ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺏ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬﺏ

جذب,ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ,ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬﺏ,ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ 2 CO,ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ
کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺏ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬﺏ میباشید.

دانلود فایل

با توجه به اینکه درصد بالای دی اکسید کربن در اتمسفر موجب مشکلات مهم زیست محیطی نظیر پدیده گلخانه می شود که تبعاتی چون گرمایش زمین و تغییر اکوسیستم آن را در پی دارد ارائه روش های نوین و اقتصادی برای جداسازی این گاز از اهمیت بالایی برخوردار است. در فصل اول خواص فیزیکی و شیمیایی دی اکسید کربن بررسی گردیده است. فصل دوم اثرات زیست محیطی انتشار CO2 بیان شده است. فصل سوم شرح مختصری از منابع تولید CO2 بیان شده است. فصل چهارم مکانیسم توسعه پاک که یکی از موارد موجود در پروتکل کیوتو است بررسی گردیده است. فصل پنجم که قسمت اصلی این پروژه می باشد توضیح مفصلی درباره روش های جداسازی دی اکسید کربن می باشد بطورکلی روش های جداسازی را می توان به دو قسمت جذب با انواع فرآیندهای شیمیایی و غشا تقسیم بندی نمود. فصل ششم هم شبیه سازی واحد آمینی توسط نرم افزار Hysys3.1 می باشد ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱﮔﻠﺨﺎﻧﻪﺍﻱ ﺑﻮﺩﻩ ،ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ،ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﺳﺎﺯﻱ، ﺩﻓﻊﺣﺮﻳﻖ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ازدیادبرداشت ازمخازن نفت ،تصفیه خانه ها کاربرد زیادی دارد. ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋا ﹰ ٣٦٢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺩﻱﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻱﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ .ﻧﻴﺮﻭ ﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻠﻴﻪﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ 2 COﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ، ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻼﻝﻣﻮﻧﻮ ﺍﺗﺎﻧﻞﺁﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺧﺎﻟﺺﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ. فهرست مطالب چکیده1 مقدمه. 2 فصل اول.. 3 خواص فیزیکی و شیمیایی دی اکسید کربن.. 3 1-1- جدول خواص دی اکسید کربن.. 4 1-2- فازهای مختلف دی اکسید کربن.. 5 فصل دوم. 6 اثرات زیست محیطی دی اکسید کربن.. 6 2-1- گرم شدن زمین.. 7 2-2- اثر گلخانه ای.. 7 2-3- وارونگی (Inversion)11 2-4- باران های اسیدی.. 12 فصل سوم. 14 منابع ایجاد دی اکسید کربن.. 14 3-1- چرخه کربن.. 15 3-2- منابع تولید CO2. 20 3-2-1- احتراق سوخت های فسیلی.. 21 3-2-2- فرآیند تولید برق.. 22 3-2-3- صنایع. 22 3-2-4- بخش های مسکونی وتجاری.. 22 3-2-5- حمل و نقل.. 22 فصل چهارم. 23 مکانیسم توسعه پاک… 23 4-1- پروتکل کیوتو. 24 4-2- مکانیسم توسعه پاک… 26 4-2-1- شرح مکانیسم توسعه پاک و اهداف آن.. 26 فصل پنجم. 29 روش های جداسازی دی اکسید کربن.. 29 5-1- ضرورت شیرین سازی گازهای ترش… 30 5-2- فرآیندهای شیرین سازی گازها31 5-2-1- فرآیندهای شیرین سازی در بسترهای جامد. 31 5-2-2- فرآیندهای شیرین سازی گاز با حلال های شیمیایی.. 32 5-2-3- فرآیندهای شیرین سازی گاز با حلال شیمیایی.. 36 5-2-4- فرآیندهای شیرین سازی از طریق جذب فیزیکی گازهای اسیدی.. 38 1. فرآیند فلوئور (Fluor)38 2. فرآیند سولفینول(Sulfinol)38 3. فرآیند (Selexol)39 4. فرآیند( RECTISOL)39 5-2-5- فرآیند شیرین سازی به روش تبدیل مستقیم. 39 جداسازی گاز CO2 با روش تقطیر. 39 5-3- جذب و ذخیره سازی CO2. 40 5-3-1- فناوری جذب و ذخیره سازی دی اکسید کربن چیست؟. 49 5-3-2- اجزای فناوری جذب و ذخیره سازی دی اکسید کربن.. 50 5-4- جداسازی CO2 به کمک غشا54 5-4-1- تعریف غشا54 5-4-4- انواع غشاهای جداسازی گاز57 5-4- 5- کاهش میزان CO2 با نانولوله‌های تیتانیا و نور خورشید. 59 5-5- درخت مصنوعی.. 60 فصل ششم. 63 شبیه سازی واحد آمینی با Hysys. 63 6-1- طراحی فرآیند شیرین سازی با حلال های آمین.. 64 6-1-1- برج جذب (Contactor)64 6-1-2- میزان آمین در گردش Amine Circulation Rate. 65 6-1-3- گرمای واکنش (Heat of Reaction)65 6-1-4- مخزن تبخیر (Flash Tank)66 6-1-5- جوش آور آمین (Amine Reboiler)66 6-1-6- برج های آمین (Amine Stripper)66 6-1-7- کندانسور بالای برج احیا و مخزن تجمع مایع برگشتی.. 66 6-1-8- مبدل حرارتی آمین های سبک غنی(Rich Lean Amine Exchanger)67 6-1-9- مبدل خنک کننده محلول آمین سبک (Lean Amine Cooler)67 6-1-10- فیلتراسیون/ تصفیه محلول آمین (Amine Filteration)67 6-1-11- پمپاژ محلول آمین (Pumping of Amine Solution)68 6-2- PFD واحد آمینی.. 69 6-3- شرح واحد آمینی شبیه سازی شده70 6-4- اطلاعات بدست آمده از PFD… 71 فرآیندتولید نوشابه .76 نتیجه گیری89 فهرست منابع فارسی.. ….90 فهرست منابع لاتین.. 91 سایت های اطلاع رسانی 92

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بهداشت و سلامت روانی

  چارچوب مبانی نظری,چارچوب مبانی نظری تحقیق بهداشت و سلامت روانی,چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بهداشت و سلامت روانی,فصل دوم تحقیق بهداشت و سلامت روانی,مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بهداشت و سلامت روانی کاربر گرامی هم اکنون در…

 • بررسی عوامل فرار دختران از خانه

  بررسی عوامل فرار دختران از خانه,عوامل فرار دختران از خانه,فرار دختران از خانه کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی عوامل فرار دختران از خانه میباشید. دانلود فایل بررسی عوامل فرار دختران از خانه فرار به…

 • دفتر سبز بهاران نگرشی بر ساختار و محتوای اشعار و آثار سیمین بهبهانی شاعر معاصر

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,زن,شاعر,شعر معاصر,عشق,غزل,مردم,مضامین اجتماعی,مقاله,نویسنده,همدلی و همدردی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام دفتر سبز بهاران نگرشی بر ساختار و محتوای اشعار و آثار سیمین بهبهانی شاعر معاصر میباشید. دانلود فایل…

 • دانلود کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

  تحقیق کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص,دانلود کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص,کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص,مقاله کارآفرینی…

 • مبانی نظری مدیریت تعارض

  پیشیه تحقیق,پیشیه تحقیق مدیریت تعارض,مبانی نظری,مبانی نظری مدیریت تعارض,مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض,مدیریت تعارض کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام مبانی نظری مدیریت تعارض میباشید. دانلود فایل مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض توضیحات: فصل…

 • ساختمان و اجزاء آن

  اجزا ساختمان,ساختمان,ساختمان و اجزا آن کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام ساختمان و اجزاء آن میباشید. دانلود فایل سقف : همانطور که در قسمتهای قبل توضیح داده شد سقف ساختمانهای بتونی یا تیرچه بلوک است یا…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *