پیش‌بینی پیشرفت نانوتكنولوژی با كمك شاخصهای علم و فناوری

پایان نامه,پروژه,پژوهش,پیش‌بینی,پیشرفت,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,شاخص,علم و فناوری,مقاله,نانوتكنولوژی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پیش‌بینی پیشرفت نانوتكنولوژی با كمك شاخصهای علم و فناوری میباشید.

دانلود فایل

پیش‌بینی پیشرفت نانوتكنولوژی با كمك شاخصهای علم و فناوری چكیده قرار است نانوتكنولوژی یكی از فناوریهای كلیدی و كارآمد قرن 21 شود. قابلیت اقتصادی آن، حاكی از وجود بازاری بالغ بر چندصد میلیارد یورو برای این فناوری در دهة بعد است. بنابراین نانوتكنولوژی موجب جهت‌دهی فعالیتهای بسیاری از بخشهای صنعتی و تعداد زیادی از شركتها در جهت آماده‌سازی آنها برای این رقابت جدید شده است. در همین زمان دولتمردان در بخشهای تحقیق و توسعه در سراسر دنیا نیز در حال اجرای برنامه‌های تحقیقاتی خاص در زمینة نانوتكنولوژی هستند تا آیندة كشورهای خود را به وضعیتی مطلوب برسانند. هدف این مقاله، استفاده از شاخصهای تكنولوژیكی و علمی برای پیش‌بینی پیشرفت اقتصادی و مقایسة وضعیت كشورهای مختلف است. 1- مقدمه علوم نانو در دو دهه گذشته، پیشرفت بزرگی حاصل كرده است. ما شاهد كشفیات علمی و پیشرفتهای تكنولوژیكی مهمی بوده‌ایم. به عنوان مثال، این پیشرفتها شامل اختراع میكروسكوپ تونل‌زنی پیمایشگر  (STM) در سال 1982 ]1[ یا كشف فولرینها در سال 1985 می‌باشد]2[. در حال حاضر تعداد اندكی از محصولات مبتنی بر نانوتكنولوژی به استفادة تجاری رسیده‌اند. با این وجود، آیا دانش واقعی علمی، جوابگوی اشتیاق جهانی نسبت به این فناوری هست ؟ تا چه حد احتمال دارد كه بازار جهانی در طی 10 تا 15 سال آینده به هزار میلیارد دلار در سال برسد]3[؟ ارزیابی قابلیت فناوریهای تكامل یافته كار آسانی نیست و برای یك فناوری جدید مثل نانوتكنولوژی، این كار دشوارتر است. البته در پیش‌بینی سعی می‌شود از شاخصهایی استفاده شود كه توانشان در پیش‌بینی قابلیت دیگر فناوریهای جدید به اثبات رسیده باشد. دو تا از واضح‌ترین شاخصهای پیش‌بینی، تعداد مقاله‌های علمی و تعداد اختراعات ثبت شده هستند. اولی معمولاً شاخص خوبی برای فعالیتهای علمی و دومی برای قابلیت انتقال نتایج علمی به كاربردهای عملی است. شكل 1 تكامل تدریجی انتشارات و اختراعات نانوتكنولوژی از شروع دهة 1980 تا 1998 را نشان می‌دهد. اطلاعات انتشارات جهانی نانوتكنولوژی از داده‌های Science Citation Index (SCI) اقتباس شده است. اختراعات نانو، آنهایی هستند كه در European Patent Office (EPO)  در مونیخ ثبت شده‌اند. اختراعاتEPO داده‌های بسیاری از كشورها را در بر می‌گیرد. از نظر گسترة كار و هزینة بالا، منطقی به نظر می‌رسد كه مخترعین از اختراعات به صورت تجاری بهره‌برداری كنند. لیستی از كلمات كلیدی علوم و فناوری نانو جهت دستیابی به انتشارات، اختراعات و روشها منتشر شده‌است]4[. تعداد انتشارات در سالهای 1980 و 1985 نسبتاً اندك است، اما در سالهای بعد سیر صعودی می‌یابد و از سال 1986 به بعد سرعت افزایش آنها محسوس می‌باشد. این تغییر ناگهانی را می‌توان به اختراع میكروسكوپ تونل‌زنی پیمایشگر در چند سال قبل از آن]1[، آغاز حضور وسایل تحقیقاتی مفید در آزمایشگاههای تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی و نیز توجه تحقیقات به سوی مقیاس نانو نسبت داد. افزایش سرعت انتشار مقالات همچنان ادامه پیدا كرده و سیر صعودی آنرا می‌توان ناشی از دسترسی به میكروسكوپ نیروی اتمی كه گسترة كاربرد وسیعتری نسبت به STM در مواد غیرهادی دارد (اختراع در سال 1986 ]5[) و نیز كشف مولكول C60 در سال 1985 ]2[ و یا نانولوله‌های كربنی در سال 1991 ]6[ دانست. افزایش تعداد انتشارات در بازة زمانی 1989 تا 1998 بسیار چشمگیر است؛ جهش از 1000 مقاله تا بیش از 12000 مقاله در سال 1998. میانگین رشد سالانه معادل 27 درصد بوده و رشد سالیانه از 10 تا 80 درصد در نوسان است. اطلاعات بدست آمده از دفتر ثبت اختراعات ایالات متحده]7[ نیز رشدی مشابه با اطلاعات اروپا نشان می‌دهد. تعداد اختراعات ثبت شده، شاخص‌ مناسبی برای اندازه‌گیری ظرفیت آزمایشگاهها جهت انتقال نتایج تحقیقات به مصارف صنعتی می‌باشد. شكل (1) بیانگر گسترش تعداد اختراعات نانوتكنولوژی در EPO و انتشارات علمی در یك دوره یكسان می‌باشد. به طور معمول، تعداد اختراعات پیرو الگوی انتشارات علمی، البته با تأخیر زمانی محسوسی می‌باشد. منحنی فوق در تمام سالهای 1981 تا 1998 رشد مشخص 28 تا 180 عددی اختراعات را با ضریب رشد %7 در دهة 90 نشان می‌دهد. منحنی اختراعات نوسانات بیشتری را نسبت به منحنی انتشارات نشان می‌دهد. این امر به این علت است كه هرگاه تعداد داده‌ها كمتر باشد، نوسانات آماری تاثیرات بیشتری بر روی آنها می‌گذارد. به علاوه پیشرفتهای صنعتی در هر سال تأثیر بیشتری بر روی اختراعات دارد. تكامل فعالیتهای تكنولوژیكی و علمی نانوتكنولوژی را می‌توان با فناوریهای قبلی مقایسه كرد. در وهلة اول می‌توان از مدل توسعه تكنولوژیكی عمودی (Lineal) استفاده كرد. گراپ]8[، برای چنین مدلی كه در شكل (2) به آن اشاره شده است، هشت مرحله را ارائه داده و تكامل از تحقیقات بنیادی تا ورود آن به تولیدات را تشریح نموده است. مرحلة (1) زمان شروع كار تحقیقاتی علمی را نشان می‌دهد. هنگامی كه فناوری شروع به ظاهر شدن می‌كند، پیشرفت بیشتری در علوم مشاهده می‌شود (مرحله 2). در مرحلة (3) درك اصول علمی بیشتر شده و اولین نمونه‌های تكنولوژیكی ظاهر می‌گردند. در مرحلة 4 مشكلات انتقال فناوری به كاربردهای تجاری نمایان می‌شود و در مرحلة 5 پیشرفت در علوم و فناوری راكد می‌ماند. با جهت‌دهی مجدد تحقیقات صنعتی، فرصتهای جدیدی ظاهر می‌شود (مرحله 6) و استفاده‌های تجاری كه باعث شروع تحقیقات هزینه‌بر صنعتی می‌شود آشكار می‌گردد (مرحله 7). نهایتاً ورود به تمام بازارها انجام شده و با تولید محصولات حاصل از اختراعات، میزان تحقیقات انك اندك كاهش می‌یابد (مرحلة 8). جدول 1: انتشارات و اختراعات 15 كشور فعال در این زمینه. داده‌ها به صورت درصد نسبت به كل رقم جهانی داده شده‌اند. دورة انتشارات نانوتكنولوژی بین سال‌های 1997 تا 1999 با هم مقایسه شده‌اند. در مورد اخترعات ثبت شده در EPO و PCT این دوره از سال‌های 1991 تا 1999 را نیز در بر می‌گیرد. دلیل انتخاب این مدت زمان این است كه تعداد مطلق اختراعات سالیانه اندك است و در صورت انتخاب زمانهای كوتاهتر، بررسیها دچار اشكال می‌شود. منابع: داده‌های PCTPAT, PCT, EPAT, SCI و محاسبات شخصی. انتشارات  (1997 – 1999) (%) اختراعات EPO & PCT  (1991- 1999) (%) 1 آمریكا 7/23 آمریكا 0/42 2 ژاپن 5/12 آلمان 3/15 3 آلمان 7/10 ژاپن 6/12 4 چین 3/6 فرانسه 1/9 5 فرانسه 3/6 انگلیس 7/4 6 انگلیس 4/5 سوئیس 7/3 7 روسیه 6/4 كانادا 0/2 8 ایتالیا 6/2 بلژیك 7/1 9 سوئیس 3/2 هلند 7/1 10 اسپانیا 1/2 ایتالیا 7/1 11 كانادا 8/1 استرالیا 4/1 12 كرة جنوبی 8/1 اسرائیل 1/1 13 هلند 6/1 روسیه 1/1 14 هند 4/1 سوئد 9/0 15 سوئد 4/1 اسپانیا 5/0  چنین مدلی كه براساس شاخصهای اختراعات و انتشارات می‌باشد و زمانی كه از آن برای بررسی فناوریهای رایج امروزی مانند بیوتكنولوژی یا فناوری میكروسیستمها استفاده ‌شود، نتایج خوبی در برخواهد داشت]9[.  با مقایسة اطلاعات مربوط به اختراعات و انتشارات نانوتكنولوژی (شكل 1) با مدل (شكل2)  مشخص می‌شود كه نانوتكنولوژی به طوركلی فعلاً در انتهای مرحلة (2) یا ابتدای مرحلة (3) می‌باشد. با فرض اینكه این مدل، اطلاعات را به درستی تشریح نماید، حداكثر فعالیت علمی در علوم نانو در 3 تا 5 سال آینده خواهد بود؛ بهره‌برداری عظیم از نتایج آن ممكن است تا 10 سال دیگر به طول انجامد. در یك تخمین اولیه، منحنی نانوتكنولوژی (به عنوان مجموع تمام فناوریهای مقیاس نانو) می‌تواند به عنوان حلقة ارتباط تعدادی از فناوریهای نانو با اهداف و زمان رشد مختلف در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، بازاری بزرگ برای وسایل الكترونیكی نانومتری پیش‌بینی می‌شود، ولی ممكن است 1 تا 15 سال تا ورود آنها به بازار، زمان نیاز باشد، هرچند هم‌اكنون نانوذرات TiO2 به صورت مواد جاذب اشعة UV-B  در كرمهای ضد آفتاب یا نانومواد كربنی برای افزایش مقاومت لاستیكها، مورد استفاده قرار می‌گیرند. هم اكنون حدوداً بیش از یك چهارم تمام اختراعات بر روی وسایل و ابزارآلات متمركز شده است]7[. این امر نشان‌دهندة این دیدگاه است كه نانوتكنولوژی در ابتدای مرحله توسعه فناوری قرار دارد كه اولین هدف آن توسعه ابزار مناسب برای نانوساختارسازی سطوح، تولید نانومواد، آنالیز نانواشیاء و غیره می‌باشد. از نظر بخش صنعتی، مهمترین فناوریها، فناوری اطلاعات(IT)، فناوری دارویی و شیمیایی است. برای بخش اول ابزار ذخیره‌سازی اطلاعات، صفحه‌های نمایش تخت یا كاغذهای الكترونیكی جزء اختراعات مهم محسوب می‌شوند. به علاوه، CMOS گسترش یافته، پردازش اطلاعات در مقیاس نانو و وسایل نمایش یا ذخیره‌سازی اطلاعات نیز جزء این زمینه محسوب می‌شوند. زیرا طبق اطلاعات انجمنهای مواد نیمه‌هادی و سایر پیش‌بینیها ]11و10[ پیچیدگی مداوم مراحل فناوری CMOS به زودی به محدوده نانومتری خواهد رسید. (پیش‌بینی می‌شود كه ابعاد پردازشگرها در سال 2011 به 22 نانومتر برسد.) صنایع نیمه‌هادی با آگاهی از مشكلات آینده، تاكنون به تحقیق برای یافتن راه‌حلهایی جهت گسترش CMOS به مقیاس نانو و ساخت وسایل جدید در این مقیاس دست زده‌اند. در مورد صنایع شیمیایی و دارویی، تعداد زیادی از اختراعات برای یافتن روشهای دارورسانی، تشخیصهای پزشكی، درمان سرطان و غیره به ثبت رسیده‌اند، كه این اختراعات قسمت عظیمی از بازار آینده را در بر خواهند گرفت. اختراعات نانوتكنولوژی در بخشهای دیگر نظیر صنایع هوایی، صنایع ساخت، فرآوری مواد غذایی، اتومبیل‌سازی، پالایش نفت، بازرسی محیط زیست و غیره هرساله با رشد همراه است. اما تعداد مطلق آنها با توجه به عرصه‌های مورد بحث (ابزارسازی، فناوری اطلاعات، داروسازی و پزشكی) اندك است. 2- فعالان جهانی بسیاری از كشورها در علوم و فناوری نانو فعالند. 15 كشوری كه در زمینه انتشار و اختراع بسیار فعال هستند در جدول (1) ذكر شده‌اند. انتشارات ثبت شده طی سالهای 1999-1997 بر حسب كشورهای منتشر كننده تفكیك شده است. داده‌های اختراعات، دورة طولانی را از سال 1991 تا 1999 در بر گرفته و شامل اختراعات ثبت شده در EPO و PCT می‌باشد. اختراعات PCT در WIPO در ژنو جمع‌آوری شده و سپس می‌تواند به هر دفتر ثبت اختراعی در دنیا یا EPO ارسال گردد. اطلاعات متفاوت بین PCT و EPO در این جدول نیامده است. تجزیه و تحلیل مضاعف اختراعات بین‌المللیPCT، انحرافهای آن با تعداد اختراعات EPO اروپا را كاهش می‌‌دهد. به علاوه تعداد بیشتر اختراعات مورد بررسی، ضریب اطمینان آماری در مقایسه كشورها را بالاتر می‌برد.  ایالات متحده، فعالترین كشور در تحقیقات نانو می‌باشد و حدوداً یك چهارم تمامی انتشارات را از آن خود كرده است. پس از آن ژاپن، آلمان، چین، فرانسه، انگلستان و روسیه قرار دارند. این هفت كشور دارای 70 درصد كل انتشارات علمی مربوط به نانوتكنولوژی در جهان می‌باشند. تمامی كشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی دیگر از كشورهای منتخب اتحادیه اروپا (غیر از لوكزامبورگ كه هیچ دانشگاهی در آن وجود ندارد) جزو 50 كشور اول هستند. (كه در این جدول نشان داده نشده‌اند.) سهم چین و روسیه با توجه به حضور آنها در بانك اطلاعاتی SCI بسیار چشم‌گیر بوده و حاكی از حضور مشخص علوم نانو در تحقیقات آنها می‌باشد. جدول مشابهی نشانگر تعداد اختراعات در EPO بر حسب كشورها می‌باشد. مقایسه كشورهای فعال در امر انتشار با كشورهای فعال در امر اختراع، نشان دهنده این است كه 15 كشور اول در هر دو مورد مشتركند. به هر حال دامنه اختلاف بین این كشورها مشخصاً وسیعتر می‌باشد، مثلاً انتشارات ایالات متحده 1619 برابر كشور پانزدهم یعنی سوئد می‌باشد، اما اختراعات ثبت شده‌اش 84 برابر این كشور است.  فهرست مقالة ویژه: پیش‌بینی پیشرفت نانوتكنولوژی با كمك شاخصهای علم و فناوری.. 1 مركز جدید نانوتكنولوژی ارتش آمریكا 11 همكاری تایوان با كانادا در زمینة نانوتكنولوژی.. 14 گزارشی از شركتهای نانوتكنولوژی ژاپن.. 16 تلاش برای توسعة نانوتكنولوژی در اروپا 18 سرمایه‌گذاری در نانوتكنولوژی.. 18 امتیازی برای ساخت حسگرهای زیستی.. 20 اولین نمایشگاه بین‌المللی نانوتكنولوژی در سوئیس…. 21 اندازه‌گیری؛ چالشی در نانوتكنولوژی.. 23 ذخیرة 250 ترابیت در یك اینچ مربع. 25 حسگرهای هیدروژنی جدید. 27 تولید هزاران كیلو نانوذرات در یك شركت نانومواد. 28 دو موفقیت بزرگ در ترانزیستور تك سلولی.. 30 تهیة زیروژلهای كروموفوریك…. 32 توسعة كریستال فوتونیك…. 34 انستیتو نانوتكنولوژی نظامی.. 35 اختراع ابزار آشكارسازی DNA با درجة تفكیك بالا.. 42

 • دانلود اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان و راهکارهای برطرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عمی

  آنها در قالب یک,اقدام پژوهی,بررسی مشکلات,برطـــرف نمودن,پژوهش عملــی,دانش آموزان و راهکارهای,رفتاری و اخلاقـــی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان و راهکارهای برطرف نمودن آنها در قالب…

 • دانلود کاربردی ترین فایل های آموزش فلوئنت و گمبیت به زبان فارسی

  فلوئنت و گمبیت به زبان فارسی,کاربردی ترین فایل های آموزش کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود کاربردی ترین فایل های آموزش فلوئنت و گمبیت به زبان فارسی میباشید. دانلود فایل این فایل ها آموزش فلوئنت…

 • پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990

  پرسشنامه,پرسشنامه مهارت های ارتباطی,پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990,مهارت های ارتباطی بارتون 1990 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 میباشید. دانلود فایل پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 روایی:دارد پایایی:دارد…

 • گزارش كارورزی شبكه بهداشت و درمان

  بهداشت مواد غذایی,سازمان انتقال خون,شبكه بهداشت و درمان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش كارورزی شبكه بهداشت و درمان میباشید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                                                                                          صفحه چكیده                                                                                                                    فصل اول : معرفی و تاریخچه                                                                                     1…

 • نمونه سوال پایان ترم ادبیات معاصر دانشگاه آزاد ارومیه

  ادبیات معاصر,پایان ترم,دانشگاه آزاد ارومیه,نمونه سوال کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نمونه سوال پایان ترم ادبیات معاصر دانشگاه آزاد ارومیه میباشید. دانلود فایل نمونه سوال پایان ترم ادبیات معاصر دانشگاه آزاد ارومیه رشته ادبیات فارسی

 • برطرف کردن اختلال خواندن دانش آموزان

  برطرف کردن اختلال خواندن,برطرف کردن اختلال خواندن دانش آموزان,دانش آموزان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام برطرف کردن اختلال خواندن دانش آموزان میباشید. دانلود فایل برطرف کردن اختلال خواندن دانش آموزان فهرست مطالب چکیده: 11 اقدام…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق معیارهای عملکرد جامع

  پیشینه تحقیق,مبانی نظری,معیارهای عملکرد جامع کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق معیارهای عملکرد جامع میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا…

 • تحقیق مساجد كرمان

  Kerman mosques,آستانه شاه نعمت الله ولى,امامزاده حسین,چله خانه,حرم بقعه,رواق شاه عباسى,صحن اتابكى,صحن حسینیه,صحن میرداماد,صحن وكیل الملكى,قبه سبز,كلیساى كرمان,مساجد كرمان,مسجد پامنار,مسجد جامع,مسجدامام ملك,مقبره خواجه اتابك کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق مساجد كرمان میباشید. دانلود فایل…

 • مقاله درباره راه کارهای اندازه گیری شاخص های بهره وری

  ارزش افزود,ارزش ستانده,ارزش موحودی سرمایه,اهمیت بهره وری,تاریخچه بهره وری,تشکیل سرمایه,تعریف بهره وری,تولید,جبران خدمات کارکنان,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,درباره راه کارهای اندازه گیری شاخص های بهره وری,سطوح بهره وری,شاخص های تعدیل,مدیریت بهبود بهره وری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده…

 • دانلود سازمان 77 ص

  تحقیق سازمان 77 ص,دانلود سازمان 77 ص,سازمان 77 ص,مقاله سازمان 77 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود سازمان 77 ص میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات :…

 • پاورپوینت جامع و کامل کل کتاب مبانی سازمان و مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان

  پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت تالیف دکتر علی رضائیان,دانلود پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,دانلود پاورپوینت کل شانزده فصل کتاب مبانی سازمان و مدیریت تالیف دکتر علی رضائیان,دانلود پاورپوینت کل کتاب مبانی سازمان و مدیریت تالیف دکتر علی…

 • مقاله در مورد مدیریت کیفیت

  پیشینه,تولیدات داخلی,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رقیب,زمان,سازمان بین المللی استاندارد,سیستمی فرایندی,صاردات,فن اوری اقتصادی,کالا,مدیریت کیفیت,مدیریتی سازمانی,هزینه,واردات کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله در مورد مدیریت کیفیت میباشید. دانلود فایل *مقاله در مورد مدیریت کیفیت* پیشینة مدیریت كیفیت:…

 • دستورالعمل ترکیب بارها در طراحی ساختمانهای متعارف به روش حالت های حدی

  بار باد,بار جانبی فرضی ناشی از نواقص هندسی اولیه,بار خودکرنشی از قبیل اثرات تغییر دما نشست پایه ها و وارفتگی,بار قائم زلزله برای بالکنها و پیش آمدگی های طره,بار ناشی از سیال با فشار و ارتفاع حداکثر مشخص,بار ناشی از…

 • دانلود تعریف کسب و کار 36 ص

  تحقیق تعریف کسب و کار 36 ص,تعریف کسب و کار 36 ص,دانلود تعریف کسب و کار 36 ص,مقاله تعریف کسب و کار 36 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تعریف کسب و کار 36…

 • گزارش كارآموزی شركت کامپیوتری

  تصحیح عامل توان,رده بندی منابع تغذیه,كارآموزی شركت کامپیوتری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش كارآموزی شركت کامپیوتری میباشید. دانلود فایل مقدمه واحد کارآموزی یکی از مهمترین واحدهای درسی است که دانشجویان ملزم به گذراندن این…

 • فایل اتوکد مجتمع اموزش و رفاهی دختران

  پروژه اتو کد,مجتمع اموزش و رفاهی دختران کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فایل اتوکد مجتمع اموزش و رفاهی دختران میباشید. دانلود فایل  پلان اتوکد مجتمع اموزش ورفاهی دختران نقشه ها مربوط به مکان یابی فضاها…

 • کتاب اموزش word

  اموزش word کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب اموزش word میباشید. دانلود فایل کتاب اموزش wordتقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی…

 • دانلود تحقیق بررسی سیستم حسابداری اداره آموزش و پرورش شهرستان ایذه

  اداره آموزش و پرورش شهرستان ایذه,بررسی سیستم حسابداری,دانلود تحقیق کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق بررسی سیستم حسابداری اداره آموزش و پرورش شهرستان ایذه میباشید. دانلود فایل موضـوع: بـررسی سیستم حسـابـداری اداره آموزش و…

 • مبانی نظری و پیشینه پروژه های علمی و مهارت های فرایندی

  مبانی نظری و پیشینه پروژه های علمی و مهارت های فرایندی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه پروژه های علمی و مهارت های فرایندی میباشید. دانلود فایل بصورت فایل ورد همراه با…

 • مشکلات و معضلات جوانان در جامعه

  مشكلات اقتصادى و شغلى جوانان در جامعه,مشکلات جوانان در جامعه,معضلات جوانان در جامعه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مشکلات و معضلات جوانان در جامعه میباشید. دانلود فایل مشکلات و معضلات جوانان در جامعه مقدمه الحمد…

 • مقاله ریشه‌های فقر و فساد

  ریشه‌های فقر و فساد,مقاله ریشه‌های فقر و فساد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله ریشه‌های فقر و فساد میباشید. دانلود فایل مقاله ریشه‌های فقر و فساد برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت…

 • چگونه می توانم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب دانش آموزان را در درس املاء بهبود بخشید

  چگونه می توانم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب دانش آموزان را در درس املاء بهبود بخشید,می توانم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب دانش آموزان را در درس املاء بهبود بخشید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با…

 • تقویت کننده سیگنال

  پروژه,پژوهش,تحقیق,تقویت سیگنال,تقویت کننده,تقویت کننده سیگنال,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سگنال,مقاله,نویز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تقویت کننده سیگنال میباشید. دانلود فایل تقویت کننده سیگنال دایره های عدد نویز در بسیاری از تقویت كننده های RF، برای تقویت…

 • مقاله بررسی بتن و فولاد

  بتن,بررسی بتن و فولاد,تحقیق بررسی بتن و فولاد,دانلود تحقیق بررسی بتن و فولاد,فایل بررسی بتن و فولاد,فولاد,مقاله بررسی بتن و فولاد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله بررسی بتن و فولاد میباشید. دانلود فایل مقاله…

 • کتاب شما هم می توانید پولدار شوید

  شما هم می توانید پولدار شوید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب شما هم می توانید پولدار شوید میباشید. دانلود فایل کتاب (شما هم می توانید پولدار شوید) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز…

 • دانلود تحقیق عوامل و نشانه های فوران 51 ص

  تحقیق عوامل و نشانه های فوران 51 ص,دانلود عوامل و نشانه های فوران 51 ص,عوامل و نشانه های فوران 51 ص,مقاله عوامل و نشانه های فوران 51 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق…

 • پرسشنامه مقیاس عشق

  پرسشنامه مقیاس عشق,مقیاس عشق کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه مقیاس عشق میباشید. دانلود فایل پرسشنامه مقیاس عشق روایی مقیاس عشق به کمک یک نمونه 220 نفری از دانشجویان دوره اول دانشگاه نورس ایسترن با…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سیبک

  پروژه کارافرینی کارگاه تولید سیبک,توجیه اقتصادی کارگاه تولید سیبک,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید سیبک,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید سیبک,سیبک,طرح توجیه فنی کارگاه تولید سیبک,طرح توجیهی کارگاه تولید سیبک,کارآفرینی کارگاه تولید سیبک,کارگاه,کارگاه تولید سیبک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با…

 • دانلود حمل و نقل 36 ص

  تحقیق حمل و نقل 36 ص,حمل و نقل 36 ص,دانلود حمل و نقل 36 ص,مقاله حمل و نقل 36 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود حمل و نقل 36 ص میباشید. دانلود فایل فرمت…

 • پاورپوینت مدیریت خطوط کالا، نام های تجاری و بسته بندی (فصل پانزدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر )

  تجزیه و تحلیل خط کالا,تصمیمات درباره ترکیب کالاها,تصمیمات درباره خط کالا,دانلود پاورپوینت مدیریت خطوط کالا,دانلود پاورپوینتهای کتاب اصول بازاریابی کاتلر,سطوح پنج گانه یک کالا,سلسه مراتب کالا,طبقه بندی کالاها,طول,عرض ترکیب کالا و طول خط کالای محصولات پی اند جی,فصل پانزدهم كتاب…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *