت فهمیده شده درج گردیده است. «هرچند كه در بعضی از موارد از نقل قول‌های مستقیم نیز استفاده شده است» بخش اول – مقدمات فلسفی قبل از بررسی ویژگی‌های معماری دیكانستراكشن (Deconstruction) و فولدینگ (folding) ابتدا باید به فلسفه‌ای كه این دو نوع معماری از آن ملهم گردیده اشاره كنیم. فلسفه ی هر دو نوع سبك شباهت‌های بسیار زیادی دارد و اندك تفاوت بین فلسفه ی آن‌ها در بخش چهارم (به عنوان تفاوت دو سبك) آورده شده است. مكتب ساختارگرایی (ساخت‌گرایی – structuralism) كه در نقطه‌ی مقابل با دیكانستراكشن قرار دارد، به عنوان یك روش تجزیه و تحلیل، در ابتدا توسط فردیناند سوسور (F. Desaussure – 1857 – 1913) در زبان شناسی وارد و گسترش پیدا كرد. ساخت گرایی ریشه‌های خودش را به طور مستقیم در هرمنوتیك دارد. هرمنوتیك كه در آن به بررسی شناخت و فهم و تفسیر متن می‌پردازد، ابتدا در زبان شناسی مطرح بود، اما در فلسفه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی نیز گسترش یافت. در اینجا متن دیگر متن موردنظر زبان شناسان نیست بلكه متن به مثابه‌ی هستی و پدیده‌های عالم است. ساخت‌گرایان در هر پدیده، عناصری مرتبط با یكدیگر مشاهده می‌كنند و در پی بررسی‌ قوانین حاكم بر این روابط هستند. پیدا كردن ساخت‌ها در مواردی مانند قواعد خویشاوندی، اساطیر، مناسك اجتماعی، هنرها، تغذیه و… هدف اصلی ساخت‌گرایان است. از دیدگاه ساخت‌گرایان پدیده‌های انسانی در حكم مجموعه عناصری هستند كه تحت تأثیر قوانین حاكم بر آن پدیده‌ها، با یكدیگر در رابطه هستند. به عبارت دیگر وقوع پدیده‌ها (پدیده‌های انسانی) از ساحت ناخودآگاه انسان( رویدادهایی كه به ظاهر فراموش شده‌اند اما ناخودآگاه در ذهن باقی می‌مانند و زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهند، علت‌هایی كه وجود دارند، اما آشكار نیستند.) نشئت می‌گیرد و چون انسان در انجام این امور آگاهانه عمل نمی كند با بررسی این پدیده‌ها (و حالت تكراری حاكم بر آن‌ها) می‌توان قوانینی استخراج كرد كه در موارد مشابه هم صادق باشند. (استدلال استقرایی) به طور خلاصه ساخت‌گرایی یك نظریه‌ی روش شناختی است كه در آن می‌توان هر مسأله‌ای را مورد بررسی قرار داد و قوانین حاكم بر آن مسائل را استخراج و از آن قوانین در جهت پیش‌بینی مسائل بهره جست.ساختار گرایان معتقدند ، بخش بزرگی از آگاهی های ذهن بشر به صورت نا خوداگاه است ، به دیگر سخن مفاهیمی در زندگی اقوام گذشته وجود داشته ، که در زندگی انسان معاصرهم وجود دارد وما از این مفاهیم بعنوان ((کهن الگوها )) یاد می کنیم . ساخت‌گرایی، نقدی بر فلسفه و اندیشه مدرن بود كه در آن تمامی پدیده‌های انسانی از دیدگاه عقل بشر مورد بررسی قرار می‌گرفت و نقش عوامل ناخودآگاه (مانند تأثیرات فرهنگ، قومیت و..) در بررسی آن پدیده‌ها نادیده گرفته می‌شد. از سوسور زبان شناس سویسی و استراوس (claude levistrauss – 1908-    ) مردم شناس فرانسوی می‌توان به عنوان نظریه پردازان این مكتب نام برد. در نیمه‌ی اول قرن بیستم، از سوی ژان پل سارتر (1980 – 1905) فیلسوف فرانسوی فلسفه‌ی( اصالت وجود) (اگزیستانسیالیسم) مطرح گردید. سارتر معتقد بود هر فرد ماهیت خویش را شكل می‌دهد، هیچ دو فرد یا پدیده‌ی مشابهی وجود ندارد و بنابراین تجزیه و تحلیل ساختی كه مبتنی به روش استدلال استقرایی (كشف قوانین و نظم موجود در پدیده از طریق مشاهده و بررسی تكرار آن‌ها) است مردود است. به این ترتیب فلسفه اصالت وجود (به مثابه‌ی پایه مكتب دیكانستراكشن) نیز ریشه در هرمنوتیك و نحوه‌ی تفسیر پدیده‌ها دارد با این تفاوت كه پیروان ساختارگرایی معمولاً متن مداراند، یعنی به متن توجه می‌كنند تا مؤلف آن ولی پیروان مكتب دیكانستراكشن مفسرمداراند، به این مفهوم كه بیان می‌دارند هر فردی (مفسری) می‌تواند تفسیری متفاوت از یك متن واحد داشته باشد. یعنی به تعداد افراد (مفسران) از یك متن، تفسیر وجود دارد (كثرت معانی). مكتب فكری دیكانستراكشن كه اساس خود را از فلسفه‌ی اصالت وجود دارد توسط ژاك دریدا  (      -(Jaceques Derrida -1930 فیلسوف معاصر فرانسوی پایه‌گذاری شد . دریدا با ساختارگراها مخالف است و معتقد است چون فرهنگ و شیوه‌های قومی هر لحظه تغییر می‌كنند، پس روش ساختارگراها كه مبتنی بر مطالعه ی تكرارها است صحیح نیست. به عقیده دریدا یك متن هرگز مفهوم واقعی خودش را آشكار نمی‌كند و هر خواننده و یا هركس آن را قرائت می‌كند (در اینجا مفسر)، می‌تواند دریافت متفاوتی از قصد و هدف مؤلف آن داشته باشد. به عبارت دیگر یك متن معنی واحدی ندارد و كثرت معانی (به تعداد مفسران) در مورد آن درست است پس چون تكرار و مشابهت در كلیه متون وجود ندارد روش استقرایی ساختارگرایان مورد سوال است، به همین دلیل در بینش دیكانستراكشن ما در یك دنیای چند معنایی زندگی می‌كنیم. از نظر دریدا در تقابل‌های دوتایی چون روز و شب، زن و مرد، تقارن و عدم تقارن و… یكی بر دیگری ارجحیت ندارد. چون هر فرد می‌تواند برداشتی متفاوت از معنای این تقابل‌ها داشته باشد.

 • پاورپوینت بررسی مدیریت زنجیره تامین

  بررسی مدیریت زنجیره تامین,پاورپوینت بررسی مدیریت زنجیره تامین,تحقیق بررسی مدیریت زنجیره تامین,دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت زنجیره تامین,زنجیره تامین,مدیریت,مقاله بررسی مدیریت زنجیره تامین کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی مدیریت زنجیره تامین میباشید. دانلود فایل…

 • آموزش خط اوستا

  آموزش خط اوستا کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آموزش خط اوستا میباشید. دانلود فایل آموزش خط اوستا را می توانید دانلود و استفاده نمایید.

 • بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی

  بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی میباشید. دانلود فایل بینایی سه بعدی…

 • کارآموزی آشنایی با صنعت سیمان و دستگاههای برقی بکار رفته در این صنعت

  آشنایی با صنعت سیمان,آشنایی با صنعت سیمان و دستگاههای برقی بکار رفته در این صنعت,سیمان تیپ چهار IV سیمان دیرگیر,کارهای انجام شده توسط کارآموز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کارآموزی آشنایی با صنعت سیمان و…

 • پاورپوینت بررسی سیسکو و نقش آن در تکنولوژی

  بررسی سیسکو و نقش آن در تکنولوژی,پاورپوینت سیسکو و نقش آن در تکنولوژی,تحقیق سیسکو و نقش آن در تکنولوژی,دانلود سیسکو و نقش آن در تکنولوژی,سیسکو و در تکنولوژی,سیسکو و نقش آن در تکنولوژی,مقاله سیسکو کاربر گرامی هم اکنون در حین…

 • خوراک دام وطیور وآبزیان- اكسید منیزیم مورد مصرف در مكمل های معدنی - ویژگی ها و روش آزمون

  اكسید منیزیم مورد مصرف در مكمل های معدنی,خوراك دام و طیور و آبزیان,قابلیت دسترسی زیستی مكمل ها,مكمل های معدنی مورد مصرف در خوراك دام و طیور و آبزیان,ویژگی ها و روش های آزمون,ویژگی های فیزیكی اكسید منیزیم کاربر گرامی هم…

 • دانلود پاورپوینت تحلیل مبلمان شهری نیمکت 78 اسلاید

  تحقیق تحلیل مبلمان شهری نیمکت 78 اسلاید,تحلیل مبلمان شهری نیمکت 78 اسلاید,دانلود تحلیل مبلمان شهری نیمکت 78 اسلاید,مقاله تحلیل مبلمان شهری نیمکت 78 اسلاید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت تحلیل مبلمان شهری نیمکت…

 • پرسشنامه اضطراب زانکS.A.S

  اضطراب زانکSAS,پرسشنامه اضطراب زانکSAS کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه اضطراب زانکS.A.S میباشید. دانلود فایل پرسشنامه اضطراب زانکS.A.S هدف: بررسی میزان اضطراب در موقعیت های مختلف تعداد سوال: ۲۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:…

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حضور ذهن

  چارچوب مبانی نظری,چارچوب مبانی نظری تحقیق حضور ذهن,چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حضور ذهن,فصل دوم تحقیق حضور ذهن,مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حضور ذهن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چارچوب مبانی نظری…

 • پاورپوینت عوامل موثر در استعدادیابی

  استعدادیابی,پاورپوینت عوامل موثر در استعدادیابی,دانلود پاورپوینت عوامل موثر در استعدادیابی,عوامل موثر در استعدادیابی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت عوامل موثر در استعدادیابی میباشید. دانلود فایل چکیده محتوای فابل: عوامل مهم در استعداد یابی: شایستگی…

 • نحوی علاقه مند کردن دانش آموزان به رسم هندسی با فعالیتهای تکمیلی

  علاقه مند کردن دانش آموزان به رسم هندسی با فعالیتهای تکمیلی,نحوی علاقه مند کردن دانش آموزان به رسم هندسی با فعالیتهای تکمیلی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نحوی علاقه مند کردن دانش آموزان به رسم…

 • مقاله پست فشار قوی

  انرژی الکتریکی,انواع پست فشار,برق و الکترونیک,پست فشار قوی,پست گازی,پست معمولی,پست های نیروگاهی,تجهیزات فشار قوی,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,ولتاژ جریان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله پست فشار قوی میباشید. دانلود فایل *مقاله پست فشار قوی*…

 • دانلود پاورپوینت RNA and Transcription (رونویسی)

  RNA,RNA and Transcription (رونویسی),پاورپوینت RNA and Transcription (رونویسی),دانلود پاورپوینت RNA and Transcription (رونویسی) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت RNA and Transcription (رونویسی) میباشید. دانلود فایل فهرستCentral dogmaپروموتورانواع RNAانواع RNA پلی مرازویژگی های کلی…

 • پاورپوینت ژنراتورهای تیپ آنسالدو نیروگاه سبلان

  پاورپوینت,پاورپوینت ژنراتورهای تیپ آنسالدو نیروگاه سبلان,تیپ آنسالدو,ژنراتورهای,نیروگاه سبلان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت ژنراتورهای تیپ آنسالدو نیروگاه سبلان میباشید. دانلود فایل پاورپوینت ژنراتورهای تیپ آنسالدو نیروگاه سبلان مقدمه  در این بخش به نحوه راه…

 • پاورپوینت بررسی لجستیک

  پاورپوینت بررسی لجستیک,تحقیق بررسی لجستیک,دانلود پاورپوینت بررسی لجستیک,لجستیک,مقاله بررسی لجستیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی لجستیک میباشید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی لجستیک در 29 اسلاید قابل ویرایش فهرست مطالب موضوع                                                        صفحه مقدمه                                                                        3-1                              …

 • پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل طیور

  پاورپوینت تولید مثل,پاورپوینت دستگاه تولید مثل طیور,پاورپوینت سمینار تولید مثل طیور,تولید مثل,تولید مثل طیور,دانلود پاورپوینت دستگاه تولید مثل طیور,دستگاه تولید مثل,دستگاه تولید مثل طیور,سمینار تولید مثل طیور کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی دستگاه…

 • سلامتی و ایمنی شیر و کنترل کیفیت آن

  تستهای عمومی روی شیر,سلامتی و ایمنی شیر,کنترل کیفیت شیر,نمونه گیری از شیر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام سلامتی و ایمنی شیر و کنترل کیفیت آن میباشید. دانلود فایل 1- تاریخچه 2- آزمایش شیر و کیفیت…

 • پروژه کارآفرینی تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو

  پروژه کارافرینی تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو,دانلود پروژه تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو,دانلود کارآفرینی تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو,طرح توجیه فنی تراشکاری,طرح توجیهی تراشکاری و…

 • دانلود تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس

  تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس,تحقیق تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس,دانلود تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس,مقاله تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس میباشید. دانلود فایل فرمت…

 • تحقیق در مورد معاد

  جهان بینی,معاد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق در مورد معاد میباشید. دانلود فایل جریان معاد و زندگی پس از مرگ آن چنان پیچیده و دشوار است كه آراء متفكران بشری در باره آن، بیش…

 • پاورپوینت اصول طراحی پرسشنامه

  آزمون پرسشنامه,استفاده از اطلاعات موجود,پاورپوینت اصول طراحی پرسشنامه,پرسشنامه مصاحبه مشاهده,تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه گزارش,تعیین جامعه و نمونه مورد مطالعه,تعیین هدف پژوهش,جمع آوری اطلاعات,جمع آوری داده ها و اطلاعات,رسم نمودارهای درختی ( Flow Chart) پرسشنامه,طراحی پرسشنامه کاربر گرامی…

 • تحقیق در مورد رنگ

  الیاف,رنگ,رنگدانه,ساختمان شیمیایی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق در مورد رنگ میباشید. دانلود فایل رنگها را معمولا براساس خواص آنها و ساختمان ماده اصلی (ساختمان شیمیایی مواد) طبقه بندی می‌کنند. روش دیگر طبقه بندی رنگها…

 • دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک

  اجرای استراتژی,ارزیابی استراتژی,الزامات تنظیم وسازماندهی برنامه های استراتژیک,الگوی جامع تدوین سند راهبردی,الگوی مدیریت استراتژیک,پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک,تدوین استراتژی,جایگاه استراتژی,چارچوب مباحث مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک,سطوح مدیریت استراتژیک,مفهوم مدیریت استراتژیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با…

 • بررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG)

  آماده سازی كار برای انجام جوشكاری,بررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG),نحوه انجام جوش MIG کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG) میباشید. دانلود فایل طرز كار جوشكاری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عملکرد خانواده

  عملکرد خانواده,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,مفهوم خانواده کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عملکرد خانواده میباشید. دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عملکرد خانواده دارای منابع…

 • مقاله بررسی جامعه شناسی تاریخی

  بررسی جامعه شناسی تاریخی,پژوهش بررسی جامعه شناسی تاریخی,تاریخی,تحقیق بررسی جامعه شناسی تاریخی,جامعه شناسی,دانلود تحقیق بررسی جامعه شناسی تاریخی,مقاله بررسی جامعه شناسی تاریخی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله بررسی جامعه شناسی تاریخی میباشید. دانلود فایل…

 • اساس کار انتقال حرکت اتوماتیک

  اتوماتیک,اساس کار گیربکس اتوماتیک,انتقال قدرت,انتقال قدرت اتومات,انتقال قدرت اتوماتیک,پروژه انتقال قدرت اتوماتیک,تحقیق گیربکس اتوماتیک,حرکت اتوماتیک,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,گیربکس,گیربکس اتوماتیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام اساس کار انتقال حرکت اتوماتیک میباشید. دانلود فایل دانلود کتاب زبان اصلی…

 • پروژه کارآفرینی تولید حوله (با ظرفیت 120 تن در سال)

  پروژه کارافرینی تولید حوله(با ظرفیت 120 تن در سال),توجیه اقتصادی تولید حوله(با ظرفیت 120 تن در سال),دانلود پروژه تولید حوله(با ظرفیت 120 تن در سال),دانلود کارآفرینی تولید حوله(با ظرفیت 120 تن در سال),طرح توجیه فنی تولید حوله(با ظرفیت 120 تن…

 • بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

  انواع تجهیزات,بررسی,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,خانواده FACTS,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS میباشید. دانلود فایل بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS فهرست عنوان فصل اول : پیشگفتار 1-1…

 • پاورپوینت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ(APT) و مدلهای چند عاملی ریسک و بازده

  آربیتراژ بدون ریسک,آربیتراژ ریسکی و تعادل,بتاها و بازده های مورد انتظار,تئوری قمیت گذاری آربیتراژ APT چند عاملی,تئوری قیمت گذاری آربیتراژ APT,تعریف آربیتراژ APT,خط بازار ورقه چند عاملی SML,دانلود پاورپوینت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ APT و مدلهای چند عاملی ریسک و…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *