کارآموزی عمران – شركت چكاد افزار گلستان

کارآموزی عمران شركت چكاد افزار گلستان,گودبرداری محل زیرزمین,مراحل اجرایی ساختمان
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کارآموزی عمران – شركت چكاد افزار گلستان میباشید.

دانلود فایل

انواع ساختمان : انواع ساختمان از نظر سیستم، باربری قطعات ساختمان و نوع مصالح به كار رفته در سیستم باربر ساختمان آنها را به پنج قسمت تقسیم می شود : 1- ساختمان با مصالح بنایی یا ماسونری یا ساختمان با دیوار باربر :     دراین نوع ساختمان ها باربرهای كف و سقفها و دیوارها به دیوار منتقل شده و از دیوار به پی و از آنجا به زمین انتقال می یابد به همین خاطر این گونه ساختمان ها به ساختمان های با دیوار باربر نیز موسوم اند.     از نظر مصالح دیوار باربر دیوارهای آجری، دیوارهای سنگی و دیوارهای با بلوك سیمانی را می توان نام برد. دیوارهای خشتی و گلی هم در بعضی از روستاهای دوردست هنوز كاربر دارد كه چون مقاومت چندان برابر زلزله ندارند در حال منسوخ شدن بوده و ساخت آنها توصیه نمی گردد مگر در موارد خیلی ضروری و آن هم با ایجاد تسهیلات لازم.     بر طبق آئین نامه ماده 2800 (طرح ساختمان در برابر زلزله) به علاوه ی طبقه زیر زمین می توان ساخت و چنانچه تعداد طبقات بیشتر باشد مجاز به ساخت این گونه ساختمان ها نیست. 2- ساختمان های اسكلت بتن مسلح :     در این جا مانند قابهای فلزی بار توسط قاب عمل می شود. فقط جنس قاب از بتن مسلح می باشد منظور از بتن مسلح بتنی است كه در داخل آن به تعداد لازم و كافی میلگردها كار گرفته شده و هر دوی مصالح (بتن و میلگرد) در مقاومت قطعه در برابر بتنهای فشاری مقاومت می نماید البته بتن در برابر تنشهای كششی مقاومت كرده و گاهی در مقابله با تنشهای فشاری هم با بتن مشاركت می كند. مراحل اجرایی ساختمان :     اجرای یك ساختمان را می توان به سه مرحله عملیات خاكی، سفت كاری و نازك كاری تقسیم نمود.     عملیات خاكی شامل پیاده كردن نقشه تسطیح زمین، پی كنی، گود برداری، حفر چاه های فاضلاب و از این قبیل كارها می باشد . سفت كاری :     اصولاً به اجرای اسكلت بندی ساختمان مربوط می شود. كه شامل پی سازی، دیوار چینی، عایق كاری، اسكلت بندی و ستون، تیرریزی اجرای سقف شیب بندی و از این قبیل مسائل می باشد. نازك كاری :     شامل كارهایی از قبیل اندودها، سفید كاری، كاشی كاری، سنگ نما، فرش كف ، موازییك یا سنگ پلاك، نقاشی، در و پنجره ، نماسازی ، شیشه ، لوله كشی ، نصب ادوات برقی و مكانیكی و سایر موارد تا تشكیل ساختمان خواهد بود. پیاده كردن نقشه و عملیات خاكی :     اولین مرحله از اجزای ساختمان، پیاده كردن نقشه می باشد كه عبارت است از انتقال اندازه های روی نقشه در روی زمین با ابعاد و مقیاس طبیعی. معمولاً نقشه پی كنی یا پی سازی را در روی زمین پیاده می نمایند بهتر است قبل از پیاده كردن نقشه روی زمین مورد احداث تسطیح گردیده و كلیه مواد و خاكهای زائد و نباتی وریشه های احتمالی گیاهان، برداشته و از محل كارگاه خارج گردد. پیاده كردن نقشه را می توان به دو صورت انجام داد : 1-با استفاده از دوربین نقشه برداری برای ساختمان ها با پلان بزرگ و متنوع 2-با استفاده از متر و طناب برای ساختمان های معمولی در اینجا فقط روش استفاده از متر و طناب برای پایده كردن نقشه شرح داده می شود: برای پیاده كردن نقشه وسایل مورد نیاز برای كار شامل متر، طناب میخ چوبی و گچ می باشد در صورتی كه زمین دارای شیب باشد به شمشه، تراز و شاقول نیز نیاز می باشد. منظور پیاده كردن زوایای قائمه در روی زمین است كه با استفاده از قضیه فیثاغورت در زمین مثلث قائم الزاویه عمل پیاده كردن نقشه را انجام می دهیم . در مثلث قائم الزاویه مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر :     حال اگر مثلثی داشته باشیم كه طول و عرض اضلاع آن 5 متر و دیگر اضلاع آن 3 و 4 متر باشد ، مثلث حتماً قائم الزاویه خواهد بود. زیرا روش كار بدین صورت است كه : یك محور مشخص را در نظر می گیریم بنابراین سه ضلع ساختمان معلوم و مشخص است كه این محور را به وسیله میخ كوبی در دو انتهای آن و طناب كشی مشخص می كنیم.     از یك نقطه معلوم A در روی یك محور كه یك گوشه از كار می باشد، شروع می كنیم در این نقطه A میخ چوبی كوبیده و به دور آن طناب كشی نموده و یك سرطناب را در امتداد AB قرار داده و طرف دیگر طناب را در امتداد حدود عمود بر ان قرار می دهیم.     از نقطه A به ول دقیق 4 متر در امتداد ثابت AB علامتگذرای می كنیم (نقطه B) سپس از نقطه A روی طناب و در امتداد AC به طول دقیق 3 متر علامت می گذاریم. (نقطه C) طناب را در امتداد AC آنقدر جابجا می كنیم تا فاصله BC دقیقاً 5 متر شود در این صورت محور AC عمود بر محور AB خواهد بود و زاویه قائمه ABC پیاده شده است به همین ترتیب می توان ساختمان را پیاده نمود. برای كنترل از صحت پیاده شدن بایستی مستطیل پیاده شده را در نظر گرفت و قطرهای اصلی آن را اندازه گرفته كه بایستی با هم برابر باشند. چنانچه برابر بود عملیات به درستی انجام شده و در غیرن این صورت بایستی مجدداً كنترل شود.     نقشه های ساختمان معمولا در دو جهت عمود بر هم محوربندی شده اند كه این محورها در یك جهت با اعداد و در دو جهت عمود با حروف مشخص شده اند. هدف از پیاده كردن نقشه تعیین محل این محورها در روی زمین است كه به توجه به ابعاد پی كنی و پی سازی و غیره این محورها برای پی كنی ، پی سازی نصب صفحه، ستون نصب ستون و دیوار چینی به كار می آید و چون در هنگام پی كنی این محورها از بین می روند، لذا آنها را تا فاصله 2 الی 3 متر به جلو و خارج انتقال داده میخ كوبی می نمایند تا در مواقع لزوم دیگر بتوان با استناد به آنها كارها را انجام داد . مسأله دیگر این است كه از نظر كارهای ارتفاعی بایست یك نقطه ثابت و مشخص در روی زمین در نظر گرفت كه ارتفاع بقیه نقاط ساختمان سازی نسبت به آن سنجیده شود ، این نقطه مشخص كه به نمال می تواند با مشخص كردن محلی از دیوار همسایه باشد، با بتن ریزی با ابعاد دلخواه مثلاً 20*20 در 40 سانتی متر در نقطه خارج از ساختمان تعیین نمود. عملیات خاكی در ساختمان شامل موارد زیر است : 1- برداشت خاكهای زائد و نباتی و ریشه كنی درختان و گیاهان و خارج نمودن آنها از محل مورد احداث 2- تسطیح و رگلاژ و در صورت لازم غلطك زنی و كوبیدن 3- پی كنی جهت اجرای فنداسیون (پی) 4- گودبرداری محل احداث زیرزمین 5- كانال كنی برای محل احداث كانال های تأسیسات 6- حفر چاه های فاضلاب 7- خاك ریزی كف اتاقها به میزان لازم در طبقه مجاور زمین طبیعی (طبقه همكف) با خاك مناسب و كوبیدن آنها با وسائل مناسب. گودبرداری محل زیرزمین :     به طور كلی از نظر اقتصادی و گودبرداری ها و پی كنی ها بایستی با وسایل و ماشین آلات گودبرداری مكانیكی انجام بپذیرد ولی در كارهای معمولی و كوچك ممكن است استفاده از ماشین مقرون به صرفه نباشد و انجام آن با وسایل دستی اقتصادی ترمی باشد.     مسأله ای كه در گودبرداری ها چه به صورت دستی و چه به صورت ماشینی را باید در نظر گرفت كه خارج كردن خاك حاصل از حفاری به بیرون است.     در پی كنی های انجام شده حداكثر ارتفاعی را كه می توان خاك را با وسایل بالا پرتاب نمود 2 متر است، لذا چنانچه عمق گودبرداری بیش از 2 متر باشد خاك برداری بایستی همانند شكل زیر به صورت پله به پله صورت گیرد تا بتواند با انتقال خاك از یك ارتفاع به ارتفاع دیگر خاك را از داخل گودال خارج نماید .     در گود برداری هایی كه با ماشین انجام می شود سطح شیب داری در مدخل گود ایجاد می شود تا محلی برای عبور كامیون جهت حمل خاك به خارج از گود به وجود آید . پی كنی :‌ پی كنی جهت ایجاد فنداسیون ( پی ، شالوده ، فونیزه ) در داخل زمین ایجاد می شود . پی كنی به توجه به نقشه های اجرایی و ابعاد پی ها و با در نظر گرفتن قالبها می باشد . مثلاً اگر قالب پی آجری به ضخامت  سانتی متر باشد چنانچه مربعی به ضلع 150 سانتی متر باشد اگر از هر طرف 15 سانتی متر جهت قالب بندی در نظر بگیریم ، بایستی ابعاد 180در 180 سانتی متر حفاری گردد . پی سازی :     نقش پی در ساختمان تحمل بارهای وارده از ساختمان و انتقال آن به زمین زیر آن است . بنابراین پی ساختمان بایستی دو خصوصیت زیر را دارا باشد . 1- جنس پی و نوع آن و ابعاد آن بایستی طوری باشد كه خود بتواند بارهای وارده را با اطمینان كامل تحمل نماید . 2- ابعاد پی به ویژه طول و عرض آن باید به گونه ای باشد كه بتواند با ایمنی كافی بار وارده را با توجه به مقاومت خاك به زمین انتقال دهد . بر حسب نوع ساختمان و خاك محل و موارد دیگر ، پی ساختمان را به صورت غیر مسطح و مسطح می توان ساخت . پی های غیر مسلح :     این نوع پی ها معمولاً برای ساختمان های با مصالح بنایی ( دیوار باربر ) كاربرد دارد، از نقطه نظر مصالح به كار رفته انواع و اقسام مختلف دارد . شفته ریزی : شفته مخلوطی است از خاك محل ، شن و ماسه ، آهك و آب پی های مسلح :‌     پی های بتن مسطح برای تحمل بار دیوارها و ستون های بتنی به طور كلی برای انواع ساختمان ها كاربرد دارد و بسته به وزن طبقات ( تعداد طبقات ) و موقعیت آن در روی زمین و همچنین جنس و مقاومت خاك از یكی از انواع متداول فنداسیون های بتن مسطح می توان استفاده نمود .     نحوه عمل فن ها از این قرار است :     بار وارد بر آن را در روی یك سطح نسبتاً بزرگ خاك توزیع می نماید و در نتیجه شدت تنش وارده ( نیرو بر واحد سطح ) را كامل داده ،‌ تا خاك بتواند در كمال اطمینان وزن وارده را تحمل نماید . به عنوان مثال اگر مقاومت مجاز 2 كیلوگرم بر سانتی متر مكعب باشد و ستونی با مقطع 20*20 وزن 40 تن را بخواهد تحمل نماید تنش وارد بر ستون 100 كیلوگرم بر سانتی متر مكعب فرو می رود كه اگر بخواهیم ستون را مستقیماً در روی زمین قرار دهیم و خاك تحمل نكرده و ستون در زمین فرو می رود بنابراین بار 40 تن را باید بر روح سطح بزرگتری كه همان سطح پی است را توزع نمود تا تنش وارده به خاك از مقاومت پی مجاز آن كمتر شود و زمین بتواند آنها را تحمل نماید . انواع فنداسیون های گسترده بتون مسلح :‌ 1- پی های منفرد :‌ این فونداسیون ها بار تنها یك ستون را تحمل می كند . 2- پی های مركب ( چند ستونی ) :     این فونداسیون ها بار 2 یا چند ستون را تحمل می كند .     این فونداسیون ها موقعی به كار می روند كه معمولاً پی ها نزدیك به هم و عملاً در یكدیگرند تداخل نموده و یا خیلی نزدیك هستند . 3- پی دیوار ( نواری ) :     این نوع پی ها معمولاً بار دیوارهای پیوسته بتنی و یا دیوارهای با مصالح بنایی یك ساختمان را تحمل می نمایند . گاهی در زیر ستون های كناری در مجاور ساختمان های دیگر نیز از این نوع پی استفاده می شود . 4- پی های كنسولی :‌     این گونه پی ها در خطوط مجاور سایر ساختمان ها به كار می رود كه با تركیب با پی منفرد با ستون وسط جمعاً تشكیل پی های باسكولی را می دهند . 5- پی های حصیری یا شناور یا پی رادی ژنرال Raft Footing :     بار ستون های متعدد و دیوارها به طور كل وزن كل ساختمان را تحمل كرده و به صورت یك دال پیوسته عمل می كنند تا بارها را در یك مساحت بزرگ پخش نماید . آرماتور گذاری :     آرماتور به صورت میله گرد فولادی به قطرهای 6 الی 40 سانتی متر در بازار موجود هستند .     سطح جانبی میله گرد ممكن است صاف بوده كه به آرماتور ساده مرسوم است و یا اینكه به صورت آج دار باشد . آرماتورهای ساده و صاف علامت Q فی و آرماتورهای آج دار با علامت Q نمایش داده می شود .     میله گردهای به قطر 6 و 8 و گاهی 10 میلی متری به صورت كلاف ولی نمره های بالاتر به صورت شاخه های 12 متری تولید می شود میله گردهای تولید كارخانه ذوب آهن اصفهان به سه نوع هستند . – میله گرد نوع A-I :     از نوع ساده با سطح صاف و فولاد نرمه با مقاومت تسلیم حداقل 2400 كیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد . – میله گرد نوع A-II :     آج دار با مقاومت تسلیم حداقل 3000 كیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد . – میله گرد نوع A-III :     آج دار با مقاومت تسلیم 4000 كیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد . در بتن ریزی حجیم :     برای اجرای آرماتوربندی قطعات بتن مسطح بایستی میله گردها را به اندازه های لازم و بر طبق اندازه های نقشه بریده و بر طبق الگوهای ارائه شده در نقشه خم نموده و فرم لازم را به آن بدهند . – برای خم كردم میله گردها از آچار مخصوص F یا گوساله و صفحه فلزی مخصوص كه بر روی میز نصب میگردد ، ‌استفاده نمود. – قبل از مصرف میله گرد باید با برس سیمی آنها را پاك و تمیز نود به طوری كه زنگ زدگی و مواد خارجی از قبیل روغن در روی آن وجود نداشته باشد .     البته مقدار كمی زنگزدگی میله گردها به شرط كه به مرحله خودرگی میله گرد نرسیده باشد اشكالی ندارد . – خم كردن میله گرد به هیچ وجه نباید توسط حرارت انجام گیرد زیرا در اثر حرارت از مقاومت و خواص میله گرد آن كاسته می شود .     آرماتوربند با داشتن نقشه ابتدا برای هر موقعیت میله گرد را به طول مندرج در می آورد فهرست نقشه و به تعداد لازم بریده و سپس با گچ فواصلی را كه در روی نقشه برای قسمتهای مختلف ذكر شده بر روی میله گردها بریده شده علامت گذاری می نماید و سپس با استفاده از ابزار كار لازم كه همان میز كار و آچار F می باشند از محل های علامتگذاری شده فرم های لازم را به میله گردها داده و بر طبق الگوهای ارائه شده آنها را خم می كند . 1- آرماتورهای طول یا راسته : آرماتورهایی اصلی هستند كه به صورت طولی در تیرها ، ستوها و دال ها ،‌ پی ها دیوارها و شناژ ها به كار می روند .     بایستی از آماتور آج دار استفاده شود معمولاً دو انتهای میله گرد قلاب یا خم 90 درجه می شود . 2- خاموت :‌     جهت كلاف كردن آرماتورهای راسته تیرها و ستون ها مورد استفاده قرار می گیرند كه معمولاً به شكل چهار ضلعی می باشند . شكل های چند ضلعی و دایره نیز به ندرت كاربرد دارد .     در ستون ها به ویژه در مقاطع دایره ای شكل گاهی به جای خاموت از كلاف دورپیچ استفاده می شود . خاموت ها معمولا‌ً از میله گردهای 6 یا 8 یا 10 می باشند و جهت سهولت كار از میله گرد ساده استفاده شده تا عملیات خم كردن براحتی صورت پذیرد . دو انتهای خاموت بایستی خم گردد . 3- ادكا :‌     در قطعات خمشی ( تیرها ، داله های سقف ) در بعضی مقاطع همان مثبت و در بعضی مقاطع همان منفی داریم ، بنابراین میله گردهای كنشی ممكن است در قسمت بالا و یا پایین مقطع قرار گیرد .     از این رو میله گرد طولی را در محل های تغییر علامت همان خمش به صورت شكل زیر خم نموده و در داخل كار قرار می دهند كه به آن ادكا میگویند . بتن ریزی :     بتن ( Concrete ) یك حجم سفت سنگ مانند می باشد كه از اتصال مواد غیر فعال یا بی اثر توسط خمیره سیمان و آب به دست می آید . این مواد غیر فعال دانه بندی نام دارد كه از دو قسمت درشت دانه ریز دانه تشكیل گردیده است . بنابراین بتن عبارتست از سیمان دانه بندی ریز دانه بندی درشت و آب . دانه بندی معمولاً‌از شن و ماسه تشكیل می گردد .     شن و ماسه یا به صورت طبیعی از بستر رودخانه ها یا معادل شن و ماسه تامین می گردد یا در كارخانه جات سنگ شكن با شكستن و خرد كردن والك نمودن سنگهای درشت به دست می آید .     مصالح سبك وزن صنعتی و معدنی نیز برای بتن های سبك به عنوان دانه بندی به كار می رود كه درجاهای كه مقاومت مورد نظر نباشد مانند شیب بندی بام و پر كردن فضاهای خالی كاربرد دارد . دیوارها :     امروزه دیوارهای ساختمان معمولاً با آخر ساخته می شود ولی دیوارهای سنگی و بلوك هم تا حدودی كاربرد دارد . چون دیوارهای آجری به طور گسترده ای در ایران رواج دارد لذا جا دارد كه راجع به آن بحث بیشتری صورت پذیرد . قبل از وارد شدن به بحث دیوار مختصری راجع به آجر و اصطلاحات مربوط صحبت می كنیم . دیوارهای بتن مسلح بصورت مختلف در ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرند : دیوارهای حایل ، دیوارهایباربر، دیوارهای  زیرزمین ، دیوارهای غیرباربر  ، دیوارهای برشی دیوارهای حایل:   دیواری هستند ازبتن غیر مسلح ،عامل پایداری ومقاومت این نوع دیوار در مقابل فشارهای جانبی وزن دیوار میباشد . دیوارهای باربر:  دیواری كه علاوه بر وزن خودش نیروی خارجی قائمی راكه ناشی از عكس العمل سقف ویا غیره است را حمل می كند. جنس این دیوار می تواند از مصالح بنایی ،بتن مسلح در جا ریخته وپیش ساخته باشد به این دیوارها دیوارهای غلتی نیز میگویند دیوارهای  زیرزمین:  در تعین ضخامت دیوارهای زیر زمین ، علاوه بر نیروهایی كه از طریق اجزای مختلف سازه بر آن وارد می شود باید فشار جانبی ناشی از خاك نیز درنظر گرفته شود .حداقل ضخامت دیوارهای زیر زمین 200میلیمتر است كه در مناطق مرطوب ،حداقل 300 میلیمتر توصیه می شود .به منظور جلوگیری از ورود رطوبت ، قبل از خاك ریزی  سطح دیوارزیر زمین را در طرف تماس با خاك توسط دولا  قیر و گونی عایق می نمایند وروی  عایق یك تیغه آجر به ضخامت 100میلیمتر  اجرا می شود. دیوارهای غیرباربر:  دیوارهای غیرباربرشامل دیوارهای محیطی  ساختمان ،دیوارهای جدا سازداخلی  ودیوارهای دور محوطه می باشد. جنس آن از بتن پیش ساخته و آجر می باشد.آیین نامه بتن ایران حداقل  دیوارهای  غیر باربر را مساوی 100میلیمتر  ولی نه كمتر از یك سی ام فاصله بین اعضایی كه تكیه گاه جانبی دیوار را تشكیل می دهند ،تعیین می كند. •                  دیوارهای برشی:  با نیروی جانبی موثر بریك سازه (در اثر باد وزلزله )به طرق مختلف مقابله می كند.عناصر مقاوم در مقابل نیروهای جانبی بخصوص اگر نیروهای جانبی در اثر زلزله باشد احتیاج به رعایت جزییات خاصی دارد كه شكل پذیری كافی قاب را تامین نماید.باید دقت نماییم كه  دیوارهای برشی در پلان تا حد امكان متقارن باشندومركز ثقل هر طبقه در حوالی مركز صلبیت دیوارهای برشی باشد. دیوارها باید برای بارهای برون محور و هر گونه بار جانبی یا سایر بارهایی كه در معرض آن قرار می گیرند ، طراحی شوند در صورتی كه دیوار تحت بار متمركز قرار گیرد عرض موثر دیوار مساوی با عرض سطح اتكا به اضافه چهار برابر ضخامت دیوار در نظر گرفته می شود برای تامین پایداری ،دیوارها باید به اعضای متقاطع با آنها مانند كفها ،بامها، یا به ستونها ،پایه ها ،پشت بندهای دیوار و  دیوارهای متقاطع وپی ها مهار شوند. وقتی در هنگام محاسبه نیروهای زلزله ضریب كاهشی به علت جذب انرژی در اثر شكل پذیری منظور گردد ،  باید با رعایت جزییات  خاصی از شكل پذیری آن مطمئن شد. یكی از عناصر مقاوم نیروهای زلزله قاب خمشی می باشد كه در آیین نامه های زلزله با نام قاب خمشی شكل پذیر كمترین نیروی زلزله را به خود اختصاص می دهد. ستون : عضوی كه وظیفه حمل نیروی محوری فشاری را دارا میباشد ،ستون میگویند. نسبت ارتفاع به بعد حداقل مقطع آن مساوی ویابزرگتر از 3می باشد. اعضای  فشاری كه نسبت ارتفاع به بعد آنها كوچكتر از 3 باشد ستونك یا پایه خوانده می شود ستونهای بتن مسلح به دودسته ، ستونهای تنگ دار ودورپیچ می باشند.ستونی را كه ابعاد مقطع آن در مقایسه با طولش كم باشد را لاغر میگویند. نكاتی در مورد ستونهای لاغر : ظرفیت فشاری عضو تحت فشار با افزایش ضرفیت لاغری ،كاهش مییابد.در ستونهایی كه از انتقال جانبی دو انتهای آن جلوگیری شده است طول موثر kl  بسته به درجه گیری دو انتهای آن بینl/2  و l میباشد .l  طول واقعی ستون است (1تا 5/. = k ) در ستونهایی كه انتقال جانبی دو انتهای آنها آزاد است طول موثر kl  همیشه از l بزرگتر میباشد وهر چه درجه گیرداری دو انتهای آن كم باشد طول موثر بزرگتر خواهد شد.بار كمانشی قاب مهاربندی شده بمراتب بزرگتر از بار كمانشی قاب مهاربندی نشده میباشد

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توریسم درمانی

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق توریسم درمانی,توریسم درمانی,مبانی نظری,مبانی نظری توریسم درمانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق توریسم درمانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق توریسم درمانی میباشید. دانلود فایل جزئیات: توضیحات: فصل دوم…

 • مبانی نظری و پیشینه فمنیسم

  مبانی نظری و پیشینه فمنیسم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه فمنیسم میباشید. دانلود فایل بصورت فایل ورد همراه با منابع 1- تاریخچه مختصر تکوین نظریه ‏های فمنیستی.. 12 ۲- تعاریف مطرح…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور)

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور),تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور),مبانی نظری,مبانی نظری تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور),مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور) کاربر گرامی هم اکنون…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات الکترونیک

  پیشینه تحقیق,کیفیت خدمات الکترونیک,مبانی نظری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات الکترونیک میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا…

 • پتانسیل کاربرد انرژی خورشیدی در ایران

  انرژی خورشیدی,ایران,برج نیرو,کلکتور کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پتانسیل کاربرد انرژی خورشیدی در ایران میباشید. دانلود فایل در شرایط كنونی، تلاش در جهت خودكفایی و رفع وابستگی های تكنولوژی كشورمان، یكی از مبرمترین وظایف آحاد…

 • بررسی كاربردهای شبكه های حسگر یا سنسور

  حسگر برای محیط زیست,شبكه های حسگر,نیروهای متخاصم کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی كاربردهای شبكه های حسگر یا سنسور میباشید. دانلود فایل كاربردهای شبكه های حسگر یا سنسور شبكه های حسگر می تواند مشتمل بر…

 • پاورپوینت یادگیری و انواع آن

  بررسی یادگیری و انواع آن,پاورپوینت جامع و کامل یادگیری و انواع آن,پکیج پاورپوینت یادگیری و انواع آن,تحقیق یادگیری و انواع آن,دانلود پاورپوینت یادگیری و انواع آن,کاملترین پاورپوینت یادگیری و انواع آن,مقاله یادگیری و انواع آن کاربر گرامی هم اکنون در…

 • نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی

  تحقیقاتی,توافقنامه,مطالعاتی,نمونه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی میباشید. دانلود فایل فایل نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی شامل 8 صفحه می باشد.

 • پاورپوینت برج ایفل

  ایفل امیل,برج ایفل,کوچلن آلفاند,مهندس گوستاو,موریس,نوگوییه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت برج ایفل میباشید. دانلود فایل برج ایفل برج ایفل یکی از نمادهای كشور فرانسه در پاریس است که در خیابان شام‌دو‌مارس واقع شده و…

 • طراحی بالابر مغازه و تحلیل و شبیه سازی آن در Abaqus CAE

  آسانسور,استانداردهای بالابر و آسانسور,بالابر,تحلیل وشبیه سازی درAbaqus CAE,خوردگی وسایش سیم بکسل,سیم بکسل,کابل بالابر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طراحی بالابر مغازه و تحلیل و شبیه سازی آن در Abaqus CAE میباشید. دانلود فایل دراین فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و حل مسئله دانش آموزان

  مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و حل مسئله دانش آموزان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک های فرزند پروری والدین با…

 • بناهای مذهبی 104 ص

  اولین مسجد,بناهای مذهبی,تاریخچه مکانهای مذهبی بعد از اسلام در ایران,تاریخچه مکانهای مذهبی قبل از اسلام در ایران,تیپ بندی مساجد ایران,سیر تحول کلی مساجد بعد از گسترش دین اسلام,طبقه بندی طرح مسجدها,گذری بر اهمیت مکانهای مذهبی,مساجد با ایوان و چهار طاقی,مساجد…

 • دانلود تحقیق بهسازی كاركنان آموزش و پرورش 13 ص

  بهسازی كاركنان آموزش و پرورش 13 ص,تحقیق بهسازی كاركنان آموزش و پرورش 13 ص,دانلود بهسازی كاركنان آموزش و پرورش 13 ص,مقاله بهسازی كاركنان آموزش و پرورش 13 ص کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق…

 • دانلود پاورپوینت زیگورات اور

  برج مطبق هرمی شكل,زیگورات اور,زیگورات معماری مذهبی,ساخت زیگوراتها,سكو یا بنای پله پله ای کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت زیگورات اور میباشید. دانلود فایل زیگورات چیست؟ زیگورات معماری مذهبی ویژه شهرهای عمده بین النهرین(عراق كنونی)…

 • کارآموزی مدیریت انبار و انبار داری

  انبارهای آجری,کارمندان انبار,گروه انبار داران و وظائف آنان,مدیریت انبار و انبار داری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کارآموزی مدیریت انبار و انبار داری میباشید. دانلود فایل انبار داری: انبار داری عبارت است از فعالیت های…

 • پاورپوینت معماری روم شرقی یا بیزانس

  پاورپوینت بیزانس,پاورپوینت روم شرقی,پاورپوینت معماری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت معماری روم شرقی یا بیزانس میباشید. دانلود فایل پاورپوینت معماری روم شرقی یا بیزانس توسط خود سایت سیب فایل تهیه شده ، به دانشگاه ارائه…

 • Photovoltaic (PV) Solar Energy Equipment in Mexico: A Strategic Reference, 2007

  ENERGY,Philip M Parker,Photovoltaic (PV) Solar Energy Equipment in Mexico A Strategic Reference,Renewable Energy,Technique,تجهیزات انرژی خورشیدی,فتوولتائیک کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام Photovoltaic (PV) Solar Energy Equipment in Mexico: A Strategic Reference, 2007 میباشید. دانلود فایل The…

 • بررسی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

  اعضای غیر موظف هیئت مدیره,بررسی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری,عدم‌تقارن زمانی,مالکیت مدیران,مالکیت نهادی,محافظه‌کاری,نظام راهبری شرکت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری میباشید. دانلود فایل بررسی سازوکارهای حاکمیت شرکتی…

 • پاتولوژی استان کرمان

  اقلیم آب و هوای کرمان,باتلاق بافق,باتلاق گاو خونی,تقسیمات سیاسی کرمان,دریاچه جازموریان,كوههای جرپار,كوههای جغتان,كوههای هزار,کرمان,هلیل رود کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاتولوژی استان کرمان میباشید. دانلود فایل پیشینه نام کرمان از نام یکی از ده شاخه…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم اهمالکاری

  پیشینه تحقیق مفهوم اهمالکاری,تحقیق مفهوم اهمالکاری,دانلود مبانی نظری مفهوم اهمالکاری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم اهمالکاری میباشید. دانلود فایل مفهوم اهمال کاری  مانند بسیاری از اصطلاحات روانشناسی، تعریف…

 • پرسشنامه رفتار رانندگی

  پرسشنامه رفتار رانندگی,پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر,رفتار رانندگی,مقیاس رفتار رانندگی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه رفتار رانندگی میباشید. دانلود فایل پرسشنامه رفتار رانندگی پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر در سال ١٩٩٠ و در ساختمان روان شناسی…

 • تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

  تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد میباشید. دانلود فایل تحقیق…

 • دانلود راهنمای تدوین برنامه عملیاتی

  برنامه عملیاتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود راهنمای تدوین برنامه عملیاتی میباشید. دانلود فایل با ارائه این جزوه آموزشی قصد داریم تا ابتدا به بیان تعاریفی در خصوص برنامه¬ریزی، اشكال مختلف برنامه¬ریزی، برنامه¬ریزی استراتژیك…

 • مقاله درباره تاثیر الیاف پروپیلن بر روی خواص بتن های با قدرت زیاد

  الاستیک خطی,الیاف پروبیلن,الیاف پلی پروبیلن,بتن با قدرت زیاد,تاثیر الیاف پروبیلن بروی استحکام بتن,تاثیر الیاف پروپیلن بر روی خواص بتن های با قدرت زیاد 25 ص,خصوصیات بتن با استحکام بالا,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,روش تهیه بتن با استحکام بالا,شکست لاکتیل بتن,مزایا…

 • مبانی نظری ارزش ها

  ارزش ها,مبانی نظری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری ارزش ها میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به…

 • پاورپوینت برسی پدیده روانگرایی

  برسی پدیده روانگرایی,پاور پوینت برسی پدیده روانگرایی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت برسی پدیده روانگرایی میباشید. دانلود فایل پاور پوینت برسی پدیده روانگرایی اسلاید ۱ :  روانگرایی خاکLiquefacti                                                                         پدیده ای است که بدلیل کاهش سختی و…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای تامین مالی و مخارج دولت

  تحقیق روشهای تامین مالی و مخارج دولت,دانلود پیشینه تحقیق روشهای تامین مالی و مخارج دولت,دانلود مبانی نظری روشهای تامین مالی و مخارج دولت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای…

 • پرسشنامه میزان اثر بخشی دوره های کمک های اولی

  پرسشنامه میزان اثر بخشی دوره های کمک های اولی,میزان اثر بخشی دوره های کمک های اولی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه میزان اثر بخشی دوره های کمک های اولی میباشید. دانلود فایل پرسشنامه میزان…

 • پاورپوینت سوره ی نصر

  پاورپوینت,تدبر,سوره,سوره نصر,قرآن,نصر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت سوره ی نصر میباشید. دانلود فایل پاورپوینت سوره نصر به همراه تفسر آیه به آیه و نکات مربوط به سوره شامل معنی سوره و نام های دیگر…

 • دانلود تحقیق خازن در جریان متناوب

  تحقیق خازن در جریان متناوب,خازن در جریان متناوب,دانلود خازن در جریان متناوب,مقاله خازن در جریان متناوب کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق خازن در جریان متناوب میباشید. دانلود فایل فرمت فایل : ورد قسمتی…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *