گزارش کارآموزی کامپیوتر،شعبه تامین اجتماعی میانه

تامین اجتماعی,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوترشعبه تامین اجتماعی میانه,کاراموزی کامپیوترشعبه تامین اجتماعی میانه,کارورزی کامپیوترشعبه تامین اجتماعی میانه,کامپیوتر,کامپیوترشعبه تامین اجتماعی میانه,گزارش کاراموزی کامپیوترشعبه تامین اجتماعی میانه
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام گزارش کارآموزی کامپیوتر،شعبه تامین اجتماعی میانه میباشید.

دانلود فایل

گزارش کارآموزی کامپیوتر-شعبه تامین اجتماعی میانه در 30 صفحه ورد قابل ویرایش آشنایی با مكان كارآموزی    تاریخچه تامین اجتماعی و ساختار آن:اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری ازحمایتهای تامین اجتماعی را به عنوان یك حق اساسی وهمگانی قلمداد نموده است در واقع تامین اجتماعی به عنوان مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی تلقی گردیده  و برخورداری از آن به منظور بازنشستگی،بیكاری ، از كارافتادگی،بی سرپرستی،حوادث ، سوانح ، خدمات بهداشتی درمانی از ضروریات  خاص محسوب می شود .  در ایران تامین اجتماعی با توجه به سابقه طولانی فعالیت از جایگاه ممتازی برخوردار است .این موقعیت در یك فرایند تكاملی حدود 65 ساله با شروع كار صندوق احتیاط وزارت طرق و شوارع در سال 1309 اغاز گردیدو با تصویب قوانین بیمه های اجباری كارگران در سال 1322 بیمه اجباری كارگران در سال 1331   و تامین اجتماعی در سال   1354 تكامل یافته است.نمودار سازمانی وتشكیلات:نمودار سازمانی تركیب رسمی سازمان را منعكس می كند و می تواند بعنوان یك وسیله با ارزش مورد استفاده قرار گیرد.نمودار سازمانی همچنین می تواند در نشان دادن اختیارات و مسئولیت ها ،فعالیتها و كانالهای ارتباطی موثر واقع شود.نمودار سازمانی مدل تصویری است كه میتواند در تشریح و توصیف و یا روابط سازمانها را یاری دهد.نمودار سازمانی همچنین باید با تغییر واحد های سازمانی و روابط بین آنها تغییر داده شود از مزایای نمودار سازمانی این است كه در تعیین و ارتباط قسمتهایمختلف به عنوان وسیله شناسایی و نیز به عنوان وسیله برقراری ارتباطات و جریان اطلاعات است.نمودار سازمانی نماینگر مقام و مرتبه سازمانی است و به عنوان یك مدل است از فرایند پویای عكس العملهای انسانی است.نمودار سازمانی و تشكیلاتی سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد.سازمان تامین اجتماعی میانه پس از مكانیزه شدن شامل قسمتهای زیر می باشد:درآمد،اجرائیات،بازرسی،بیمه شدگان،نام نویسی،اداری،مالی،فرابری داده ها.وظایف هر كدام از این بخش ها با توجه به هدف برنامه ای كه این قسمت ها نوشته شده است بررسی می گردد.امور بیمه شدگان:واحد بیمه شدگان شامل بخش های بایگانی فنی،كاركرد و ریز دستمزد و بیمه شدگان،بیمه شدگان خاص،كمك های كوتاه مدت و كمك های بلند مدت می باشد.اهداف كلی سیستم شامل موارد زیر می باشد:انجام امور مستمری بگیران شامل صدور احكام ، محاسبات گزارشات مربوطه و  بررسی سوابق و تعیین میزان پرداخت انواع كمك های كوتاه مدت به بیمه شدگان مطابق تعهدات قانونی مر بوطه.بایگانی فنی:امكان ثبت اطلاعات مربوط به پرونده فنی بیمه شده گانی كه سوابق پرداخت حق بیمه آنها از سوی واحد نام نویسی و  حساب های انفرادی به سایر شعب و یا ادارات و مراكز ستادی ارسال و یا بلعكس و اصل می گردد.همچنین این سیستم آمار پرونده هایی كه ارسال و یا واصل شده اند و یا از ردیف بایگانی خارج شده اند را مورد احتساب قرار می دهد.كاركرد و ریز دستمزد بیمه شدگان:دسترس سریع به كاركرد و میزان دستمزد مشمول كسر حق بیمه افراد بیمه شده در هر مقطعی از تاریخ دوران اشتغال جهت ملاحظه و یا مشاهده بیمه شده و همچنین برقراری و پرداخت انواع حمایتهای قانونی و یا استداد و انتقال حق بیمه از مهمترین وظایف این سیستم است.بیمه شدگان خاص:دسترسی سریع به كاركرد و میزان دستمزد بیمه شدگان اختیاری از وظایف این بخش است.كمك های كوتاه مدت:احراز شرایط استحقاق و همچنین تعیین مزد متوسط جهت پرداخت انواع قرامات،كمك ازدواج،بیمه بیكاری و همچنین كلید حمایتهای كوتاه مدت،صدور معرفی به كار و استخدام وضعیت از وظایف این بخش می باشد.كمكهای بلند مدت:برقراری و پرداخت مستمری های بازنشستگی ،از كارافتادگی و غرامت نقص مقطوع و بازماندگان،صدور احكام افزایش سالانه و پرداخت كمك عائله مرزی ،عیدی پایان سال و انجام تسویه حساب از وظایف این بخش می باشد.نام نویسی و حسابهای انفرادی:این قسمت شامل نامنویسی و دفترچه و بخش حسابهای انفرادی(سوابق)می باشد و اهداف آن شامل موارد زیر است:الف)نامنویسی كارگاهب)ثبت و نگهداری سوابق گذشتهج)دریافت و ارسال سوابق بین شعب مختلفد)صدور دفترچه دروان و تامین اعتبارو)استخراج و صدور كارنامه سوابقنامنویسی و دفترچه:اهداف و وظایف این قسمت شامل موارد زیر است:الف)نام نویسی كارگاه؛بیمه شدگان و افراد تبعیب)صدور دفترچه درمان و تامین اعتبارج)تنظیم لیست،آمار و نمودارهای مورد نیاز.حسابهای انفرادی:وظایف این بخش شامل موارد زیر است:الف)ثبت،نگهداری و كنترل سوابق گذشته و جاریب)دریافت و ارسال سوابق بین شعب مختلفج)استخراج و صدور كارنامه سوابقوصول حق بیمه ومطالبات:این قسمت شامل باجه دریافت،بانك در آمد،مطالبات می باشد واهداف كلی آن به قرار زیر است:الف) دریافت لیست وحق بیمه كارگر وصدور فیشب) دریافت چك وصدور فیش وانجام اعلامیه بانكج) انجام محاسبات ریاضی وفنید)اعلامیه بدهیو)امور پیمانكارانباجه دریافت:این بخش وظایف زیر رابر عهده دارد:الف)دریافت لیست كارگاه ها،چاپ خلاصه لیست در پشت لیست،حق بیمه كارگاه ها و صدور برگه پرداخت مربوطهب)ورود كاركرد ماهانه،انجام عملیات فنی،صدور اعلامیه ذیحسابیوصدور برگ پرداخت جهت بیمه شده اختیاریج)ایجاد كسور بازنشستگی وانتقال سوابقد)ارائه لیست دریافتی ها،گزارشات وصولی وكاركرد كارگاه هابانك در آمد:وظایف این بخش به این شرح است:الف)دریافت برگ پرداخت های  حق بیمه ایجاد شده در باجهب)دریافت اطلاعات اعلامیه بانكج) ارائه مغایرت اطلاعات فوقد)ارائه آمار دریافتیو)استنتاج در تشخیص سر فصل حساب هاه)تنظیم وصدور اسناد مالیمطالبات:وظایف این بخش به این شرح است:الف)تكمیل یافته های سازمان،توسط انجام بازرسی و حسابرسیب)محاصبه پرونده كارگاههای حقیقی و حقوقیج)محاصبه پیمان و صدور مفاصا حسابد)نگهداری حساب جاری كارگاهو)ورود و نگهداری بدهی های گذشته كارگاهه)پیگیری مطالبات:مطالبات خود شامل بازرسی، محاسبه پرونده،محاسبه پیمان،پیگیری مطالبات،هیت های تشخیص ،اجرائیات می باشد.بازرسی:اهداف و وظایف این بخش شامل موارد زیر است:الف)برقراری نظم و رعایت اولویت در انجام بازرسی از كارگاهب)تهیه اطلاعات سیستم محاسبه پروندهج)شناسایی كارگاههای جدید از طریق انجام پلاك بردارید)برنامه ریزی عملیات روزانه بازرسیو)فراهم نمودن اطلاعات و ابزار جهت مدیریت ،كنترل و برنامه ریزی بازرسی و مدیریت درخواست های بازرس.محاسبه پرونده:وظایف این بخش شامل موارد زیر است:الف)افزایش سرعت و بالا بردن ظریب دقت در براورد بدهی كارگاهب)ایجاد وحدت رویه در محاسباتج)حفظ سوابق بیمه شدگان بازرسید)تجدید محاسبات براوریو)ثبت و نگهداری مكانیزه پرونده مطالباتیه)تهیه اطلاعات مدیریتمحاسبه پیمان:وظایف این بخش شامل موارد زیر است :الف) افزایش سرعتبالا بردن دقت در برآورد بدهی كارگاهب) ایجاد وحدت رویه در محاسباتج) تجدید محاسبات بر آورید) ثبت ونگهداری مكانیزه پرونده مطالباتیو)افزایش وصولی های سازمانه) تهیه اطلاعات مدیریتپیگیری مطالبات:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف) افزایش وصولی های سازمان با اعلام به موقع بدهیب) صدور مكانیزه اعلامیه، اخطاریه، اجراییهج) ثبت اعتراض كار فرما به بدهید) ارسال پرئنده به هیئت های مطالباتیو)انجام عملیات تقسیط بدهیه) ثبت مراحل  مطالباتی و نگهداری حساب جاری كارگاهز) صدور آخرین صورت وضعیت بدهی كارگاههیت های تشخیص:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف)تخصیص دهی زمان به پرونده های مطالباتیب)نمایش كلیه مراحل كار در دفتر هیئتج) صدور مكانیزه دعوت نامهد) فراهم نمودن اطلاعات مدیریتاجرائیات:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف) افزایش وصولی های سازمان با اعلام به موقع بدهیب) صدور مكانیزه اجرائیهج) انجام عملیات تقسیط بدهید) ثبت  مراحل مطالباتیو) نگهداری حساب جاری كارگاهه) صدور آخرین صورت وضعیت بدهی كارگاهز) فراهم نمودن اطلاعات مدیریتسیستم های پشتیبانی:این بخش كنترل كلیه امور اداری ، مالی ، حقوق و تداركات سازمان و داده های مربوطه و همچنین اخذ عملیات مالی از سایر سیستم ها را به عهده دارد  و شامل حساب داری، انبار ،حقوق و دستمزد ، دبیر خانه ، بانك تعهدات قانونی ،قوانین مقررات ،بودجه، حضور وغیاب و پرسنلی می باشدحسابداری:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف)انجام كلیه امور مربوط به شناسایی و طبقه بندی و ثبت رخداد های مالی در واحد های سازمان وانعكاس آنها در دفاتر وگزارشات حسابداریب)انجام عملیات پایان دوره مالی شامل صدور اسناد تعدیلی و سود وزیان ،اختتامیه وافتتاحیه و تهیه  طراز آزمایش واحد هاج) تهیه صورت مغایرت دفاتر با صورت حساب های ارسالی از بانك.انبار:این بخش شامل موارد زیر است:الف)ثبت اطلاعات مكان های موجود در انبارب)ثبت اطلاعات اسناد  وارده  و صادرهج)تعریف سطوح دسترسی جهت ایجاد اطلاعات مقداری و ریالید)بروز آوری همسالان اطلاعات مقداری و ریالیو)ارائه گزارشات از موجودی و مصرفی كالااموال:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف)ثبت مشخصاتاموال و دارایی های ثابت واحد مربوطهب)انتقال كارت اموال به سایر شعب یا سایر مراكز هزینهج)جستوجوی اموال بر اساس كد عمومی، عنوان مشخصه محل استقرار،شماره پلاك،شماره سند،قسمت یا تاریخ خریدد)تهیه گزارشات مالی از حساب اموال و محاسبه هزینه استهلاكو)سرجمع داری اموال به تفكیك افراد و قسمتهاحقوق و دستمزد:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف)محاسبه حقوق بر اساس پرداخت ،كسور،كاركرد و حقوق انواع استخدامیب)تعریف پرداختی ها و كسورات جدیدج)اعمال تغییرات قوانین در محاسبه انواع پرداختی و كسورد)انجام محاسبات معوقهو) محاسبات صندوق ها،بهره برداری،كارانه،عیدیدبیرخانه:این سیستم عهده دار عملیات مالی مربوط به فعالیت های ذیل می باشد:الف)كمك های قانونی كوتاه مدت و بلند مدتب)برگشت مستمریج)واریز وجوه ارسالی از استاند)تهیه صدور مقایرت دفتر روزنامه بانك تعهدات قانونیو)انتقال وجوه سوابق از سازمان به سایر صندوق هاه)صدور سند حسابداریقوانین و مقررات:این سیتم عهده دار كلیه عملیات ثبت و ذخیره مجموعه قوانین،مقررات،دستور عمل ها،بخش نامه های مختلف سازمان تامین اجتماعی و واحدهای تابعه می باشند.این سیستم دارای امكان وارد كردن اطلاعات و مشاهده و سایر توانمندی هایی مانند انواع جستجو و پاره ای تسهیلات دیگر می باشد.بودجه:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف)انجام كلیه امر مربوط به اعتبارات واحدها و نیز تعیین مانده اعتبار واحد براساس كدهای بودجه ایب)تهیه صورت مقایسه اعتبارات و عملكرد تعیین انحرافهای آنج)مكان پیش بینی بودجه سال آتی و مقایسه آن با عملكرد فعلی واحدحضورو غیاب:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:  و یا ثبت اطلاعات تایمیكس amano.pw الف)ثبت اطلاعات ورود و خروج ساعتهایتوسط اپراتور ،كه در نهایت منجر به محاسبه كاركرد ماهیانه پرسنل خواهد شد.ب)محاسبه كاركرد براساس شیفت كاری یا برنامه كاری ثبت مرخصی ها و ماموریت ها و كنترل آنها توسط سیستم محاسبه غیبت و اعمال ضرایب غیبت،دریافت تاخیر سرویس،ثبت انواع اضافه كاری و محاسبات مربوطه و محاسبه هزینه غذاپرسنلی:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف)ایجاد مشخصات هویتی و استخدامی پرسنل شاغل و غیر شاغلب)صدور احكام پرسنلی،حقوق و افزایشی سنواتی و تاثیر آنها روی آخرین وضعیت پرسنلیج)ایجاد اطلاعات مربوطه به تشكیلاتو)ثبت بخش نامه های صادرهADMINآشنایی با كاربری به نام هنگام نصب اولین نت ور در پایه(ریشه)درخت دایركتوری ایجادAdmin كاربر Accontمی شود. حق مدیریت بر ریشه درخت ،و در نتیجه ، حقوق مدیریت بر كل درخت را دارد.ADminشخصی كه اولین سرویس دهنده نت ور درخت دایركتوری را نصب می كند كلمه رمز وارد سیستم می شود.ADmin را مشخص و به عنوان ADmin را دارد برایAccount قدرت بسیار زیادی دارد شخصی كه این ADmin.Accountچون معمولی نیز داشته باشد.  Account دسترسی به شبكه و انجام كارهای غیر مدیریتی باید  را شناسایی كند .ADmin.Account اجازه ندهید هیچكس كلمه رمز به هنگام نصب اولین سرویس گیرنده ایجاد می شود ، حق ADmin.Accountچون و تمامی سرویس دهندگانNDS مدیریت آن شی  سرویس دهنده درخت دایركتوریدیگری كه نصب می شوند را به دست می آورد.های متصل به آن Volume نیز به نوبه خود حق مدیریت دایركتوری ریشه تمام ADminسرویس دهندگان را به دست آورده و بنابراین قابلیت كنترل تمامی حقوق دایركتوریها و فایلهای كل شبكه را بدست می آورد.مطالبی در مورد بانك اطلاعاتیبانك اطلاعاتی:به مجموعه ای از اطلاعات سازمان یافته كه هدف معینی را دنبال می كنند(كلیه داده ها در یك برنامه كاربردی)اطلاق می شود.مزایای استفاده از بانك اطلاعاتی1.جلوگیری از ذخیره اطلاعات تكراری و صرفه جویی در حافظه2.استفاده موثر و مطلوب از حافظه3.تسریع در ذخیره،بازیابی و ویرایش اطلاعات4.مستقل بودن برنامه های كاربردی از داده ها5.تهیه گزارشهای متنوع و اطمینان به صحت آنها6.مدیریت بهینه اطلاعاتمعایب استفاده از بانك اطلاعاتی1.نیاز به برنامه نویسی های حرفه ای و متخصص جهت تهیه برنامه های كاربردی.2.آسیب پذیر بودن برنامه های كاربردی به گونه ای كه اگر بخشی از برنامه صدمه ببیند ممكن است كل سیستم كار آرایی خود را از دست بدهد.با توجه به مزایا و معایب یاد شده ،اغلب برنامه های كاربردی به صورت بانك اطلاعاتی توسط نرم افزارهایی چون: طراحی و تهیه می شوند.Clipper.Faxpro.Dbase.Paradox.Oracle گزارش کارآموزی کامپیوتر-شعبه تامین اجتماعی میانه در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق شبكه اجتماعی

  چارچوب مبانی نظری,چارچوب مبانی نظری تحقیق شبكه اجتماعی,چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق شبكه اجتماعی,شبكه اجتماعی,مبانی نظری و فصل دوم تحقیق شبكه اجتماعی,و فصل دوم تحقیق کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام چارچوب مبانی نظری…

 • جزوه تخمیر دکتر فرمانی

  جزوه تخمیر,دکتر فرمانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام جزوه تخمیر دکتر فرمانی میباشید. دانلود فایل نکات برجسته و مهم درس تخمیر، مناسب برای کنکور دکتری صنایع غذایی

 • تحقیق روستای هرانده

  اراضی زراعی و باغی,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق در مورد روستای هرانده,خصوصیات كالبدی روستا,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق در مورد روستای هرانده,دانلود مقاله,روستای هرانده,علل و عوامل پیدایش روستا,مراحل توسعه كالبدی روستا,مقاله,هرانده کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام تحقیق روستای هرانده…

 • بررسی جوشكاری با قوس الكتریكی در پناه گاز محافظ

  اصول اساسی جوشكاری با قوس الكتریكی در پناه گاز محافظ,انواع روشهای جوشكاری با گاز خنثی,بررسی جوشكاری با قوس الكتریكی در پناه گاز محافظ کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی جوشكاری با قوس الكتریكی در پناه…

 • پرسشنامه مقیاس امیدواری اشنایدر

  امیدواری اشنایدر,پرسشنامه امیدواری اشنایدر,مقیاس امیدواری اشنایدر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پرسشنامه مقیاس امیدواری اشنایدر میباشید. دانلود فایل مقیاس امیدواری اشنایدر دارای 4صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش مقیاس 12 عاملی امید اشنایدرتوسط اشنایدر 1991…

 • مقاله رابطه بین هوش هیجانی و كارآفرینی

  پژوهش رابطه بین هوش هیجانی و كارآفرینی,تحقیق رابطه بین هوش هیجانی و كارآفرینی,دانلود تحقیق رابطه بین هوش هیجانی و كارآفرینی,رابطه,رابطه بین هوش هیجانی و كارآفرینی,كارآفرینی,مقاله رابطه بین هوش هیجانی و كارآفرینی,هوش هیجانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی…

 • پاورپوینت بررسی مفهوم و معماری مدرسه

  پاورپوینت مدرسه,تاریخ نخستین گونه مدرسه,تحقیق درمورد مدرسه,حجره مدرسه,دانلود پاورپوینت مدرسه,دانلود مدرسه,ریشه‌های معماری مدرسه,مدرسه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی مفهوم و معماری مدرسه میباشید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی مفهوم و معماری مدرسه در 25…

 • معماری مساجد مختلف در شهر یزد

  پژوهش معماری مساجد مختلف در شهر یزد,تحقیق درمورد معماری مساجد,تحقیق معماری مساجد مختلف یزد,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد,معماری مساجد یزد,مقاله معماری مساجد,مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد کاربر گرامی هم اکنون در حین…

 • طراحی صفحات وب

  ارزیابی الگوریتمهای دسته بندی,طراحی صفحات وب,کاربردهای دسته بندی صفحات وب,کامپیوتر کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طراحی صفحات وب میباشید. دانلود فایل دسته‌بندی صفحات وب چكیده دسته‌بندی صفحات وب در بسیاری از وظیفه‌های مدیریتی در وب…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

  ارتباط بین سیستم,انواع آنتروپی,پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها,تجزیه و تحلیل سیستم چیست,تحلیل کننده سیستم کیست,تعریف تجزیه تحلیل سیستمها,تعریف سیستم در یک سازمان,خواص سیستم های باز,سلسله مراتب سیستم ها از دیدگاه بولدینگ,سیستم چیست,سیستم های باز و بسته,طبقه…

 • پاورپوینت پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

  بررسی پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران,پاورپوینت جامع و کامل پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران,دانلود پاورپوینت پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران,کاملترین پاورپوینت پروتکل عملیاتی آموزش سلامت…

 • کتاب تاریخ تمدن جلد دهم

  تاریخ تمدن(11جلد) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام کتاب تاریخ تمدن جلد دهم میباشید. دانلود فایل فروشگاه کتاب تاریخ تمدن نوشته ویل دورانت و اریل دورانت را در 11 جلد که در موردتاریخ زندگی انسان از…

 • بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در كارشناسان مركز بهمن موتور

  رضایت شغلی,سلامت روانی,سلامت عمومی,سلامت عمومی و رضایت شغلی در كارشناسان کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در كارشناسان مركز بهمن موتور میباشید. دانلود فایل بخش اول : مقدمه به اعتقاد…

 • نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان

  بیمارستان,پشتیبانی,جامع,قرارداد,نرم افزار کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان میباشید. دانلود فایل فایل نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان شامل 16 ماده در 7 صفحه می باشد.

 • پاورپوینت بررسی مهندسی پی - 42 اسلاید

  اجرای پی,انواع گسیختگی پی,بررسی پی,پاورپوینت اجرای پی,پاورپوینت بررسی پی,پاورپوینت بررسی مهندسی پی,پاورپوینت پی سازی,پی,پی سازی,خصوصیات پی,دانلود پاورپوینت بررسی پی,دانلود پاورپوینت بررسی مهندسی پی,مراحل پی سازی,مهندسی پی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت بررسی مهندسی پی…

 • دانلود پاورپوینت موتورهای جستجوگر 14 اسلاید

  تحقیق موتورهای جستجوگر 14 اسلاید,دانلود موتورهای جستجوگر 14 اسلاید,مقاله موتورهای جستجوگر 14 اسلاید,موتورهای جستجوگر 14 اسلاید کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت موتورهای جستجوگر 14 اسلاید میباشید. دانلود فایل قسمتی از محتوی پاورپوینت تعداد…

 • نگرشی به برج پیزا

  Bridge Pizza,استخراج مقدماتی خاك برج پیزا,برج پیزا,تاریخچه برج پیزا,تثبیت دائمی برج پیزا,رفتار قابل رؤیت برج پیزا در قرن بیستم,روشهای تثبیت موقت برج پیزا,نگرشی به برج پیزا کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام نگرشی به برج پیزا…

 • تحقیق و بررسی در مورد مسائل اجرائی بتن سبكدانه سازه ای 25 ص

  تحقیق در مورد مسائل اجرائی بتن سبكدانه سازه ای,تحقیق و بررسی در مورد مسائل اجرائی بتن سبكدانه سازه ای,دانلود تحقیق در مورد مسائل اجرائی بتن سبكدانه سازه ای,دانلود تحقیق و بررسی در مورد مسائل اجرائی بتن سبكدانه سازه ای,مسائل اجرائی…

 • مؤسسات عمومی

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مؤسسات عمومی,مقاله کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مؤسسات عمومی میباشید. دانلود فایل مؤسسات عمومی  مؤسسات مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی كشورند كه از طرف دولت یا اشخاص حقوقی…

 • مقاله بررسی زن و نهنضت مشروطیت (نیروهای تولید)

  بررسی زن و نهنضت مشروطیت (نیروهای تولید),پژوهش بررسی زن و نهنضت مشروطیت (نیروهای تولید),تحقیق بررسی زن و نهنضت مشروطیت (نیروهای تولید),دانلود تحقیق بررسی زن و نهنضت مشروطیت (نیروهای تولید),زن,مقاله بررسی زن و نهنضت مشروطیت (نیروهای تولید),نهنضت مشروطیت,نیروهای تولید کاربر گرامی…

 • دوره تست و بازرسی شیرآلات صنعتی

  (NDE) تستهای غیر مخرب,تستهای ابعادی قطعات,تستهای حین تولید,تستهای ظاهری و چشمی قطعات,تستهای عمومی,تستهای محصول,جهت جریان,دوره تست و بازرسی شیرآلات صنعتی,شرح تست شیرآلات,عدم نشتی پوسته شیر,عدم نشتی کانال جریان شیر,گشتاور مورد نیاز بازو بسته کردن شیر در خط جریان,مقاومت در شرایط…

 • فایل word تحقیق رشته تربیت بدنی با موضوع ورزش و حرکت درمانی

  تحقیق رشته تربیت بدنی,تحقیق ورزش و حرکت درمانی,حرکت درمانی,دانلود تحقیق با موضوع ورزش و حرکت درمانی,دانلود تحقیق درباره ورزش و حرکت درمانی,ماساژ درمانی,ورزش و حرکت درمانی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فایل word تحقیق رشته…

 • طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز

  اندازه گیری فرکانس,دستگاه اندازه گیری,شمارنده فرکانس,طراحی و ساخت,فرکانس,یک گیگاهرتز کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز میباشید. دانلود فایل اصولا عمل یا حاصل مقایسه یک کمیت مفروض با یک…

 • مقاله بررسی رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

  آثار رضایت شغلی بر جامعه,بررسی رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه,پژوهش بررسی رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه,تحقیق بررسی رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه,دانلود تحقیق بررسی رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه,رضایت شغلی,مقاله بررسی رضایت…

 • پاورپوینت تکنیک های تولید مثلی در دام

  بررسی تکنیک های تولید مثلی در دام,پاورپوینت جامع و کامل تکنیک های تولید مثلی در دام,پکیج پاورپوینت تکنیک های تولید مثلی در دام,تحقیق تکنیک های تولید مثلی در دام,دانلود پاورپوینت تکنیک های تولید مثلی در دام,کاملترین پاورپوینت تکنیک های تولید…

 • بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386

  بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386,سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386 کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور در سال 1386 میباشید. دانلود…

 • دانلود تحقیق بررسی مكان‏یابی دیوار برشی در پلان بر پایه تحلیل‏های ارتجایی استاتیكی و دینامیكی

  تحلیل استاتیکی,تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی,تحلیل دینامیکی طیفی,دیوار برشی,مکان یابی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دانلود تحقیق بررسی مكان‏یابی دیوار برشی در پلان بر پایه تحلیل‏های ارتجایی استاتیكی و دینامیكی میباشید. دانلود فایل چکیده یكی از…

 • پاورپوینت پیدایش نرم افزار و تاثیر آن بر دنیای صنعت

  انسان,تکنونوژی,صنعت,نرم افزار کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام پاورپوینت پیدایش نرم افزار و تاثیر آن بر دنیای صنعت میباشید. دانلود فایل مقدمه  بشریت همواره در تمام دوران زندگی به دنبال ابدء و یافتن روش‌های جدید و…

 • مبلمان نرم افزار اتوکد (Autocad)

  AutoCAD,اتوکد,مبلمان اتوکد,مبلمان نرم افزار اتوکد کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبلمان نرم افزار اتوکد (Autocad) میباشید. دانلود فایل این فایل شامل 4 فایل اتوکد میباشد که شامل مبلمان لوازم خانه ، اداری ، فضای سبز…

 • مدیریت هوشمند ساختمان

  ساختمان به روز,ساختمان جدید,ساختمان مدرن,ساختمان هوشمند,صرفه جویی در انرژی,کاهش انرژی,مدیریت ساختمان هوشمند کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مدیریت هوشمند ساختمان میباشید. دانلود فایل ساختمانهایی جدیدی که ساخته میشوند و مجهز به تجهیزاتی میشوند که موجب…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *