گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی

حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,شركت سودا شیمی,کاراموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,کارورزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,گزارش کاراموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,مدیریت,مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی میباشید.

دانلود فایل

گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبفصل اول:آشنایی كلی با مكان كارآموزی1ـ پیشگفتار2ـ مقدمه3ـ نمودارسازمان4ـ تاریخچه شركت فصل دوم: اجزای تشكیل دهنده شركتالف: قسمت تولید1ـ كارخانه1ـ1 خط تولید دستگاه تزریق2ـ1 خط تولید دستگاه اكسترودر2ـ انبار1ـ2 انبار مواد اولیه2ـ2 انبار محصولات3ـ امور اداری وكار گزینیب: قسمت بازرگانی1ـ دفتر مركزی1ـ1 قسمت فروش2ـ1 قسمت تداركات3ـ1 قسمت امور اداری فصل سوم : ارزشیابی بخش های مرتبط با رشته كار آموزیالف: ساختار امور مالی شركت:1-    حسابداری صنعتی                  2-حسابداری مالیب:ثبت های حسابداری مربوط به قسمت تولیدی و بازرگانیج: صورت های مالی وتجزیه وتحلیل آن ها1ـ تراز نامه2ـ صورت سود وزیان3ـ صورت سرمایه4ـ صورت تغییرات در وضعیت مالی5ـ توضیحات صورت های مالی فصل چهارم :آزمون آموخته هافرم های كلی صورت های مالی1ـ تراز نامه2ـ صورت سود وزیان ـ گردش حساب سود وزیان انباشته3ـ صورت سود وزیان جامع4ـ صورت جریان وجوه نقد5ـ یادداشت های توضیحی1ـ5 مبنای تهیه صورت های مالی2ـ5 اهم رویه های حسابداری3ـ5 توضیح اقلام مندرج در صورت4ـ5 سایر اطلاعات تعاریف :(تعاریفی از حسابداری) پیوست ها :كلیه اسناد حسابداری مذكور مربوط به قسمت تولیدی وبازرگانی پیشگفتارتاریخچه ی حسابداری:حسابداری درجهان نزدیك به 6000 سال سابقه تاریخی دارد وتاریخ نخستین مدارك كشف شده حسابداری به 3600 سال قبل ازمیلا‌دمسیح برمی گردد. پیشینه حسابداری درایران نیز به نخستین تمدنهایی برمی گرددكه دراین سرزمین پاگرفت ومدارك حسابداری به دست آمده با 25  قرن قدمت، گواه برپیشرفت این دانش درایران باستان است . درطول تاریخ روشهای حسابداری متنوع ومتعددی برای اداره ی امور حكومتی وانجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شده كه در پاسخ به نیازهای زمان،‌ سیرتحولی وتكاملی داشته است.ممیزی املا‌ك درتمدن ساسانی وتكامل حسابداری سیاق برای نگاهداری حساب درآمدومخارج حكومتی دردوران سلجوقیان ونگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق نمونه های بارز وپیشرفته آن است.بااین حال حسابداری نوین( دوطرفه) همانند بسیاری ازدانشهای كاربردی دیگر به همراه ورود فرآورده های صنعتی ورسوخ موسسات وشركتهای خارجی به ایران راه یافت؟ اما عقب ماندگی عمومی اقتصادی،‌فقرعمومی، ناهماهنگی قوانین ومقررات با نیازهای جامعه، ضعف نهادهای حرفه ای وعدم ارتباط حسابداری نوین با حسابداری سنتی ایرانی ازجمله موانع عمده ای بوده است كه اشاعه وپیشرفت حسابداری رادرشور مامحدودوكاربردآن رادرجهت رفع تنگناها ومشكلا‌ت اداره موسسات كاهش داده است تاآنجا كه هنوز هم فواید استقرار سیستم های حسابداری متناسب وكارآمدی كه بتواند بافراهم آوردن اطلا‌عات قابل اعتماد،‌ صحیح وبه موقع،‌تصمیم گیریهای روزمره رامنطقی وبرنامه ریزی عملیات آینده راتسهیل كند كه برای بسیاری از اشخاص مراجع وموسسات ناشناخته مانده است.به رغم این مشكلا‌ت بنیادی درزمینه آموزش حسابداری تلا‌شی بلند مدت ولی باافت صورت گرفته است كه باتدریس رشته حسابداری درمدرسه دارالفنون دردهه 1930  شمسی دردوران ریاست شادروان علا‌مه علی اكبر دهخدا آغاز وبه ایجاد رشته حسابداری دردانشگاه های وموسسات آموزش عالی درسراسر كشور منتهی گشته است.بااین حال كوششی چشمگیر درجهت انطباق مباحث وكاربردهای حسابداری نوین با اوضاع واحوال وشرایط حاكم برجامعه ورفع نیازهای خاص واحدهای اختصاصی درایران كمتر دیده می شود.انتشار متون درسی وكتابهای پایه ومرجع حسابداری دردهه 1320 آغاز وباكوشش های منظم وپیگیر استادانی چون شادروان حسن سجادی نژاد در دهه 1330 تداوم یافت ومعدودی ازاستادان وپژوهشگران حسابداری در دهه های بعدبردامنه وشتاب این حركت افزودند وانتشار كتابهای متنوع ومتعدد حسابهای توسط مولفان ومترجمان مختلف به ویژه درس إلهای اخیرپیامد أین پویش علمی است.ستایش ازتلا‌شگران وتلا‌ش آنان كه براین دانش كه در چهارچوب عوامل محیطی كشور ازجمله: بنیادها وروابط حقوقی واشكال ومناسبات اقتصادی- اجتماعی ونیازهای واحدهای تولیدی وخدماتی واداری تاكید داشته اند.مقدمه :  فعالیت ها ی اقتصادی كه درهركشوری به وسیله ی افراد صاحب سرمایه درقالب بنگاههای اقتصادی انجام می شود.                             به سه قسمت تقسیم می شود:1-شركت های تولیدی                   2-شركت های بازرگانی                          3- شركت های خدماتیهریك ازاین فعالیت ها مستلزم ایجاد سیستم هایی می باشد كه فعالیت اقتصادی موردنظر به صورت منطقی به كار خودادامه دهد.به طور مثال شركت های خصوصی كه فعالیت های تولیدی ویابازرگانی انجام می دهند، احتیاج به سیستم گردش اطلا‌عات فعالیت مربوطه وكنترل های داخلی بر امور پرسنلی وفروش وحسابداری دارند. هریك ازاین  سیستم های كنترل داخلی كاربرد قسمت خاص خودرادارند. به عنوان مثال سیستم پرسنلی جهت كنترل آمدورفت پرسنل وسوابق وپرونده های مربوط به آن ها می باشد ویادرمورد حسابداری ثبت وطبقه بندی فعالیت های شركت وگزارش های مالی برای گردانندگان بنگاههای اقتصادی جهت تجزیه وتحلیل عملكرد آن بنگاه برای اصلا‌ح شیوه های مدیریتی جهت به حداكثر رساندن سودآوری می باشد. برای انجام عملیات روزمره یك واحد تجاری مقدارقابل توجهی ازاطلا‌عات عملیاتی موردنیازاست. مثلا‌برای هریك ازكاركنان سوابق حقوقی مشتمل برارقام استحقاقی،‌كسورومبالغ پرداختی نگه داری می گردد ویاكارمندان قسمت فروش نیازمند هستند بدانند كه چه محصولا‌تی آماده برای فروش هستندوبهای تمام شده وقیمت فروش هریك به چه میزان تعیین شده است وزمانیكه محصولی به فروش می رسد لا‌زم است،‌این رویداد به ثبت برسد.*** همانطور كه ملا‌حظه می شود مقدارزیادی ازاطلا‌عات حسابداری ازنوع عملیاتی است.اطلا‌عات عملیاتی ارقام خام رابرای حسابداری مالی ومدیریت فراهم می كند.هرواحدتجاری معمولا‌ دارای سه نوع اطلا‌عات حسابداری می باشد:1- اطلا‌عات عملیاتی كه مربوط به جزئیات عملیات است.2- اطلا‌عات حسابداری مدیریت كه دردرون واحد تجاری برای كنترل هماهنگی وطرح ریزی مورد استفاده قرارمی گیرد.3-اطلا‌عات حسابداری مالی كه مورد استفاده مدیریت وگروههای ذینفع خارج ازواحدتجاری است. تاریخچه ی شركت:شركت موردنظرسوداشیمی نام داردكه درسال 1375  به ثبت رسیده واساسنامه ی آن شامل انجام كلیه فعالیت های بازرگانی مجازوتهیه وتوزیع وبه عبارت دیگر تولید مواد شیمیایی وپلیمری وبازیافت موادپلیمری می باشد، كه كارخانه ی آن  در نزدیكی شهریارمی باشدوتعداد50 نفر كارگر وكادراداری درآن مشغول كارند، مساحت این كارخانه حدود000/3 متر مربع می باشد كه ازچندین سوله كه به عنوان كارخانه وانبارمواداولیه وكالا‌های ساخته شده است.درداخل یكی ازاین سوله ها 4 دستگاه ماشین تزریق موادپلا‌ستیك وپلیمری باظرفیت های مختلف قرار داردودرسوله ای دیگر چندین دستگاه اكسترودر قراردارد.دریكی دیگر ازاین سوله ها به صورت دوطبقه ساخته شده است،‌قسمت اموراداری وسرپرستی ومدیریت كارخانه وجوددارد وبخش دیگر سوله ای كه انبار قسمت تولید بوده وكالا‌های ساخته شده به آن جا منتقل می شود، درسوله ای دیگر انبار مواداولیه وجوددارد كه كلیه مواد اولیه موردنیاز قسمت تولید درآنجاقراردارد. ضمنا این شركت دارای یك دفتر مركزی بوده كه درتهران واقع شده است كه درآن جا امورمالی واداری وتداركات وترخیص وفروش وجودداردكه هریك ازقسمت های مختلفی تشكیل شده است.- معمولا‌ اكثر كارخانه های تولیدی كه درخارج ازتهران واقع شده اند دفتر مركزی درداخل تهران دارند كه مسئولیت قسمت بازرگانی برعهده ی آن ها می باشد. الف: بخش های مختلف قسمت تولیدی:1- كارخانه:1-1 خط تولید 1 دستگاه تزریق: درقسمت تولید دستگاههای تزریق پلا‌ستیك قراردارند، كه تولیدات مختلفی انجام می دهند و براساس نوع قالب هایی كه به دستگاه تزریق متصل می شوند،‌می تواند وسعت كالا‌های تولیدی وتنوع آن ها راافزایش دادولی درحال حاضر باتوجه به تقاضای كم بازار وشركت های دولتی متقاضی، تولیدات این كارخانه محدود به  بست های مخابراتی هستند كه به وسیله ی آن ها كابل های مخابرات برروی دیوارهای شهر نسب می شودكه شامل سه قسمت می باشد:1 ـ قسمت پایه2ـ قسمت روكش ودوعددپیچ، كه همگی ازموادپلیمری به نام پلی آمید (كه به صورت گرانول برایتولید  استفاده می شود) ساخته می شودوهمچنین ازدیگر تولیدات شركت، سبدهای یك بارمصرف می باشد                                                                                                                               كه مورد استفاده ی آن برای میوه های صادراتی وجابه جایی میوه ها درداخل كشوراست، تولید می شود ومواداولیه       مصرفی برای آنها پلی پروپلین یابه اصطلا‌ح(p.p) نامیده می شود.بست های تولید شده دربسته های 000/1 تایی درداخل جعبه قرارمی گیرندوسپس به انباركالا‌ی ‌آماده برای فروش منتقل می شوند.2-1 خط تولید2دستگاه اكسترودردراین قسمت ضایعات حاصل ازتولید كه اصطلا‌حا راهگاه نامیده می شوند وشكل های نامتفاوتی دارند،‌كه باشكل فیزیكی موجودقابلاستفاده به عنوان مواد اولیه نمی باشندوناگزیر بایستی به صورت گرانول(دانه بندی) دربیایند، بازیافت می شوند تابتوانند دوباره مورد استفاده قرارگیرند وازمسیرهای  قیف مانند دستگاههای تزریق عبوركنند وبه چرخه ی تولید بازگردندلذاآن ها رادرآسیاب به قطعات كوچك تبدیل كرده ودردستگاه اكسترودرقرارمی دهند تاچرخه ی تولید آن ادامه پیداكند.دستگاه اكسترودردستگاهی است دارای سیلندرهای دراز ولوله ای شكل كه درداخل آن ها المنت های مته مانند وجود داردكه این مواد رامجددا ذوب كرده وازسوراخ های انتهای اكسترودر به صورت رشته های باریك ازروی آب عبور كرده ودرانتهای دستگاه به وسیله ی كاترها برش خورده وبه شكل گرانول درمی آیند. ضمنا این دستگاه اقدام به بازیافت مواد تولید ی مستعمل كه جنسآن ها ازپلی آمید می باشدمی كندوبه طریقی كه فوقا توضیح داده شدبه گرونول تبدیل می شوند كه ازكیفیت پایین تری نسبت به مواداولیه یا گرانول نو برخورداند كه ازآن ها برای تولید كالا‌ها با كیفیت پایین تر یادرجه دو استفاده می شود وگاهی اوقات كالا‌ی نوودرجه یك نیز باتركیب10% گرانول های ضایعاتی و90% موادنو درتولید استفاده می شوند.گرانول های تولیدی ازظروف بزرگ به گونی های 25 كیلویی منتقل وسپس بسته بندی شده وبه انبارهای مربوطه منتقل می شوند. 2- انبار1-2 انبارموارداولیه:انبارموارد اولیه كه شامل مواد اولیه مورد مصرف درخط تولید تزریق می باشدكه به صور ت گرانول پلی آمید(p.p) در بسته های 25 كیلویی درانبار مواد اولیه طبقه بندی می شوند وهرگونه خرید ی كه  قالبا صورت گرفته وبه انبار واردشده،‌ رسید انبارآن صادر می شود ودرصورت تحویل مواداولیه به خط تولید برگه ی خروج برای آن صادر می شودوهمانگونه كه درانبارمحصولا‌ت توضیح داده شدثبت موجودی ها به صورت دائمی است. انبار مواد اولیه كه برای خط تولید اكسترودرمورداستفاده قرار می گیرد. شامل راهگاههای ارسالی ازخط تولید دستگاههای تزریق بوده ویامحصولا‌ت دفرمه شده ومستعمل،‌كالاها‌یی كه ازجنس پلی آمیدمی باشند درآن قرارداردكه می توانند به صورت فله ای ویابسته بندی می باشد. سیستم حسابداری:ضرورتهای حسابداری اساسا دركلیه سازمانها مشابه است واین به نوبه خود به تشابه شالوده سیستم هایی انجامیده است كه برای رفع ضرورتهای مزبور طراحی می شود. اكثر موسسات درطول سال عملیات مالی متعدد ومتنوعی راانجام می دهند كه تهیه فهرست كامل این عملیات به قدری مفصل می شود كه نمی تواند برای تصمیم گیرندگان مفید باشد. سیستم حسابداری دریك سازمان استقرار می یابدتاازطریق:الف) ثبت كردن معاملا‌ت روزمره. ب) طبقه بندی كردن این معاملا‌ت به گروه های همگن.ج)خلا‌صه كردن این اطلا‌عات درگزارشهای حسابداری ساعات مورد نیاز رادراختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد. البته جای یادآوری است كه سیستم های حسابداری براساس نیازهای خاص سازمانهای مختلف تغییر می یابند وتعدیل می شودو بدیهی است كه یك شركت بزرگ تجارتی سیستم پیچیده تری ازیك موسسه كوچك خدماتی دارد. استقرار سیستم حسابداری كارآمد دریك سازمان می تواند اطلا‌عات بیشتری رابه سرعت دراختیار مدیران وصاحبان سرمایه قرار دهد ازاین رو داشتن یك سیستم حسابداری موثر كه به وسیله حسابدار متخصص اداره شود اهمیت زیادی برای یك واحد اقتصادی دارد.بعدازاینكه سیستم حسابداری مستقرشد نتایج معاملا‌ت وعملیات مالی در فرمها ومدارك حسابداری ثبت می شود. قلمرو حسابداری:یكی ازالزمات ودرعین حال پیامدهای تكامل حسابداری توسعه نقش حسابداری دراداره ی امور واحدهای اقتصادی اعم ازواحدهای انتفاعی یاغیر انتفاعی است . زیرااعمال مدیریت صحیح وكارآمد وضرروزیان بدون اتكاءواستنادمدوام به اطلا‌عات مالی، ناممكن ویالا‌اقل كم حاصل است واین به نوبه خودحسابداری رااز نقش سنتی خود كه ثبت و گزارش رویداد وفعالیتهای مالی بوده به مبنایی اساسی درتصمیم گیری ارتقاء‌داده است. درسیر شتاب آمیز تكامل حسابداری دردوزمینه پیشرفت چشمگیر دیده می شود.نخست : استفاده بیشتر ازعلوم دیگر وكاربرد فنون وابزارهای نوین برای تهیه وارائه اطلا‌عات مالی بادقت وسرعت هرچه بیشتر.دراین زمینه استفاده روز افزون ازریاضیات كاربردی،‌اقتصاد،‌حقوق وبه ویژه مدیریت وكامپیوتر رادرحسابداری می توان نام برد..دوم: تنوع موضوعات تخصصی حسابداری به شرح زیز قابل یادآوری است.1-حسابداری مالی: كه به تشخیص، ثبت، طبقه بندی ، تلخیص،‌گزارش وتجزیه وتحلیل وضعیت مالی ونتایج عملیات واحدهای اقتصادی می پردازد. 2)حسابدرای مدیریت: آن بخش ازحسابداری است كه اطلا‌عات مورد نیاز مدیریت رابرای برنامه ریزی،‌اداره،‌كنترل عملیات یك سازمان فراهم می آورد.3) حسابداری بهای تمام شده: آن بخش ازحسابداری است كه به تشخیص،‌ثبت،‌تجزیه وتحلیل وگزارش بهای تمام شده محصولا‌ت یا فعالیتهای معین می پردازد به حسابهای بهای تمام شده حسابداری صنعتی نیز می گویند.4) حسابداری دولتی: آن شاخه ازحسابداری است كه به شرح اصول،‌ تشخیص،‌ثبت،‌تجزیه وتحلیل وگزارش وضعیت مالی ونتایج عملیات مربوط به دولت،‌ سازمانهای دولتی،‌شهرداریها وانجام عملیات بعدی برای پیش بینی صحیح اعتبارات دربودجه كشور می پردازد.5)حسابداری داخلی: رسیدگی،‌ارزیابی وارائه گزارش نسبت به عملیات حسابداری وسایر كنترل های مربوط به فعالیتهای یك واحد اقتصادی توسط كاركنان ، حسابرسی داخلی خوانده می شود. واحدحسابرسی داخلی جزء تشكیلا‌ت واحداقتصادی است كه درچهارچوب سیاستهای تعیین شده توسط مدیریت آن واحد انجام وظیفه می كند.6)حسابرسی: رسیدگی های لا‌زم درچهارچوب اصول ورویه های پذیرفته شده حسابرسی وبارعایت الزامات قانونی نسبت به مدارك،‌دفاتر،‌اسناد وصورتهای مالی یك واحد اقتصادی است كه توسط حسابداری درستكار ودارای مهارت وصلا‌حیت حرفه ای ومستقل به منظور اظهار نظر درباره ی درستی قابلیت قبول صورتهای مالی مورد رسیدگی انجام می گیرد به شرط آنكه صورتهای مالی مزبور طبق اصول پذیرفته شده حسابداری وبارعایت الزامات قانونی كشور تهیه وارائه شده باشد.حسابرسان مستقل جزء كاركنان واحدمورد رسیدگی نمی باشند ومعمولا‌ توسط صاحبان واحد اقتصادی وازطریق مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. هدف ازحسابرسی مستقل،‌اظهار نظر نسبت به درستی وقابلیت قبول گزارهاشی مالی تهیه شده توسط مدیریت واحد مورد رسیدگی است.

 • تحقیق در مورد اهمیت معاد

  تحقیق در مورد اهمیت معاد,ضرورت معاد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق در مورد اهمیت معاد میباشید. دانلود فایل  ضرورت معادمساله معاد از دو راه قابل اثبات است نخست از راه عقلى مانند برهان حكمت…

 • جزوه شوفاژ

  انواع رادیاتور ها بر حسب جنس ساخت,انواع رادیاتور ها بر حسب شکل ظاهری,انواع فن کویل ها,بهترین محل نصب رادیاتور,ترمومتر ها,جزوه شوفاژ,رادیاتور,رادیاتور آلومینیومی,رادیاتور پانلی,رادیاتور پره ای,رادیاتور چدنی,رادیاتور فولادی,رادیاتور قرنیزی,شرح انواع سیستم لوله کشی,شیر های ترموستاتیک,فن کویل,گرمایش از کف,گرمایش مرکزی کاربر گرامی…

 • جزوه بسیار کاربردی بازرسی و کنترل کیفیت رنگ و سندبلاست و عایق

  استانداردهای آماده سازی سطح ‏,استانداردهای رنگ,انواع آماده سازی سطح برای رنگ آمیزی ‏,انواع حلالها,انواع رنگها (انواع‎ ‎رزینها)‏,بازرسی آماده سازی سطح ‏,تکنولوژی ساخت,خشک شدن فیلم رنگ,سیستم های رنگ ‏,شرایط مخلوط کردن رنگ ‏,شرایط نگهداری رنگها و حلالها در انبار ‏,شرایط و…

 • پاورپوینت طرح هادی روستای سراب

  پاورپوینت طرح هادی روستای سراب,طرح هادی روستای سراب کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت طرح هادی روستای سراب میباشید. دانلود فایل پاورپوینت طرح هادی روستای سراب فایل پاورپوینت بررسی طرح هادی روستای سراب استان خراسان…

 • گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه

  آموزشگاه,دانلود گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه 111 صDOC,کاراموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه,کارعملی,کارورزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه,گزارش کاراموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه,مدیریت,مدیریت کارعملی در آموزشگاه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در…

 • نگاهی گذارا بر تئوری های مدیریت ورازهای موفقیت بخش تجزیه و تحلیل سیستم ها

  بخش تجزیه و تحلیل سیستم ها,تئوری های مدیریت ورازهای موفقیت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نگاهی گذارا بر تئوری های مدیریت ورازهای موفقیت بخش تجزیه و تحلیل سیستم ها میباشید. دانلود فایل نگاهی گذارا بر…

 • گزارش کارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه

  ارقام مختلف,ارقام مختلف پنبه,پنبه,دانلود گزارش کارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه,کاراموزی بررسی ارقام مختلف پنبه,کارورزی بررسی ارقام مختلف پنبه,گزارش کاراموزی بررسی ارقام مختلف پنبه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه میباشید.…

 • مقاله درمورد تجزیه و تحلیل سیستمها

  SSADM,انبار,پرسنامه کارمندان,تجزیه و تحلیل سیستمها,ثبت کالاهای خریداری شده از شرکت,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سالن بزرگ,سیستم دستی,فروش روزانه هر کالا,هیات مدیره کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله درمورد تجزیه و تحلیل سیستمها میباشید. دانلود فایل *مقاله…

 • پیشینه و مبانی نظری مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی

  مبانی نظری و پیشینه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پیشینه و مبانی نظری مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی…

 • پاورپوینت مشكلات فرهنگی ما ایرانیان

  آرمان گرایی,بلوغ احساسی,تفکر طبقاتی,قانون مداری,مشکلات فرهنگی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت مشكلات فرهنگی ما ایرانیان میباشید. دانلود فایل عناوین اصلی ١.  بلوغ احساسی ۲. محافظه كاری تاریخی ۳. آرمان گرایی و عدم اعتماد به…

 • پاورپوینت استاندارد های معماری و فضاهای ساختمان تجاری

  استاندارد های معماری و فضاهای ساختمان تجاری,پاورپوینت,پاورپوینت استاندارد های معماری و فضاهای ساختمان تجاری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت استاندارد های معماری و فضاهای ساختمان تجاری میباشید. دانلود فایل پاورپوینت استاندارد های معماری و…

 • تحقیق معماری ایران 103 ص

  بررسی معماری ایران,تحقیق در مورد معماری ایران,تحقیق معماری ایران,تحقیق معماری ایران 103 ص,تحقیق و بررسی در مورد معماری ایران,تحقیق و بررسی معماری ایران,دانلود تحقیق معماری ایران,دانلود تحقیق و بررسی معماری ایران,معماری,معماری ایران کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • دانلود عوامل موثر بر فرآیند پوشش كاری

  عوامل موثر بر فرآیند پوشش كاری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود عوامل موثر بر فرآیند پوشش كاری میباشید. دانلود فایل 2 ـ 1 ـ جنس فولاد پایه دراین پژوهش سعی شده از فولادی كه…

 • کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با دفاع مقدس با 167 اساید تصویری(slide show)

  پاورپوینت آموزش آشنایی با دفاع مقدس اساید تصویری,پاورپوینت تمامی جنگ های 8 ساله کشورمان با عراق,قرارداد های بسته شده ما بین دو کشور و عملیات های مختلف جنگی,نقشه های عملیات جنگی مختلف کشورمان با عراق کاربر گرامی هم اکنون در…

 • گزارش كارآموزی ساختمان اسكلت فلزی كمیته امداد امام خمینی (ره)

  اسكلت فلزی,امام خمینی (ره),دانلود گزارش کارآموزی ساختمان اسكلت فلزی پایگاه جهانی سلطانیه,ساختمان,ساختمان اسكلت فلزی كمیته امداد امام خمینی (ره),كمیته امداد,کاراموزی ساختمان اسكلت فلزی كمیته امداد امام خمینی (ره),کارورزی ساختمان اسكلت فلزی كمیته امداد امام خمینی (ره),گزارش کاراموزی ساختمان اسكلت فلزی…

 • بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

  اثرمالكیت سهام مدیرانه,بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی,بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی میباشید. دانلود فایل بررسی اثرمالكیت…

 • پاورپوینت نقد و تحلیل روان شناختانه راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی

  پاورپوینت نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی,تعریف امر به معروف و نهی از منکر,راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر,نقد و تحلیل روان شناختانه ی,نقد و…

 • مقاله درباره ضرورت بازاریابی تك به تك در كسب رضایت مشتری

  ادبیات مدیریت,بازار,بازاریاب,تقاضا,تکنولوژی,تولید انبوه,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رضایت مشتری,سازمان,ضرورت بازاریابی تك به تك در كسب رضایت مشتری,عرضه,فضای انحصاری,کسب و کار,کیفیت,مشتری کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله درباره ضرورت بازاریابی تك به تك در كسب رضایت مشتری…

 • مبانی نظری و پیشینه درباره مصورسازی داده ها و اطلاعات

  اطلاعات,پیشینه,مبانی نظری,مصورسازی داده ها کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه درباره مصورسازی داده ها و اطلاعات میباشید. دانلود فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • مقاله اصول برنامه نویسی اسمبلی

  اسمبلی,اصول,اصول برنامه نویسی اسمبلی,برنامه نویسی,پژوهش اصول برنامه نویسی اسمبلی,تحقیق اصول برنامه نویسی اسمبلی,دانلود تحقیق اصول برنامه نویسی اسمبلی,مقاله اصول برنامه نویسی اسمبلی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مقاله اصول برنامه نویسی اسمبلی میباشید. دانلود فایل…

 • چکیده کتاب های کسب و کار (ساخت کسب و کار فوق العاده)

  7راه کسب بیشترین سود,برایان تریسی,چکیده کتاب های کسب و کار,درآمد با سود بالا,راه های کسب درآمد,کسب درآمد برایان تریسی,کسب درآمدبا سود بالا,کسب و کار میلیونی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چکیده کتاب های کسب و…

 • آماده سازی راه

  REMEDIAL ACTION,آماده سازی راه,رشته كاردانی عمران,عملیات ترمیمی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آماده سازی راه میباشید. دانلود فایل عنوان پروژه: آماده سازی -«(رشته كاردانی عمران)»- - عملیات ترمیمی (REMEDIAL- ACTION) پس از اینكه عامل یا…

 • تحقیق وکیل و وکالت

  تحقیق وکیل و وکالت,دانلود تحقیق وکیل و وکالت,وکالت,وکیل,وکیل و وکالت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق وکیل و وکالت میباشید. دانلود فایل دانلود تحقیق وکیل و وکالت معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل           1.درقرآن  …

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیماری قلبی

  پیشینه تحقیق بیماری قلبی,تحقیق بیماری قلبی,دانلود مبانی نظری بیماری قلبی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیماری قلبی میباشید. دانلود فایل بیماری قلبی بیماری قلبی منجر به مشکلات تندرستی در…

 • تحقیق سقف كرمیت

  سقف پلیمری كرمیت,سقف تیرچه و بلوک كرمیت,سقف كرمیت,سقف کامپوزیت كرمیت کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق سقف كرمیت میباشید. دانلود فایل سقف کُرمیت در سیستم سقف کُرمیت از تیرچه های فولادی با جان باز در…

 • آلودگی فضا

  آلودگی فضا,بی توجهی بشر به طبیعت,خطرات زباله های فضایی,زباله های فضایی,گردش زباله ها در فضا,گسترش آلودگی فضا کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام آلودگی فضا میباشید. دانلود فایل آلودگی فضا ● بی‌توجهی بشر به طبیعت بشر…

 • حمایت از حقوق مالكیت معنوی

  تحقیق حمایت از حقوق مالكیت معنوی,دانلود تحقیق حمایت از حقوق مالكیت معنوی,دانلود مقاله حمایت از حقوق مالكیت معنوی,مقاله حمایت از حقوق مالكیت معنوی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام حمایت از حقوق مالكیت معنوی میباشید. دانلود…

 • پاورپوینت بررسی دستگاه همودیالیز

  دستگاه همودیالیز,زوال کلیوی,فیزیولوژی سیستم کلیوی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی دستگاه همودیالیز میباشید. دانلود فایل فیزیولوژی سیستم کلیوی سیستم کلیوی متشکل از کلیه ها است وفعالیت های زیر را انجام میدهند: .1دفع مواد…

 • چارچوب مبانی نظری وفصل دوم تحقیق سبک های شناختی

  چارچوب مبانی نظری,چارچوب مبانی نظری وفصل دوم تحقیق سبک های شناختی,سبک های شناختی,وفصل دوم تحقیق کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چارچوب مبانی نظری وفصل دوم تحقیق سبک های شناختی میباشید. دانلود فایل مشخصات این متغیر:…

 • پاورپوینت بررسی محاسبات لامبدا

  پاورپوینت,پاورپوینت محاسبات لامبدا,پژوهش,تحقیق,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت محاسبات لامبدا,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,لامبدا,محاسبات,محاسبات لامبدا,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی محاسبات لامبدا میباشید. دانلود فایل پاورپوینت محاسبات لامبدا در 10 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *